Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA CESARZ-ANDRACZKE"

Mechanical and corrosion properties of Mg68-xZn28+xCa4 (x=0,2,4) metallic glasses DOI:10.15199/40.2019.6.1


  1. Introduction Biomaterials for orthopedic implants such as stainless steel, titanium and cobalt-chromium based alloys are essentially bioinert, remaining as permanent fixtures after the bone has healed [6]. Unfortunately, they also contain toxic elements for the human body. In recent years, magnesium alloys, especially Mg-Zn-Ca due to their dissolution and biocompatibility can be used as temporary resorbable implants. Magnesium is the light structural metal, and it has an elastic modulus ~40 GPa, much closer to that of human bone than stainless steel, CoCr and Ti alloys, which reduces the effect of stress shielding. Zinc is considered to be a grain refiner and therefore enhances the strength of magnesium. Calcium formed a calcium-phosphate corrosion layer during immersion in Simulated Body Fluid (SBF), which points to a beneficial influence on cell ad- Otrzymano / Received: 18.02.2019. Przyjęto / Accepted: 19.03.2019. DOI: 10.15199/40.2019.6.1 prof. dr hab. inż. Ryszard Nowosielski w roku 1971 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Obecnie jest profesorem zwyczajnym Politechniki Śląskiej w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, w Zakładzie Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych tej uczelni. Specjalność - inżynieria materiałowa. E-mail: ryszard.nowosielski@polsl.pl dr hab. inż. Rafał Babilas w roku 2005 r ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Obecnie jest profesorem Politechniki Śląskiej w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, w Zakładzie Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych tej uczelni. Specjalność - inżynieria materiałowa. E-mail: rafal.babilas@polsl.pl dr inż. Katarzyna Cesarz-Andraczke w roku 2016 ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Obecnie jest [...]

Badania powierzchni i warstw produktów korozji amorficznych stopów magnezu w roztworze Ringera DOI:10.15199/40.2017.6.1


  Celem pracy było zbadanie powierzchni i warstw produktów korozji pod względem budowy i składu chemicznego w zależności od czasu zanurzenia amorficznych stopów magnezu w środowisku chlorkowym w temperaturze 37˚C. W ramach pracy przeprowadzono badania struktury analizowanych próbek za pomocą badań rentgenowskich. Badania symulowały warunki odpowiadające ludzkiej krwi. Podczas badań mierzono ilość wydzielającego się wodoru, jako wskaźnika opisującego kinetykę procesu. Roztwór badawczy i temperaturę (37˚C) dobrano z uwagi na możliwość zastosowania masywnych szkieł metalicznych na osnowie magnezu na resorbowalne implanty medyczne. Stwierdzono, że stężenie cynku w stopach Mg68Zn28Ca4 oraz Mg64Zn32Ca4 ma decydujący wpływ na przebieg procesu korozyjnego, budowę oraz skład chemiczny produktów korozji w środowisku chlorkowym. Słowa kluczowe: amorficzne stopy magnezu, badania immersyjne, produkty korozji, pomiar gazowego wodoru. 1. Wstęp Stopy magnezu, zarówno o strukturze amorficznej jak i krystalicznej, rozpatrywane są obecnie pod względem możliwości ich zastosowania jako biomateriał na resorbowalne implanty medyczne. Niska odporność korozyjna, w tym także w środowisku chlorkowym, traktowana jest jako wada w przypadku doboru materiałów do większości zastosowań technicznych. Jednakże w przypadku doboru materiału na implanty re- The aim of the work was the surface and the layers of corrosion products investigation in terms of structure and chemical composition of the amorphous magnesium alloys according to immersion time in chloride environment at 37°C. The structure of the samples was analyzed by X-ray examinations. The study simulated conditions corresponding to human blood. During the tests the amount of evolved hydrogen was measured as an indicator describing the kinetics of the process. Testing solution and temperature (37°C) were selected due to the possibility of use Mg-based bulk metallic glasses for resorbable medical [...]

 Strona 1