Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"CARMEN Andrade"

On-site electrochemical techniques and concrete resistivity to predict service life Part 1 - Corrosion measurement techniques DOI:10.15199/40.2019.1.1


  1. Introduction Concrete is an artificial stone formed by aggregates, which are conglomerated by a binder resulting when cement set due to its hydration with water. As the artificial stone only supports compressive loads, it was reinforced by steel bars resulting in a composite material able to also resist traction loads. Concrete as material may remain unaltered during thousands of years as demonstrated, for instance by the Roma Pantheon Dome, which still shows its magnificence without having lost its functionality. Reinforced concrete has however only around one century of performance, during which it has become the most widely used building material due to its multiple applications, its flexibility to adapt to different uses, types of elements and structures and to evolve to be more tailored made. Regarding the embedded reinforcing steel, the concrete cover represents a physical barrier for the penetration of external 1. Wstęp Beton jest sztucznym kamieniem składającym się z kruszyw, które są konglomerowane przez spoiwo w wyniku wiązania cementu na skutek jego uwodnienia. Ponieważ beton może przyjmować wyłącznie obciążenia ściskające, wzmacniany jest prętami stalowymi, w wyniku czego powstały materiał kompozytowy potrafi również wytrzymać obciążenia trakcyjne. Beton jako materiał może pozostawać w formie niezmienionej przez tysiące lat, czego przykładem jest Panteon w Rzymie, który do dzisiaj imponuje swoją wspaniałością i funkcjonalnością. Beton zbrojony z kolei stosowany jest od zaledwie 100 lat, w którym to czasie stał się najpowszechniej używanym materiałem budowlanym ze względu na swoje wielorakie zastosowania, możliwości aplikacyjne, elastyczność w tworzeniu różnych rodzajów elementów standardowych, niestandardowych i konstrukcji. Odnośnie stali używanej do wzmocnienia samego substances and the alkaline nature of hydrated cement provides a protection which can be unlimited. However, chloride ions or the concrete pH ne[...]

Concrete structures: on-site electrochemical techniques and concrete resistivity to predict service life Part 2: Service life of structural concrete, present and future challenges DOI:10.15199/40.2019.2.1


  3. Service life of structural concrete The concrete service life is defined as the time to the rebar corrosion initiation in any part of the structure. For its calculations, it is assumed that the process of chloride and carbonation penetration is diffusion controlled and then, the second Fick’s law is used providing that a chloride threshold at the rebar level is defined. The arrival of the carbonation front to the rebar position is assumed to be the condition for the corrosion onset. In this respect, Tuutti’s proposal [2] on the definition of service life by dividing it into the initiation period, ti, and propagation period, tp, has marked an important milestone.3. Trwałość betonu konstrukcyjnego Trwałość betonu jest definiowana jako czas do momentu inicjacji korozji prętów zbrojeniowych w dowolnej części konstrukcji. Do jego określenia przyjmuje się, że proces przenikania chlorków i karbonatyzacji jest kontrolowany dyfuzyjnie, a do obliczeń stosuje się drugie prawo Ficka, pod warunkiem że określony jest próg stężenia granicznego chlorków w strefie pręta zbrojeniowego. Przyjmuje się, że warunkiem wystąpienia korozji jest dojście czoła karbonatyzacji do pręta zbrojeniowego. W tym względzie definicja zaproponowana przez Tuutti’ego [2] odnośnie trwałości, polegająca na jej podziale na okres inicjacji, ti, oraz okres propagacji, tp, stanowi ważny kamień milowy w zrozumieniu pojęcia trwałości. The models based in Fick’s Second Law are now very popular. The typical solution the “error function" for chlorides is formulated where x is the penetrated distance (Dap is the apparent diffusion coefficient, Cth is the chloride threshold, Cs is the surface concentration and t is the life time) : (6) This solution is found for constant external concentration, Cs and constant diffusion coefficient that however are not operating in the case of chloride attack. In the reality the conditions assumed to solve the di[...]

 Strona 1