Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Faustyn RECHA"

Modelowanie czasu uszkodzenia otuliny betonowej z uwzględnieniem niepewności parametrów modelu DOI:10.15199/40.2019.3.1


  1. Wprowadzenie Jednym z celów oceny trwałości konstrukcji żelbetowej jest wyznaczenie czasu, po którym dochodzi do uszkodzenia otuliny betonowej. Proces niszczenia otuliny aktywowany jest wraz z inicjacją procesu korozji zbrojenia. Opis procesu degradacji otuliny jest złożony zarówno z punktu widzenia teorii konstrukcji jak również ze względu na trudność jednoznacznego określenia parametrów materiałowych. Zagadnienia teoretycznego modelowania procesu propagacji uszkodzeń w otulinie poruszano m. in. w pracach [3, 7, 8, 9], natomiast problemy badawcze odnoszące się do pękania elementów żelbetowych w warunkach korozji opisano w pracach [1, 6, 11]. Wymienione wyżej prace w większości zakładają, że parametry materiałowe produktów korozji, ich skład chemiczny oraz struktura warstwy przejściowej są jednoznacznie określone. Jednak przyjęcie takiego założenia jest niewłaściwe ze względu na trudność oceny parametrów modelu. Wspomniane niedogodności wynikają z wielu przyczyn takich jak m. in. problemy jednoznacznego opisu reakcji chemicznych i elektrochemicznych zachodzących w beto-nie, możliwości oceny mikrostruktury materiału czy też opisu przepływów jakim podlegają produkty korozji w betonie. Celem rozważań przedstawionych w niniejszej pracy jest próba zastosowania symulacyjnej metody Monte Carlo oraz MES do oceny czasu uszkodzenia otuliny betonowej. W pracy założono, że wybrane parametry materiałowe opisujące proces korozyjnej degradacji otuliny: parametry produktów korozji, struktura porów warstwy przejściowej oraz jej szerokość są zmiennymi losowymi o rozkładzie jednostajnym. Uzyskane rezultaty obliczeń teoretycznych poddano weryfikacji z wynikami uzyskanymi z badań doświadczalnych. 2. M odel zagadnienia Pękanie otuliny betonowej jest efektem wzrostu ciśnienia wywieranego przez produkty korozji na beton otaczający pręt zbrojeniowy. Oddziaływanie produktów korozji zależy m. in. od takich czynników jak rozkład porów w warstwie prze[...]

 Strona 1