Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MARCIN ZACZYK"

Odporność korozyjna elementów poszycia konstrukcji nośnej w odniesieniu do zastosowanej technologii wytwarzania DOI:10.15199/40.2019.5.2


  1. Wstęp Korozja jest przyczyną niszczenia wielu wyrobów konstrukcyjnych zarówno eksploatowanych wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Problem korozji atmosferycznej dotyczy elementów stalowych. Skorodowane przedmioty tracą swoje własności użytkowe generując potrzebę wymiany na nowe. Elementy konstrukcyjne ulegają korozji ze względu na niestabilność metalu. Istnieje zależność miedzy szybkością powstawania korozji na stalowym wyrobie w relacji do warunków środowiskowych otaczających wyrób [1, 2]. Do czynników wpływających na przebieg procesu korozji należą m. in.: jakość powierzchni komponentu typu poszycie, stopień i forma kształtowania wyrobu z materiału oraz skład chemiczny podłoża i zabezpieczenie przed korozją [2, 3, 4, 11]. Spośród substancji chemicznych wchodzących w skład produktów korozji tworzących się na stali w warunkach atmosferycznych wymienić można m. in. niektóre tlenki (wustyt, hematyt, magnetyt), wodorotlenki (getyt, akagenit, lepidokroit, związki bezpostaciowe), kompleksony siarczków i chlorków [1, 5, 6, 7, 9].1. Introduction The corrosion is the cause of the destruction of many construction products both inside and outside the premises. The problem of atmospheric corrosion concerns steel elements. Corroded objects lose their functional properties, generating the need to replace them with new ones. Structural elements corrode due to metal instability. There is a relationship between the rate of corrosion on the steel product in relation to the environmental conditions surrounding the product [1, 2]. The factors affecting the course of the corrosion process include, among others, the surface quality of the sheathing type, the degree and form of shaping the product from the material as well as the chemical composition of the substrate and protection against corrosion [2, 3, 4, 11]. Among chemical substances included in the corrosion products formed on steel in atmospheric conditions can be mentioned, among[...]

 Strona 1