Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dominika Wierzbicka"

Comparison of selected analytical methods used for the determination of ammonia nitrogen in the various wastewaters Porównanie wybranych metod analitycznych oznaczania azotu amonowego w różnych typach ścieków DOI:10.12916/przemchem.2014.1538


  Thirty-four samples of wastewater from food-processing industry, cokeries, municipal wastewater treatment plants and 7 ref. samples were analyzed by 6 std. and commonly used methods for NH3 nitrogen content, to test the particular methods. The applicability of the methods depended on the origin and nature of the wastewater sample. No general recommendation was given. Dokonano analizy porównawczej metod oznaczania azotu amonowego. Sześcioma metodami przebadano 34 próby ścieków komunalnych, rolno-spożywczych, koksowniczych oraz 7 prób wzorcowych. Stwierdzono, że na jakość wyniku istotny wpływ ma charakter próbki. Na podstawie porównania wyników badań laboratoryjnych podjęto próbę wskazania optymalnej metody analitycznej dla różnych typów ścieków. W analityce wodno-ściekowej przywiązuje się obecnie szczególną uwagę do jakości wyniku otrzymanego w laboratorium badawczym, co wynika z licznych obostrzeń i wymogów formalnych w tym zakresie. Pomimo to nadal mało jest opracowań dotyczących doboru odpowiedniej metodyki do danego typu ścieku. Próby ścieków mogą znacząco różnić się między sobą składem chemicznym, dlatego określenie, że dana metoda analityczna może być użyta do analizy ścieków, wydaje się być niewystarczające. Jednym z podstawowych wskaźników chemicznych oznaczanych w ściekach jest azot amonowy (N-NH4). Jest to azot występujący w formie wolnego amoniaku i jonów amonowych1). Za pomocą N-NH4 określa się stopień nitryfikacji podczas biologicznego oczyszczania ścieków lub podatność ścieków na biologiczny rozkład. Jego występowanie w ściekach komunalnych spowodowane jest hydrolizą związków organicznych zawierających azot. Znaczne ilości N-NH4 występują również w ściekach przemysłowych (np. ścieki rolno-spożywcze i koksownicze)2). Podstawowymi zanieczyszczeniami ciężkich ścieków, w tym koksowniczych, są m.in. fenole, smoły, oleje, cyjanki, rodanki, siarkowodór, tiosiarczany, siarczany, siarczki i chlorki3). Celem pracy był[...]

Badania składu gazu fermentacyjnego pochodzącego z różnych źródeł metanizacji ścieków, odpadów i osadów ściekowych DOI:10.15199/17.2018.10.7

Czytaj za darmo! »

Gaz fermentacyjny (biogaz) powstaje w wyniku beztlenowego przetworzenia biomasy, która stanowi jedno z podstawowych, odnawialnych źródeł energii (OZE). Pod względem chemicznym składa się głównie z metanu i ditlenku węgla, aczkolwiek jego kompozycja w dużej mierze zależy od surowców, z których jest pozyskiwany. Stosowane substraty do produkcji biogazu pokazano na rys. 1. Wyróżnia się też gaz składowiskowy uzyskiwany w wyniku fermentacji odpadów bezpośrednio na składowiskach. Ważne miejsce w ogólnym bilansie biogazu zajmuje gaz produkowany z osadów ściekowych, wytwarzany w procesie mezofilnej fermentacji metanowej w dużych i średnich komunalnych oczyszczalniach ścieków. Sukcesywnie, w ostatnim okresie, rośnie także udział biogazu rolniczego, który powstaje podczas fermentacji biomasy pochodzącej z upraw energetycznych, pozostałości z produkcji roślinnej i odchodów zwierzęcych lub pochodzącej z odpadów w rzeźniach, browarach i pozostałych branżach spożywczych i przetwórczych [4]. Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów o najbardziej rozwiniętej gospodarce biogazowej w UE. Produkcja energii pierwotnej zawartej w biogazie w 2013 r. wyniosła 7,6 PJ, co stanowiło ok. 1,3% łącznej produkcji w UE i ok. 1,4% krajowego zużycia gazu ziemnego. Wiodącym wytwórcą biogazu w Polsce są oczyszczalnie ścieków. W 2013 r. wyprodukowały ok. 3,4 PJ energii zawartej w paliwie, co w porównaniu do 2004 r. daje wzrost o 160% i plasuje biogaz oczyszczalniany przed biogazem składowiskowym oraz rolniczym [2, 8]. 2. Biogaz rolniczy. Surowce do produkcji biogazu W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabiera sektor biogazu rolniczego. Czynnikiem stymulującym rozwój tej branży może być nowelizacja ustawy z 22 czerwca 2016 r. o OZE, która wymu- *) dr inż. Krzysztof Iskra, mgr inż. Łukasz Krawczyk¸ mgr inż. Joanna Głodek, mgr Dominika Wierzbicka - Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Technologii Ścieków - Ośrodek Zamie[...]

 Strona 1