Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Damian Miotke"

Ocena odporności na zużycie ścierne stopów Ti na elementy pary trącej endoprotez stawu kolanowego

Czytaj za darmo! »

Ze względu na budowę anatomiczną stawu kolanowego, złożoną kinematykę i biomechanikę oraz coraz częstszą potrzebę endoprotezoplastyki, jego prawidłowa rekonstrukcja jest jednym z kluczowych zadań ortopedii. Najczęściej stosowanym biomateriałem tytanowym na elementy endoprotez stawu kolanowego jest stop Ti6Al4V. Z powodu zawartego w nim wanadu, zaliczanego do pierwiastków o dużej toksyczności [1], są podejmowane działania w kierunku zastąpienia tego stopu stopami bezwanadowymi. Jednym z najbardziej obiecujących jest stop Ti13Nb13Zr zawierający w składzie jedynie pierwiastki witalne, niewywołujące stanów zapalnych i odczynów alergicznych [2]. Istotnym ograniczeniem stosowania tytanu i jego stopów w endoprotezoplastyce stawów są ich niskie właściwości tribologiczne - duży współczynnik tarcia oraz mała odporność na zużycie ścierne, które w konsekwencji prowadzą do niszczenia warstwy pasywnej metalu, a to z kolei powoduje korozję, tribokorozję, zmęczenie korozyjne, a także nasilenie zjawiska metalozy. Powstające w tych procesach produkty zużycia oraz przedostające się do organizmu pierwiastki toksyczne prowadzą do reakcji zapalnych, alergicznych, osteolizy, obluzowania endoprotezy oraz ponownej alloplastyki, a więc i skrócenia czasu eksploatacji materiału w organizmie [3]. Następstwem ruchu w stawach są procesy tribologiczne intensyfikujące zużycie powierzchni stawowych biorących w nim udział. Do istotnych zjawisk towarzyszących tarciu jest zaliczane smarowanie oraz zużycie energii na pokonanie oporów ruchu [4]. Wyniki porównawczych badań odporności na zużycie ścierne skojarzeń materiałowych: Ti6Al4V-PE-UHMW i Ti13Nb13Zr- PE-UHMW pozwalają na perspektywiczne myślenie o zastąpieniu toksycznego stopu Ti6Al4V stopem bezwanadowym w zastosowaniach ortopedycznych. materiał i metodyka badań W badaniach wykorzystano dwa stopy tytanu: Ti6Al4V i Ti13Nb13Zr oraz polietylen o ultrawysokim ciężarze cząsteczkowym PE-UHMW. Będący przedmiotem [...]

 Strona 1