Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ PLUCIŃSKI"

Substancje powierzchniowo czynne w formulacjach pestycydowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono rolę, jaką odgrywają surfaktanty w formulacjach pestycydowych i ich formach roboczych. Zwrócono uwagę na strukturę surfaktantów i jej wpływ na zdolność do agregacji koloidalnej, decydującej w dużej mierze o aktywności powierzchniowej i właściwościach użytkowych związku. Na podstawie danych patentowych przedstawiono typy surfaktantów, które można wykorzystać w formulacjach. Spotykane w handlu formulacje pestycydowe są układami złożonymi, zawierającymi oprócz właściwej substancji biologicznie aktywnej, której udział może dochodzić do 50 ч- 80%, również inne składniki: nośniki, wypełniacze, substancje zagęszczające, czynniki chelatujące, zwilżacze, dyspergatory, emulgatory, środki przeciwpianowe, a niekiedy środki pianotwórcze. Ostatnio pięć grup składników (nie wszystkie jednak środki przeciwpianowe) należy do klasy substancji powierzchniowo czynnych, czyli surfaktantów (tenzydów). Większość pestycydów jest sprzedawana w postaci koncentratów mieszających się z wodą lub w niej rozpuszczalnych. Otrzymywane roztwory i zawiesiny robocze o odpowiednim stężeniu substancji aktywnej są wykorzystywane bezpośrednio do opryskiwania i zraszania (tab. 1). Dodatek surfaktantów jest niezbędny dla uzyskania zarówno samej formulacji, jak i jej formy roboczej. Surfaktant warunkuje m.in. zwilżanie powierzchni stałej pestycydu i nośnika, zdyspergowanie ich w wodzie i nadanie zawiesinie o określonym stopniu rozproszenia odpowiedniej trwałości. Zapewnia również stabilizację określonego typu emulsji i wielkości cząstek fazy rozproszonej - zapobiega zbrylaniu się proszku itp. Tabela 1. Postać fizyczna najważniejszych formulacji pestycydów i ich form roboczych0 Typ formulacji Postać przed rozcieńczeniem wodą Postać po rozcieńczeniu wodą Roztwór emulgujący roztwór rzeczywisty emulsja O/W Roztwór wodny roztwór rzeczywisty roztwór rzeczywisty Proszek zawiesinowy proszek zawiesina (suspensja) Proszek rozpuszczalny proszek roztwór rzeczywi[...]

 Strona 1