Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BARTOSZ RADOMSKI"

Wybór sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną pasywnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zgodnych z Passive House Institute (PHI) - aspekt energetyczny DOI:10.15199/9.2019.6.1


  1. Wstęp Standardem wyprzedzającym obecne w Polsce wymagania w zakresie efektywności energetycznej jest idea budownictwa pasywnego, zgodna z Passive House Institute (PHI), która łączy wysoki komfort mieszkalny z bardzo niskim zużyciem energii. Budownictwo pasywne cechuje bardzo dobra efektywność energetyczna, optymalny komfort cieplny i wysoki stopień zadowolenia użytkowników z otaczających ich warunków, a także ochrona przed potencjalnymi szkodami wywołanymi nadmierną kondesacją pary wodnej [1], [7]. Passive House Institute (PHI) w 2015 roku wprowadził nowy, przyszłościowy system oceny tworząc klasy energetyczne projektowanych budynków pasywnych wspartych wykorzystaniem energii odnawialnej (rys. 1 i tab. 1) wychodząc naprzeciw, a wręcz wyprzedzając dyrektywę europejską [9], w której wprowadzono pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu energii, która powinna pochodzić w dużym stopniu z odnawialnych źródeł energii, w tym przetworzona na miejscu lub w najbliższym otoczeniu oraz wynikać z zastosowania wysokosprawnych rozwiązań instalacyjno-konstrukcyjnych. Zgodnie z nowym systemem oceny w budynkach pasywnych można wykorzystywać wyłącznie energię odnawialną [1], [2], [5], [6]. 208 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/6 (2019) Potrzeby energetyczne każdego budynku uzależnione są od jego charakterystyki energetycznej oraz od zakresu wyposażenia w instalacje grzewczo-chłodzące, wentylacyjne, przygotowania c.w.u., oświetlenia oraz liczby i jakości urządzeń gospodarstwa domowego. W przypadku budynków pasywnych, wszystkie powyższe element uwzględniane są w bilansowaniu energetycznym, zgodnie z PHI. Narzędziem służącym do ich projektowania, optymalizacji energetycznej, a następnie weryfikacji, jest pakiet projektowy budynków pasywnych (ang. Passive House Planning Package - PHPP) [8]. 2. Warianty źródeł ciepła i chłodu budynków pasywnych Wytypowano 10 rozwiązań technicznych gwarantujących spełnienie parametrów komfortu [...]

Wybór sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną pasywnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zgodnych z Passive House Institute (PHI) - aspekt ekonomiczny DOI:10.15199/9.2019.7.1


  1. Wstęp Idea budownictwa pasywnego, zgodna z Passive House Institute (PHI), zapewniającego parametry komfortu klimatycznego w środowisku wewnętrznym przy minimalnych potrzebach energetycznych przeznaczonych do tego celu jest standardem wyprzedzającym obowiązujące w Polsce wymagania w zakresie efektywności energetycznej. Więcej informacji na temat budownictwa pasywnego można znaleźć w pracach [2], [4], [5], [6], [7], [8], [10], [11]. Niniejszy artykuł stanowi rozszerzenie pracy [8] i dotyczy ekonomicznych aspektów wyboru sposobu zasilania w odnawialną energię pierwotną pasywnych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, zgodnych z PHI. Aspekty ekonomiczne są niemniej istotne od aspektów energetycznych, zwłaszcza w krajach rozwijających się, a więc i w Polsce. 2. Koszty inwestycyjne W pracy [8] wytypowano 10 rozwiązań technicznych zapewniających utrzymanie parametrów komfortu klimatycznego w środowisku wewnętrznym w okresie całego 244 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/7 (2019) roku. Ponadto założono, że zapotrzebowanie na ciepło, chłód oraz energię elektryczną pokryte będzie wyłącznie za pomocą energii odnawialnej, co prowadzi w perspektywie rocznej przedmiotowe budynki do standardu obiektów o zerowym zużyciu energii końcowej. W obliczeniach kosztów inwestycyjnych proponowanych wariantów rozwiązań technicznych, oprócz kosztów źródeł ciepła i chłodu, uwzględniono również koszt gruntowego wymiennika ciepła (w przypadku jego zastosowania) oraz koszty instalacji dystrybucji czynnika grzewczego w urządzeniu centralnego ogrzewania (orurowania, rozdzielaczy itd.) lub koszt instalacji mat/kabli grzejnych. W kosztach inwestycyjnych uwzględniono również koszt instalacji dystrybucji powietrza wentylacyjnego z zastosowaniem central wentylacyjnych z wysokoefektywnym odzyskiwaniem ciepła na poziomie min. 80%. Koszty rozpatrywanych rozwiązań technicznych zestawiono w tabeli 1 i pokazano na rys. 1. Obliczenia przeprowadzono [...]

Wybór sposobu zasilania w energię pierwotną wyspowych układów energetycznych z wykorzystaniem LNG - studium przypadku DOI:10.15199/9.2016.2.1

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę wyboru sposobu zasilania w energię pierwotną wyspowych układów energetycznych z wykorzystaniem LNG. Skroplony gaz ziemny staje się istotnym nieodnawialnym nośnikiem energii z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Jego zastosowanie w wydzielonych systemach zaopatrzenia w ciepło może być atrakcyjną alternatywą dla innych nieodnawialnych źródeł energii, zwłaszcza tam, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowej. Wybór sposobu zasilania w paliwo pierwotne wyspowego układu zaopatrzenia w ciepło powinien być traktowany jako problem wielokryterialny. W artykule przedstawiono wielokryterialną analizę wyboru sposobu zasilania w paliwo pierwotne na przykładzie wybranego wyspowego układu zaopatrzenia w ciepło.1. Rynek skroplonego gazu ziemnego Skroplony gaz ziemny (ang. LNG - liquefied natural gas) staje się istotnym nieodnawialnym paliwem pierwotnym, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego. Wynika to z ciągłego rozwoju rynku LNG pod względem popytu i podaży. Wzrost popytu na ten produkt jest wypadkową możliwości zaspokajania potrzeb energetycznych paliwem gazowym i łatwości dostosowania źródeł ciepła do zasilania gazem. Wzrastająca dostępność LNG, jak również instalacji regazyfikacji i możliwości transportu LNG z miejsca zakupu do miejsca odbioru wpływają pozytywnie podaż tego paliwa [1],[6], [9], [10]. Obecne globalne obroty LNG plasują się na poziomie 239,2 MTPA ( ang. Million Tonnes Per Annum), co odpowiada 325,3 mld m3 rocznie. Głównymi importerami LNG sa Japonia i Korea Południowa, które wykorzystują ponad 53% dostępnego gazu do zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych. Istotnym czynnikiem rozwoju rynku gazu LNG jest jego dostępność oraz cena, której wartość wynika m.in. z liczby kontraktów długoterminowych jak i krótkoterminowych (spotowych) oraz ilości gazu w obrocie. Obecna cena gazu importowanego do krajów UE to ok. 6,71 USD/MMBTu, co w przeliczeniu (średni kurs dolara amerykań[...]

 Strona 1