Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jarosław BYDŁOSZ"

Aspekty prac nad nową edycją normy ISO 19152 DOI:10.15199/50.2018.7.2


  W dniu 1 grudnia 2012 r. weszła w życie norma ISO 19152 "Geographic information - Land Administration Domain Model (LADM)". Jej polski tytuł to "Informacja geografi czna - Katastralny Model Administrowania Terenem (LADM)". Norma ISO 19152 jest przeznaczona dla domeny szeroko pojętego gospodarowania nieruchomościami oraz rejestracji (praw do) nieruchomości (Land Administration Domain) [7]. ISO 19152 jest normą opisową, dostarczającą modelu referencyjnego dla spełnienia dwóch zadań [3] (na podstawie [6]). Są to: stworzenie podstaw dla rozwoju i udoskonalenia efektywnych systemów szeroko pojętego administrowania nieruchomościami opartego na technologii MDA (Model Driven Architecture) oraz umożliwienie zainteresowanym stronom komunikacji, opartej na wspólnym słownictwie wprowadzonym przez normę, zarówno w poszczególnych krajach jak i między nimi. Zagadnienia te zostały szerzej przedstawione w [1] oraz [2]. Od czasu opublikowania normy jest ona wykorzystywana w wielu krajach, w pracach dotyczących szeroko pojętego administrowania przestrzenią, w zakresie związanym z jej zastosowaniem dla różnych rozwiązań krajowych czy też rozwiązań odnoszących się do związku normy z innymi koncepcj[...]

Model pojęciowy polskiego systemu katastralnego na tle rozwiązań ujętych w "Katastralnym modelu administrowania terenem" (LADM)


  Celem artykułu jest przedstawienie modelu polskiego systemu katastralnego na tle rozwiązań ujętych w projekcie międzynarodowej normy ISO 19152. Projekt rozporządzenia, w którym zdefiniowany został model pojęciowy polskiego katastru podlega właśnie procedowaniu, a wzorzec Land Administration Domain Model (LADM) powinien zostać wkrótce opublikowany jako norma międzynarodowa ISO 19152, a potem jako Polska Norma "Katastralny model administrowania terenem". W artykule dokonano próby przyporządkowania wybranym klasom modelu pojęciowego polskiego katastru odpowiadających im klas Land Administration Domain Model. Prace te stanowią podstawę dalszych badań w kierunku sprawdzenia poziomu zgodności modelu polskiego katastru z ISO 19152. A conceptual model of the Polish cadastral system with reference to solutions of "The Land Administration Domain Model" (LADM) Abstract. The objective of this paper is to present the cadastral system model in Poland in comparison with International Standard ISO 19152. The ordinance that inter alia defines the conceptual model of Polish cadastre has status of final draft. Land Administration Domain Model should be published soon as the International Standard ISO 19152, and then as the Polish Standard "Katastralny model administrowania terenem". The trial of assigning Land Administration Domain Model classes to classes of conceptual polish cadastral model were performed in this research. They were carried out as the preliminary work for further studies leading to polish model conformance level tests against ISO 19152.Transpozycja do polskiego systemu prawnego dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) [1], zakończona wejściem w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej [6] spowodowała potrzebę dostosowania funkcjonujących obecnie aktów wykonawczych do zgod[...]

 Strona 1