Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ ADAMSKI"

Pola prędkości w kanałach rekuperatora spiralnego o przepływie wzdłużnym typu WS

Czytaj za darmo! »

Symulowano pole prędkości w kanałach spiralnego rekuperatora o wzdłużnym przepływie przeciwprądowym. Korzystano z programu ANSYS v. 8.1. Zadanie modelowania pola prędkości rozpatrywano dla płynu rzeczywistego. Podano założenia upraszczające geometrię rekuperatora i sprowadzono kształt kanału rekuperatora do prostokąta. Określono warunki brzegowe. Przeprowadzono obliczenia dla założonych wymia[...]

Modelowanie pola temperatury bezkanałowych sieci cieplnych

Czytaj za darmo! »

W artykule modelowano pole temperatury wokół podziemnych, bezkanałowych sieci ciepłowniczych w warunkach ustalonych, stosując metodę elementu skończonego. Szczególną uwagę zwrócono na określenie warunków brzegowych. Rozważano różne warianty warunków brzegowych Dirichleta oraz Neumanna. Podano również udziały oporu przez preizolację Rr, tzw. oporu dodatkowego Rd oraz oporu gruntu Rg dla posz[...]

Wpływ zysków ciepła w przewodzie doprowadzającym powietrze zewnętrzne na sprawność rekuperatora

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano teoretyczne wartości zysków ciepła kanału doprowadzającego powietrze zewnętrzne do urządzenia odzyskującego ciepło w okresie zimowym. Uwzględniono również wpływ ewentualnych nieszczelności w podciśnieniowej części przewodu. Stwierdzono, że zjawiska te nie pogarszają sprawności temperaturowej samego urządzenia i stanowią swego rodzaju zabezpieczenie przed zbyt niską te[...]

Wymiennik spiralny nowego typu

Czytaj za darmo! »

Podano przykład zastosowania wymiennika spiralnego o przepływie wzdłużnym do odzyskiwania ciepła w instalacjach wentylacyjnych. Ze względu na przeciwprądowy przepływ osiągają one wyższe sprawności temperaturowe dla tych samych wartości parametru NTU niż popularne wymienniki o przepływie krzyżowym. STAŁY wzrost cen nośników energii zarówno w Polsce, jak i na świecie wymusza na społeczeńs[...]

Przykład cieplnego modelowania budynku jednorodzinnego DOI:10.15199/9.2016.7.6


  1. Wprowadzenie W artykule zaprezentowano możliwości obliczeniowe niekomercyjnego programu HEED przeznaczonego do symulowania zjawisk związanych z przepływem ciepła w trakcie eksploatacji budynku [1]. Obliczenia budynku jednorodzinnego wykonano uwzględniając dane klimatyczne Białegostoku. Program ten został opracowany i jest rozwijany na Wydziale Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. Obecnie dostępna jest wersja 4 (build 39) z lipca 2014 [2, 3]. Za pomocą tego programu, w prosty sposób, można uzyskać informacje o możliwościach zaoszczędzenia paliw oraz kosztów analizując różne rozwiązania projektowe ochrony cieplnej budynku. Program został napisany w środowisku Java w języku C. Jest prosty w obsłudze, ma przyjazny graficzny interfejs użytkownika umożliwiający w sposób szybki i prosty wprowadzenie danych do obliczeń. Program jest dostępny w angielskiej i hiszpańskiej wersji językowej. Obecnie nie ma możliwości wykonania obliczeń i uzyskania wyników w systemie miar SI. Program uwzględnia typowe, roczne warunki klimatyczne w danej miejscowości i umożliwia symulację stanów termicznych budynku lub wybranyc[...]

Pole temperatury powierzchni grzejnika a wskazania podzielnika kosztów DOI:10.15199/9.2017.10.6


  1. Wprowadzenie - podzielniki kosztów ogrzewania Według zapisów normy PN-EN 834 "Podzielniki kosztów ogrzewania są przyrządami do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki w jednostkach użytkowych [8]" lub "…are used to capture the proportionate thermal output of radiators in consumer units [9]". W normie PN-EN 834 zdefiniowano również stan podstawowy grzejnika, gdy spełnione są następujące warunki: - zasilanie grzejnika górą, - średnia temperatura czynnika grzejnego tm = 40ºC do 60ºC, - temperatura powietrza (odniesienia) tL = 20ºC, którą należy mierzyć w klimatycznie stabilnej komorze badawczej na wysokości 0,75 m nad podłogą w odległości 1,5 m przed powierzchnią grzejnika; dopuszczalnym odchyleniem od podanej wartości jest ±2 K, - nominalny strumień masy czynnika grzejnego przepływającego przez grzejnik z dopuszczalnym odchyleniem ±5% przy wartościach temperatury zasilania i powrotu według rysunku zawartego w poprawce nr ref. PN-EN 834:2013-12/AC:2015-07 Normy Europejskiej [9] i temperaturze powietrza (odniesienia) tL = 20ºC. Podzielniki elektroniczne dzieli się na: - podzielniki elektroniczne z jednym czujnikiem temperatury - czujnik rejestruje temperaturę powierzchni grzejnika lub czynnika grzejnego (jednoczujnikowa metoda pomiarowa), - podzielniki elektroniczne z dwoma czujnikami temperatury. Jeden czujnik rejestruje temperaturę powierzchni grzejnika lub czynnika grzejnego, a drugi czujnik rejestruje temperaturę pomieszczenia lub temperaturę pozostającą z nią w określonej zależności (dwuczujnikowa metoda pomiarowa), - podzielnik elektroniczny z trzema czujnikami temperatury - czujniki rejestrują temperatury zasilania i powrotu oraz temperaturę pomieszczenia. Znane są również i nadal stosowane podzielniki wyparkowe działające na zasadzie odparowania cieczy. Obecnie najbardziej popularne są podzielniki elektroniczne z dwoma czujnikami temperatury. Wartość wyświetlana na podzi[...]

Nowy system pogodowej regulacji centralnego ogrzewania


  W artykule opisano system regulacji prognozowej stosowanej przez eGain [1] oraz wskazano na możliwe oszczędności ciepła wynikające ze stosowania tego rodzaju regulacji. Obecnie system ten jest stosowany w budynkach wielorodzinnych.Od niepamiętnych czasów ludzie kierując się intuicją lub naukowymi przesłankami prognozują pogodę.TRADYCYJNA regulacja pogodowa systemów grzewczych (węzłów cieplnych oraz kotłowni) jest regulacją nadążną, polegającą na utrzymaniu stałej temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych niezależnie od zmian temperatury powietrza zewnętrznego. Najczęściej stosowana jest regulacja jakościowa - temperaturą czynnika w przewodach zasilających sieci ciepłowniczej oraz centralnego ogrzewania; indywidualnemu użytkownikowi pozostawia się możliwość regulacji ilościowej przez odpowiednie ustawienie pokrętła zaworu termostatycznego. Celem tego artykułu jest prezentacja systemu regulacji prognozowej stosowanego przez eGain [1] oraz wskazanie na możliwe oszczędności ciepła wynikające ze stosowania regulacji prognozowej. Obecnie system ten jest stosowany w budynkach wielorodzinnych. Rozwój idei regulacji temperatury z wykorzystaniem prognozy pogody został zapoczątkowany w latach osiemdziesiątych XX w. przez Thorbjörna Geisera i Stefana Berglunda z firmy INUcontrol AB oraz prof. Rogera Taesslera z SMHI (Szwedzki Instytut Meteorologiczno- Hydrologiczny). Pierwszy budynek został wyposażony w nowy system w 1994 r., we współpracy z zarządem targów domów w Böras - BO94. Ochrona środowiska i ceny energii nie były najważniejszymi problemami w tym czasie i w związku z tym, niewielu właścicieli budynków było *) Dr inż. Mariusz Adamski - Katedra Ciepłownictwa Politechniki Białostockiej; mariusz.adamski@pb.edu.pl **) Mgr inż. Jarosław Ruszczyk - Łomżyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Łomży zainteresowanych opłatami za usługi, które zmniejszałyby zużycie ciepła. Do 2002 r. w system regulacji temperatury z wykorzystaniem prognozy po[...]

 Strona 1  Następna strona »