Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA STANASZEK-TOMAL"

Wpływ grzybów pleśniowych na właściwości sorpcyjne tworzyw cementowych


  302 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 powiednio od ponad 80 do 110% oraz od około 136 do 156%. Największy wzrost współczynnika sorpcyjności zauważalny jest dla zapraw umieszczonych na płycie gipsowo-kartonowej i skażonych Cladosporium herbarum. W badanych materiałach określano również ich nasiąkliwość. Wyniki pokazały, że skażenie zarówno Penicillium chrysogenum jak i Cladosporium herbarum z[...]

The structure of porosity of the cement mortar containing nano-TiO2 after exposure to the sulphuric acid DOI:10.15199/40.2019.4.2


  1. Introduction Cement is the basic hydraulic binder that is commonly used in the construction industry. It is obtained by grinding Portland clinker together with gypsum and pozzolanic and hydraulic additives. As a result of mixing with water cement forms cement past which sets and hardens by hydration reactions and processes; after hardening, it remains hard also under water [1]. Concrete corrosion at sewage treatment plants and in sewer systems is a serious problem and poses a considerable threat. The phenomenon of corrosion caused by sulphur bacteria of the genus Thiobacillus is related to the formation of biogenic sulphuric acid (VI). As the source of sulphur, the bacteria in question use indirectly hydrogen sulphide H2S, which is produced by anaerobic bacteria from sulphur compounds present in sewage. The hydrogen sulphide that penetrated into the air in the sewers is oxidised into sulphur, which is deposited on the concrete surface above the sewage level, and then by bacteria oxidising sulphur into biogenic sulphuric acid (VI) (Fig.1) [2,3,4]. Sulphate-reducing bacteria (SRB) include various microorganisms that transform SO4 2- into hydrogen sulphide H2S. The main types of SRB are Desulfovibrio, Desulfotomaculum, Desulfobacter, Desulfomonas, Desulfobulbus, Desulfococcus, Desulfonema and Desulfosarcina. The optimal temperatures for their growth are the range of 20˚C-30˚C; they commonly occur in anaerobic conditions and in the range of pH 6-9. They can be found in seawater, soils, sewage, oil wells or underground pipelines [3]. Sulphur oxidising bacteria (SOB) comprise microorganisms that oxidise elementary sulphur, or other forms of reduced sulphur, into sulphates. This process is undertaken by bacterial strains of the genus Thiobacillus. The following types can be distinguished: Thiobacillus thiooxidans, Thiobacillus intermedius, Thiobacillus perometabolis, Thiobacillus novel lus, Thiobacillus thioparus, Thio[...]

Korozja biologiczna tworzyw gipsowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki oceny wpływu grzybów pleśniowych gatunku Penicillium chrysogenum i Cladosporium herbarum na tworzywa czyste gipsowe i gipsowe modyfi kowane różnymi dodatkami. Wyniki badań wykazały wysoki stopień zapleśnienia w tworzywach z dodatkami, a w szczególności z dodatkiem polimerowym. Intensywny rozwój tych mikroorganizmów w znaczny sposób wpływał na wilgotność masową, wytrzymałość na zginanie oraz współczynnik sorpcyjności tworzyw gipsowych. W związku z tym obecność grzybów w znacznym stopniu wpływała na obniżenie właściwości użytkowych. Słowa kluczowe: korozja biologiczna, gips, grzyby, wytrzymałość na zginanie, sorpcyjność Biodeterioration of gypsum materials This study shows the results of infl uences of various species moulds (Penicillium chrysogenum and Cladosporium herbarum) on the properties of gypsum materials and mineral and/or organic modifi ed gypsum materials. The results of research point at high mould contamination gypsum materials with additive, especially with polymer additive. Fungal growth has an effect on fl exural strength as well as sorptivity coeffi cient of gypsum materials. Keywords: biodeterioration, gypsum materials, fungi, fl exural strength, sorptivity coeffi cient ochrona przed korozja 6/2010 1. Wprowadzenie Biodeterioracja materiałów budowlanych wywołana przez grzyby pleśniowe to dość specyfi czny rodzaj korozji występującej w budownictwie [1]. Rozwój mikroorganizmów oraz działanie produktów ich metabolizmu prowadzi do stopniowego obniżania właściwości użytkowych tworzyw budowlanych. Występowanie grzybów pleśniowych stwarza niekorzystne warunki dla[...]

Trwałość tworzyw cementowych modyfi kowanych polimerami poddanych działaniu mikroorganizmów

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ dodatku polimerów do zapraw z CEMI na ich trwałość w warunkach działania osadu czynnego oczyszczalni ścieków. Oceniono zmiany szczelności badanych tworzyw w wyniku działania środowiska zawierającego 108÷109mikroorganizmów w 1 ml osadu. Prezentowane wyniki badań wykazały duże zmiany szczelności tworzyw w szczególności w zaprawach modyfi kowanych akrylami i polisiloksanami. Działanie osadu czynnego wywołało dwa przeciwstawne procesy: rozszczelnianie struktury oraz deponowanie w powstałych nieszczelnościach etringitu i węglanu wapnia. Słowa kluczowe: osad czynny, tworzywa cementowe, modyfi kator polimerowy, biodeterioracja Durability of cement-based materials modifi ed polymers subjected to the action of microorganisms The paper presents the effect of the addition of polymers for mortars with CEMI to their durability under conditions of activated sludge wastewater treatment plant. The change of tightness studied materials was estimated as a result of action of medium involving 108÷109 microorganisms in 1 the ml of settlings The results of research showed signifi cant changes of tightness materials, in particular mortars modifi ed with acrylics and polysiloxanes. The activated sludge resulted in two opposing processes: the unsealing of the structure and deposition of corrosion products. Keywords: activated sludge sewage treatment plants, cement materials, polymer modifi er, biodeterioration ochrona przed korozja 6/2012 1. Wprowadzenie Opisywane w literaturze procesy biodeterioracji materiałów budowlanych dotyczą z reguły procesów chemicznej asymilacyjnej biodeterioracji, która ma miejsce, gdy materiał jest degradowany z racji swojej wartości odżywczej. Znacznie rzadsze są doniesienia z badań chemicznej dysymilacyjnej biodeterioracji, która występuje, gdy metabolity drobnoust[...]

Trwałość tworzyw cementowych modyfi kowanych polimerami, poddanych działaniu osadu czynnego w oczyszczalni ścieków


  W artykule przedstawiono wpływ działania osadu czynnego oczyszczalni ścieków w czasie 7 i 18 miesięcy na trwałość zapraw z cementu portlandzkiego, zawierających modyfi katory polimerowe. Oceniono zmiany szczelności i wytrzymałości badanych tworzyw w wyniku działania środowiska zawierającego 108÷109 mikroorganizmów w 1 ml osadu. Procesy korozji identyfi kowano wykonując analizy ChZT oraz badania w mikroskopie skaningowym wyposażonym w mikroanalizator rentgenowski. Słowa kluczowe: mikroorganizmy, zaprawa cementowa, biodeterioracja, osad czynny oczyszczalni ścieków1. Wprowadzenie Dodatki polimerowe do tworzyw cementowych zdobyły trwałą pozycję [1] wśród nowoczesnych materiałów budowlanych. Dobierając modyfi kator polimerowy, uwzględnia się trzy cechy, które mogą ulegać poprawie, a mianowicie: szczelność, przyczepność i chemoodporność. Ta ostatnia cecha związana jest z reguły z odpornością na działanie wodnych roztworów substancji agresywnych, natomiast doniesienia literaturowe, dotyczące korozji materiałów cementowych z modyfi katorami polimerowymi stymulowanej przez mikroorganizmy są niejednoznaczne, a nawet sprzeczne [2, 3]. Prowadzone przez autorów badania dotyczące wpływu domieszki (3% w stosunku do masy cementu) żywicy akrylowej (CMPA), polisiloksanowej (CMPSi) i polikarboksylowej (CMPK) do zapraw z cementu portlandzkiego CEM I na rozwój korozji biologicznej w wyniku działania środowiska zawierającego: bakterie heterotrofi czne nitkowate, pierwotniaki, korzenionóżki i orzęski oraz grzyby w ilości 108÷109 mikroorganizmów w 1 ml osadu opisano w Ochronie przed Korozją nr 5/2012 [4]. Jako punkt odniesienia do ewentualnej aktywności domieszki organicznej zastosowano zaprawę bez dodatku modyfi katora polimerowego (CNP). Zmiany właściwości materiałów oceniano po siedmiomiesięcznym okresie przechowywania próbek o wymiarach 20×20×160 mm w osadzie czynnym oczyszczalni ścieków i t[...]

Durability of polymer-modifi ed cement materials exposed to activated sludge in sewage treatment plants


  This paper presents the impact of 7 and 18 months exposure to activated sludge in a sewage treatment plant on the durability of Portland cement materials containing polymer modifi cations. The samples were tested for tightness and strength after exposure to a sludge environment containing 108 ÷ 109 microorganisms per ml. The corrosion processes were identifi ed by COD analysis and the use of a scanning microscope with an X-ray microanalyzer. Keywords: microorganisms, cement materials, biodeterioration, activated sludge, sewage treatment plants.1. Introduction Polymer additives to cement materials are well established [1] as modern construction materials. They contribute to a potential improvement of three qualities: tightness, adhesion and chemical resistance. The last property is typically linked to resistance to water-based solutions of corrosive substances while studies of the resistance to biologically stimulated corrosion tends to offer unclear and even contradictory results [2, 3]. The authors have a history of research on the impact of acrylic (CMPA), polysiloxsan (CMPSi) and polycarboxylate (CMPK) resin modifi ers (3% by weight of cement) in CEMI Portland cement on the development of biological corrosion as a result of exposure to an environment containing 108÷109 microorganisms per ml, including fi lamentous heterotrophic bacteria, protozoa, rhizopoda, ciliates and fungi. As a point of reference to any activity of the organic additives used in mortar without the addition of the polymer modifi er (CNP). The study, which was published in the journal Ochrona przed Korozją No. 5/2012 [4], involved testing two groups of samples sized 20×20×160 mm, one of which was kept for seven months in activated sludg[...]

The influence of fungi on cement materials containing nanoadditives


  In this paper an impact of the activity of fungi on durability of Portland cement mortars containing TiO2 as a modifi er is described. The changes in tightness and strength of materials under examination are assessed. The corrosion processes were identifi ed by the determination of chemical oxygen demand (COD) and research under scanning electron microscope with an X-ray microanalyser and mercury intrusion porosimetery. The presented experimental results indicate that CMTi materials show a slight increase in fl exural strength when being under the infl uence of the fungi Penicillium and Cladosporium. Nanotitanium dioxide does not protect cement mortars against fungal attack but slows fungal growth. Keywords: fungi, CEM I mortar, TiO2 nanoaddition, moisture content, porosity, COD, fl exural strength Badania wpływu grzybów pleśniowych na tworzywa cementowe zawierające nanododatki W artykule przedstawiono wpływ działania grzybów pleśniowych na trwałość zapraw z cementu portlandzkiego zawierającego modyfi kator TiO2. Oceniono zmiany szczelności i wytrzymałości badanych tworzyw. Procesy korozji identyfi kowano wykonując analizy ChZT oraz badania w mikroskopie skaningowym wyposażonym w mikroanalizator rentgenowski i porozymetrze rtęciowym. Prezentowane wyniki badań wykazały, że tworzywa CMTi pod wpływem działania grzybów Penicillium i Cladosporium wykazują niewielki wzrost wytrzymałości na zginanie. Nanotlenek tytanu nie zabezpiecza zapraw przed zagrzybieniem a jedynie spowalnia ich rozwój. Słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, zaprawa CEM I, nanododatek TiO2, wilgotność masowa, porowatość, ChZT, wytrzymałość na zginanie.1. Introduction The biodegradation processes in construction materials described in the literature are related generally to the chemical processes of assimilative biodegradation that occurs when a material is degraded due to its nutrient value (e.g. wood) [1]. There are signifi cantly less often test reports on chemical dissimil[...]

The structure of the porosity of the cement mortar CEM I exposed to microorganisms DOI:10.15199/40.2015.5.3


  In this paper an attempt to analyse the impact of different microbial environments on the structure of materials. The study used Portland cement mortar with CEM I. As a corrosive environment uses microorganisms: fungi Penicillium and Cladosporium species, sulphur bacteria and denitrifying. The study also used mixed biological environment - material at fi rst was contaminated with bacteria, and then with mould fungi. Following this study observed changes in density and total porosity. Microbial corrosion products may locate in the pores with a diameter size of less than 10 nm to 5000 nm. There is a rearrangement of the pores and accumulation in the pores with a diameter 10-100 nm. Keywords: texture, structure, CEM I mortar (ordinary Portland cement), mould fungi, sulphur bacteria, denitrifying bacteria Struktura porowatości zaprawy cementowej CEM I poddanej działaniu mikroorganizmów W referacie podjęto próbę analizy wpływu różnych środowisk mikrobiologicznych na strukturę porowatości tworzyw cementowych. Do badania zastosowano zaprawę z cementu portlandzkiego CEM I. Jako środowisko korozyjne użyto środowisko mikroorganizmów: grzyby gatunku Penicillium i Cladosporium, bakterie siarkowe i denitryfi kujące. Do badań wykorzystano również mieszane środowisko biologiczne - materiał najpierw został skażony bakteriami a później grzybami pleśniowymi. W wyniku przeprowadzonych badań zauważono zmiany gęstości i porowatości całkowitej. Produkty korozji mikrobiologicznej prawdopodobnie lokują się w porach o wymiarze średnic poniżej 10 nm do 5000 nm. Następuje przegrupowanie porów i wyraźne zaznaczenie porów o średnicy 10-100 nm. Słowa kluczowe: tekstura, struktura, zaprawa cementowa CEM I, grzyby pleśniowe, bakterie siarkowe, bakterie denitryfi kacyjne.1. Introduction The problem of durability of building facilities is directly connected with development of corrosion processes. Degradation processes develop in building facilities over its entire life c[...]

Biodeterioration of gypsum materials caused by fungi DOI:10.15199/40.2016.4.5


  The article presents the results of the impact assessment of mould species Penicillium chrysogenum and Cladosporium herbarum on materials gypsum unmodified and modified with various additives. The results showed, that the polymer modifier has caused a slight growth of the fungus in comparison with other gypsum materials. Intensive development of these microorganisms significantly influence the mass humidity and water absorption of gypsum materials. Therefore, the presence of the fungi significantly affect the lowering of performance. Keywords: gypsum plaster, Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, absorbability of water, ergosterol content Biodeterioracja tworzyw gipsowych spowodowana grzybami W artykule przedstawiono wyniki oceny wpływu grzybów pleśniowych gatunku Penicillium chrysogenum i Cladosporium herbarum na tworzywa gipsowe niemodyfikowane i modyfikowane różnymi dodatkami. Wyniki badań wykazały, że modyfikator polimerowy spowodował nieznaczny wzrost grzybów, w porównaniu z innymi tworzywami gipsowymi. Intensywny rozwój tych mikroorganizmów w znaczny sposób wpływał na wilgotność masową i nasiąkliwość tworzyw gipsowych. W związku z tym obecność grzybów w znacznym stopniu wpływała na obniżenie właściwości użytkowych. Słowa kluczowe: gips, Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, nasiąkliwość, zawartość ergosterolu.1. Introduction Gypsum occurring in nature is an excellent and proven for thousands of years raw material used for the production of clean and man-friendly construction binders [12]. Moreover, it is a by product of flue gas desulphurization using the wet method. Production of synthetic gypsum and various modifications is favourable to environmental protection and sustainable development conditions. Gypsum can be a mineral of a chemical product whose primary ingredient is calcium sulphate dehydrate. Depending on the degree of hydration, gypsum binders can be divided into two basic groups [26]: -- hemihydr[...]

Wpływ zasolenia piaskowca na rozwój grzybów pleśniowych DOI:10.15199/40.2016.6.2


  W artykule opisano wpływ łącznego działania dwóch środowisk agresywnych. Określono wpływ zawartości jonów siarczanowych lub chlorkowych na wzrost mikroorganizmów i ewentualny wpływ chemicznej i biologicznej korozji na właściwości materiału kamiennego (piaskowca). Prezentowane wyniki badań pozwoliły sformułować kilka stwierdzeń: piaskowiec nie jest odporny na zanieczyszczenie jonów siarczanowymi ani chlorkowymi. Skażenie chemiczne powoduje przyspieszenie działania środowiska mikrobiologicznego. Słowa kluczowe: piaskowiec, jony siarczanowe, jony chlorkowe, grzyby pleśniowe, nasiąkliwość ChZT The influence of salting sandstone on the development of mould This paper describes the effects of the combined action of two aggressive environments. The effect of sulphate or chloride ion content on the growth of microorganisms and possible effect of chemical and biological corrosion on the properties of stone material (sandstone). The research results made it possible to formulate a number of statements: sandstone is not resistant to contamination by sulphate or chloride ions. Chemical contamination enhances the action of the microbial environment. Keywords: sandstone, sulfate ions, chloride ions, moulds, absorbability of water, COD.1. Wstęp Piaskowiec, to drobnoziarnista, zwięzła skała osadowa należąca do grupy skał okruchowych, powstała w wyniku scementowania ziaren kwarcu, skaleni, miki oraz okruchów innych skał i minerałów o średnicy 0,063÷2 mm za pomocą spoiwa ilastego, krzemionkowego lub żelazistego [1]. Przyjmuje różne zabarwienia od szarego po żółte, czerwone, brązowe i białe. W pospolitych piaskowcach ziarno mineralne to w przewadze kwarc, rzadziej skalenie i miki. spoiwo może być ilaste, krzemionkowe, węglanowe albo mieszane. Rodzaj spoiwa ma wpływ na twardość i zwięzłość piaskowca - są one najlepsze przy spoiwie krzemionkowym. Piaskowce wykazują różną porowatość, która determinuje szereg parametrów technicznych tych kamieni. Piaskowce [...]

 Strona 1  Następna strona »