Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Konrad Sobolewski"

Ocena skuteczności normatywnych środków ochrony odgromowej urządzeń zasilanych z sieci NN

Czytaj za darmo! »

Poniższy referat przedstawia możliwość wykorzystania komputerowej analizy matematycznej do badania układów przepięciowych w sieciach niskiego napięcia. Autor przedstawia krótkie wprowadzenie w tematykę różnych układów zasilających i związanych z tym różnic w sposobie ochrony zasilanych urządzeń. Zaprezentowany został przykładowy model układu umożliwiającego przeprowadzenie analizy zagrożenia pr[...]

Badania symulacyjne normatywnego układu ochrony przepięciowej urządzeń elektrycznych niskiego napięcia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony poniżej tekst opisuje modelowanie normatywnego systemu ochrony przepięciowej przeznaczonego dla sieci niskiego napięcia (np. typu TN-C-S). Jako jeden ze sposobów analizy poprawności jego działania Autor proponuje wykorzystanie symulacji numerycznych. Narzędziem wykorzystanym w tym celu było środowisko MATLAB / SIMULINK wraz z biblioteką SimPowerSystem. Używając wbudowanych elementów, jak również tworząc własne, Autor zbudował model instalacji zasilającej niskiego napięcia wraz ze stosownym systemem ograniczania przepięć. Podczas analizy rozpatrzone zostały dwa przypadki wyładowania piorunowego - w instalację odgromową obiektu oraz przepięcie dochodzące z linii zasilającej średniego napięcia. Uzyskane wyniki zostały porównane, szczególnie w kontekście skuteczności ochrony przepięciowej. Na koniec referatu Autor przedstawia wyciągnięte z badań wnioski. Abstract. This paper describes a typical overvoltage protection system designed for low voltage installations (i.e. TN-C-S type). As a kind of analysis of proper functionality of this system Author proposed to use numerical simulations. To do this was chosen software MATLAB with library SimPowerSystem. Using built-in elements, as also created new one, model of low voltage installation with overvoltage protection system was built. As a source of overvoltage was consider lightning discharge in two cases. The first one in situation with overvoltage coming from power line, and the second when overvoltage coming from lightning protection system of examined object. Results from both cases were compared, especially voltage and current shapes and values observed on surge protection devices and protected device. Finally Author draw conclusions. (Numerical analysis of normative overvoltage protection system designed for low voltage electrical devices). Słowa kluczowe: ochrona przepięciowa, ograniczniki przepięć, instalacje zasilające niskiego napięcia, symulacje numeryczne. Keywords: overvol[...]

Analysis of lightning current distribution in the lightning protection system (LPS) with using numerical simulations

Czytaj za darmo! »

The paper describes the numerical model of a typical lightning protection system (LPS). This model was used to get information’s about lightning current distributions as an effect of direct lightning strike to this protection system. To perform this task was chosen software MATLAB/SIMULINK. With this tool Author build numerical model of a real LPS structure and using simulations obtained results as current values in every conductor of LPS. Next step of this investigations was use this results for calculating magnetic field strength inside the object. To do this task Author wrote in MATLAB environment the script program for calculating one and presenting results. Streszczenie. Artykuł opisuje model numeryczny typowej instalacji odgromowej (LPS). Model ten został wykorzystany do uzyskania informacji o rozpływie prądu piorunowego w wyniku bezpośredniego trafienia w tę instalację. Do wykonania tego zadania zostało wykorzystane środowisko MATLAB/SIMULINK. Utworzony został model numeryczny instalacji, a w jej wyniku uzyskane zostały dane o rozpływach czasowych prądu piorunowego w poszczególnych jej segmentach. Kolejnym krokiem analiz było użycie tych danych do obliczenia pola magnetycznego wewnątrz konstrukcji, co zostało wykonane również z użyciem środowiska MATLAB. (Analiza symulacyjna rozpływu prądu piorunowego w instalacji odgromowej typowego obiektu). Keywords: lightning protection, simulations, magnetic field distribution. Słowa kluczowe: ochrona odgromowa, symulacje, rozkład pola magnetycznego Introduction One of the most dangerous exposure for electrical and electronic equipment supplied from the low voltage network are cloud to ground atmospheric discharges. Their parameters are described with very high energy reaches megajoules, very short current pulse rise times measured in microseconds and large peak[...]

Analiza numeryczna fali przepięciowej przechodzącej przez transformator SN/nN


  Jednym z efektów postępu technologicznego są nowoczesne urządzenia elektroniczne, które z jednej strony umożliwiają wykonanie pracy szybciej i efektywniej, z drugiej zaś - same często stawiają wymagania wobec środowiska elektromagnetycznego, w którym pracują. Czynnikiem, który często determinuje możliwość wypełnienia funkcji przez urządzenie jest zasilanie elektryczne, którego parametry powinny być stabilne w każdym momencie. Wpływ na nie mogą mieć czynniki zarówno naturalne, jak i wynikające z funkcjonowania samej sieci. Do najgroźniejszych z nich pod kątem energetycznym niewątpliwie należy zaliczyć wyładowania atmosferyczne, zarówno bezpośrednie, jak i pobliskie, które mogą skutkować powstaniem fali przepięciowej w układzie zasilania [1]. Na jej drodze propagacji mogą pojawić się inne urządzenia, systemy lub instalacje, które mogą zmienić charakter pierwotnego zaburzenia, np. z aperiodycznego na oscylacyjny [2]. Jednym z takich przypadków spotykanym dość często jest fala przepięciowa, pojawiająca się w sieci średniego napięcia, propagowana wzdłuż instalacji m.in. do transformatora SN/nN i dalej do użytkownika końcowego. Zarówno instalacja, transformator, jak i urządzenia ochronne, pomiarowe i krańcowe są w takim przypadku narażone na zakłócenie pracy, a nawet zniszczenie. Z tego względu niezbędne jest prowadzenie prac mających na celu poprawę skuteczności stosowanych rozwiązań ochronnych, m.in. przez lepsze poznanie istoty danego zaburzenia, tym bardziej że w coraz większym stopniu następuje integracja usług energetycznych w systemie smart grid. W artykule przedstawiono model transformatora, do którego od strony średniego napięcia będą docierały przepięcia o różnym charakterze, zaś obserwowana będzie strona niskonapięciowa wraz z oceną narażenia urządzeń blisko transformatora i wpływem poszczególnych jego elementów na wartość przenoszonych przebiegów. Środowisko symulacyjne Prowadzenie badań naukowych opartych jedynie na me[...]

Electromagnetic compatibility of electronic scales DOI:10.15199/48.2015.07.10

Czytaj za darmo! »

This paper describes problem of electromagnetic compatibility of electronic scales. This kind of electronic device is used for very precise weight measurements, e.g. in pharmacy or human weight measurement. Due to existing electromagnetic stresses it is strongly recommended to proof if its immunity is enough for operation in desired electromagnetic environment. This task is based on normative regulations and often device need to be equipped with some kind of protection measures. Streszczenie. Poniższy artykuł opisuje problematykę kompatybilności elektromagnetycznej elektronicznych wag pomiarowych. Tego typu urządzenia elektroniczne służą dokładnym pomiarom masy, np. w zastosowaniach aptecznych lub wagach osobowych. Ponieważ środowisko elektromagnetyczne zawiera różnego rodzaju narażenia stąd zalecane jest przeprowadzenie badań weryfikujących poziom odporności takiej wagi. Badania te oparte są o regulacje normatywne, a często kończą się one koniecznością wyposażenia urządzenia w dodatkowe środki ochrony. (Kompatybilność elektromagnetyczna wag elektronicznych). Keywords: electromagnetic compatibility, electronic scales, normative investigations, electromagnetic protection measures Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, waga elektroniczna, badania normatywne, środki ochrony elektromagnetycznej Introduction Along with the technological advances decisions made by humans are increasingly dependent on information’s provided by surrounded electronic equipment. This concern not always the very complex devices, such as computers, but sometimes they may be much simpler, such as the electronic scales. Their contemporary structures are significantly different from those we know from the past, and their range of use is very wide due to the easy adaptation in automated production and high importance in everyday applications. Mechanical spr[...]

Measurements of electric disturbances in low voltage installations inside rooms near the high voltage laboratory DOI:10.15199/48.2016.02.28

Czytaj za darmo! »

The paper is aimed to measurements of electric disturbances in low voltage installations inside rooms near the high voltage laboratory during its work. The high voltage laboratory is a part of Faculty of Electrical Engineering Warsaw University of Technology building and is placed close to other rooms, like library, classrooms or another laboratories. During measurements has been carried out a study to establish connection between the observed interference and high voltage laboratory work. Streszczenie. W niniejszym artykule przedstawione zostały pomiary zaburzeń elektrycznych w instalacji niskonapięciowej w pomieszczeniach biurowych znajdujących się w otoczeniu laboratorium wysokonapięciowego. Laboratorium to jest częścią Gmachu Elektrotechniki Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. W jego otoczeniu znajdują się pomieszczenia takie jak biblioteka, sale wykładowe oraz inne laboratoria. W trakcie pomiarów przeprowadzona została analiza związku pomiędzy laboratoryjnymi pracami wysokonapięciowymi a obserwowanymi zaburzeniami. (Pomiary zaburzeń elektrycznych w instalacji niskonapięciowej w pomieszczeniach w pobliżu laboratorium wysokich napięć). Keywords: electromagnetic compatibility, induced voltages, high voltages, electromagnetic disturbances. Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, napięcia indukowane, wysokie napięcia, zaburzenia elektromagnetyczne. Introduction With advances in technology, we can observe in the environment increasing number of electromagnetic disturbances, sometimes with new amplitude-frequency characteristics. These disorders come to various electronic equipment, causing sometimes their wrong operation and, in extreme cases, even destruction. About this, what will be the effect of the influence of disturbances on the device determine the parameters of disturbances and immunity level the device on the type of disturbances. This fact especially concerns sensitive telecommunication devices [1].[...]

Badanie obudowy kompozytowej jako środka ochrony przed nanosekundowymi impulsami pola elektromagnetycznego DOI:10.15199/48.2017.10.23

Czytaj za darmo! »

Postęp technologiczny wiąże się ze wzrostem liczby coraz bardziej wyrafinowanych urządzeń elektronicznych otaczających człowieka, bez których trudno jest wykonywać codzienne zadania. Ponieważ czas przeznaczony na wykonanie danego zadania jest coraz krótszy, stąd preferowane są w pierwszej kolejności urządzenia pracujące z największą szybkością i najbardziej stabilne elektromagnetycznie. Oba te fakty powodują, że możemy z jednej strony obserwować narastającą ilość smogu elektromagnetycznego, który bezpośrednio przekłada się na wzrost poziomu oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń mogących zakłócić pracę lub wręcz zniszczyć wrażliwe urządzenie elektroniczne. Z drugiej zaś strony postępujący proces miniaturyzacji prowadzi do mniejszych poziomów odporności urządzeń elektronicznych. W szczególności należy rozważyć ochronę wrażliwych na zaburzenia elektromagnetyczne urządzeń cyfrowych o dużej częstotliwości pracy lub urządzeń analogowych o bardzo małych poziomach sygnałów roboczych. Rozpatrując dodatkowo urządzenia elektroniczne o znaczeniu strategicznym należy w praktyce określić kryteria doboru środków ochronnych i ich parametrów, wśród których skuteczność tłumienia pola elektromagnetycznego może być tylko jednym z wielu. Wielkiego znaczenia w określonej sytuacji nabierają takie cechy jak łatwość produkcji (co bezpośrednio przekłada się na cenę danego rozwiązania i szybkość wdrożenia), łatwość kształtowania skomplikowanych form, czy waga ekranu. Jedną z możliwych dróg rozwoju jest wykorzystanie materiałów kompozytowych. Niniejszy artykuł zawiera opis przykładowego materiału kompozytowego oraz przeprowadzonych badań w zakresie pomiaru skuteczności tłumienia pola elektromagnetycznego. W artykule przedstawiono również uzyskane w trakcie badań wyniki i wyciągnięte na ich podstawie wnioski. Produkcja kompozytowej obudowy Pierwszym zadaniem było wytworzenie odpowiedniego materiału do budowy pojemnika ekranującego. Z racji [...]

Comparative analysis of DC-DC inverters as a means of protection against nanoseconds impulses DOI:10.15199/48.2018.03.27

Czytaj za darmo! »

At present, many electronic devices, in order to perform their job properly, must be powered in a stable manner. For many years, power supplies were built on the basis of transformers that reduced the voltage from the 230 VAC power level to slightly higher than the required level (Figure 1). In addition, the conversion from AC to DC was performed, and this task was most often implemented by a set of semiconductor diodes connected in the Graetz bridge. The straightened voltage was still to be smoothed out, which was achieved by the parallel charging of the electrolytic capacitor. This traditional configuration of a power supply, also called a linear power supply, caused high energy losses, which translates into a relatively low efficiency of 40-60%. Most of this energy was lost in the transformer in the generated magnetic field and heat. In addition, such constructions were characterized by large dimensions and often the need to install additional cooling elements. Moreover, when working idle without load, the power supply also consumes more power - more or less depending on transformer parameters. Due to technological advances, the increasing demands for power supply efficiency and the increasing efficiency of the receivers, the power supply design has changed significantly in the direction of power supplies. Power suppliers The principle of operation of the impulse power supply (often called the converter) is somewhat similar to a linear power supply, but the biggest difference is the process of "processing" the voltage. Fig. 1 Linear power supply diagram. In the first place, it is rectified with semiconductor diodes (e.g. Graetz bridge) and then smoothed with a capacitor. In some cases, a passive filter (e.g. a gland seal) is also used here to reduce the emission of harmonics to the mains. The straightened voltage is then smoothed and [...]

Umiejętne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji przy wyborze technologii wykonania uziemień z uwzględnieniem czynników: terenowych, materiałowych, eksploatacyjnych i ludzkich DOI:10.15199/74.2019.5.4

Czytaj za darmo! »

Ocenie ulega rozpad dotychczasowych form pracy na rzecz nowych porządków. Jesteśmy świadkami przeobrażeń nie tylko w zakresie używanych materiałów, ale również stosowanych technologii, zmiany kultury pracy, która przeniesiona na platformy cyfrowe - rewolucyjnie zmienia podejście do zadań stawianych energetyce. Na naszych oczach zmienia się tempo wykonywania inwestycji, które obsługiwane są przez wiele obiektów budowlanych a technologie energetyczne są jednymi z danego projektu. Powstają nowe realizacje obiektów elektroenergetycznych. Przy okazji wychodzą niedopowiedzenia i niezrozumienie sp[...]

The time and power spectrum density analysis of different lightning components based on electric field waveforms from 2014 thunderstorm season recorded in the south-eastern part of Poland DOI:10.15199/48.2016.02.40

Czytaj za darmo! »

This paper is focused on the Power Spectrum Density analysis of the lightning electric field signatures collected in Subcarpathian part of Poland, in 2014. Lightning records were carried out in two different ways. The slow electric field sensor (TLF-ELF), the mill, was used for observation of lightning activity during entire thunderstorm lifetime. The second recording mode was the acquisition of fast electric field changes (0.3 Hz to 3 MHz) associated with different types of cloud-to-ground (CG) and inter-, intra-cloud (IC) type discharges. The registration process was synchronized with microsecond time precision. This allowed to relate lightning stroke detections to these reported by the LINET, the commercial lightning location system. Different lightning stroke components, as e.g. the preliminary breakdown (PB), the return stroke (RS) and the continuing current (CC) were identified with application of the Short-Time Fourier Transform. The spectral analysis might be adapted to improve in future some detection algorithms used in lightning location systems. Such lightning CG stroke discrimination is not applied as yet by any lightning location system routinely operated in Europe. Streszczenie.W artykule skupiono się na analizie spektrogramów widmowej gęstości mocy wyznaczonych dla różnych przebiegów piorunowego pola elektrycznego zebranych w południowo-wschodniej części Polski w 2014 roku. Dane zostały zebrane z wykorzystaniem dwóch sensorów pola elektrycznego. Sensor pola elektrycznego pracujący w zakresie TLF-ELF umożliwił obserwację aktywności burzowej w długofalowym okresie czasu. Drugi typ rejestracji obejmował akwizycję szybkich zmian pola elektrycznego (0.3 Hz do 3 MHz) pochodzących of różnych typów wyładowań doziemnych oraz wewnątrz-, między-chmurowych. Proces rejestracji został zsynchronizowany z mikrosekundową precyzją. Pozwoliło to na porównanie własnych rejestracji z detekcjami LINET-u - komercyjnego systemu lokalizacji wyładowań. [...]

 Strona 1