Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Franciszek Kapusta"

Cukrownictwo polskie w Unii Europejskiej

Czytaj za darmo! »

Cukrownictwo europejskie przeszło długą ewolucję, a obecnie musi się dostosować do nowych warunków na konkurencyjnym światowym rynku. Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej szybko zmienia swoje cukrownictwo, odrabiając powstałe w tej dziedzinie zaległości. Potrzeba jednak trochę czasu na zniwelowanie różnic powstałych w rozwoju przez wieki. W opracowaniu przedstawiono tendencje zmian w cukrownictwie Unii w ogóle i na tym tle w cukrownictwie polskim. European sugar industry underwent long evolution and now it has to adapt itself to new terms of competitive world market. Poland after joining the E.U. quickly changes its sugar industry overcoming delays existing in this area. However there is required some more time to overcome disproportions accrued through ages. The paper presen[...]

Przyrodniczo - organizacyjne uwarunkowania produkcji zbóż w Polsce

Czytaj za darmo! »

Zboża, z wyjątkiem gryki, należą do rodziny traw i klasy jednoliściennych. Są roślinami jednorocznymi ozimymi (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto) lub jarymi (pszenica, jęczmień, pszenżyto, owies, kukurydza, ryż, proso, sorgo). Ze względu na zbliżoną obróbkę młynarską i podobny sposób użytkowania nasion, do zbóż zalicza się również grykę z rodziny rdestowatych, klasy dwuliściennych. Zboża dzielą się na podstawowe: pszenica, ryż, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, i tzw. pozostałe: mieszanki zbożowe, gryka, proso i kukurydza. Owocem zbóż jest ziarniak, pospolicie zwany ziarnem. Uzyskujemy również produkt sprzężony, jakim jest słoma. Ziarno zbóż jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych (mąki, kasze, oleje, syropy), pastewnych (śrutowane ziarno, otręby, składnik w mieszankach [...]

Przemysł paszowy i determinanty jego rozwoju - część 1

Czytaj za darmo! »

Rozwój chowu zwierząt gospodarskich powoduje wzrost zapotrzebowania na pasze. Z kolei dążność do wzrostu efektywności chowu wymusza stosowanie pasz odpowiednich dla danego gatunku zwierząt i ich grupy technologicznej. Wszystko to powoduje konieczność rozwoju przemysłu paszowego, który przechodzi głębokie przeobrażenia technologiczne i organizacyjne. Mając na uwadze troskę o jakość wytwarzanej żywności zachodzi potrzeba przestrzegania odpowiednich reżimów w wytwarzaniu pasz. W zakresie wdrożonych i obowiązujących w naszym kraju aktów prawa UE dotyczących jakości i bezpieczeństwa pasz należy wymienić Rozporządzenie (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. [8], ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz, które określa: ogólne zasady higieny[...]

Przemysł paszowy i determinanty jego rozwoju - część 2

Czytaj za darmo! »

Sprzedaż pasz treściwych i produkcja mieszanek paszowych Pasze treściwe są przedmiotem obrotu rynkowego, a wielkość sprzedaży waha się (tab. 1) i nie pokrywa z produkcją.Mieszanki paszowe są wytwarzane w gospodarstwach rolnych oraz w wytwórniach pasz (zakładach paszowych). Pierwsza wytwórnia pasz przemysłowych rozpoczęła działalność po koniec XIX w. w Anglii, a były to pasze brykietowane dla koni. Od 1918 r. powstawały pierwsze związki producentów mieszanek przemysłowych na podstawie technologii stosowanych w młynarstwie. W latach 1918-1939 uprzemysłowione kraje Europy oraz Stany Zjednoczone produkowały pasze dla poszczególnych gatunków zwierząt i kierunków produkcji. Roczna produkcja pasz w Niemczech w 1939 r. wynosiła 900 tys. ton, a w Holandii 600 tys. ton. Za począt[...]

Baza surowcowa i spożycie mięsa czerwonego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Profesor Bolesław Nowicki, specjalista hodowli bydła i trzody chlewnej, stwierdził kiedyś, że udomowienie zwierząt można dziś uznać za historyczne wydarzenie, które okazało się brzemienne w skutki w procesie rozwoju człowieka. Niektórzy stawiają udomowienie zwierząt w jednym rzędzie - jeśli chodzi o znaczenie dla ludzkości - z odkryciem metalurgii. W związku z tym warto zapoznać się z przemianami spożycia mięsa w latach 1933-2006 i bazy surowcowej w latach 1989-2006. H Rozwój spożycia mięsa istoria spożywania mięsa łączy się ściśle z historią człowieka, który już w zaraniu istnienia traktował ten produkt spożywczy jako podstawowy surowiec kulinarny w epoce kamiennej i żelaznej. Pierwsze przepisy dotyczące pozyskiwania i spożywania mięsa spotyka się u starożytnych Egipcjan, [...]

Baza surowcowa drobiarstwa mięsnego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Bazę surowcową drobiarstwa mięsnego tworzą producenci rolni hodujący drób o użytkowości mięsnej i ptaki wyrośnięte po zakończeniu użytkowania nieśnego lub hodowlanego. Pod wpływem otoczenia konkurencyjnego baza ta ulega systematycznej zmianie. Zmniejsza się liczba producentów, wzrasta skala produkcji ptaków u jednego producenta, doskonalone są rasy i mieszańce ptaków pod względem użytkowości.Mięso drobiowe i wyroby z niego zdobyły sobie trwałe miejsce na rynku żywnościowym i następuje systematyczny wzrost ich spożycia (tab. 1), co dowodzi, że nie zostały wyczerpane możliwości dalszego rozwoju przemysłu drobiarskiego. Ze względu na wartości odżywcze produktów drobiowych oraz konkurencyjność cenową należy oczekiwać w najbliższych latach zwiększenia wielkości ich produkcji i sp[...]

Logistyczny łańcuch drobiarstwa mięsnego

Czytaj za darmo! »

Drobiarstwo to również logistyczny łańcuch dostaw produktów wytwarzanych z surowców pozyskiwanych od drobiu rozumiany jako sieć powiązań współzależnych organizacji kierujących, kontrolujących i usprawniających przepływy rzeczowe oraz informacyjne. Drób hoduje się w celu pozyskania mięsa i jaj. Drobiarstwo posiada więc dwa segmenty: mięsny i jajczarski. W artykule zajmiemy się segmentem mięsnym.Głównymi podmiotami rynku drobiarskiego są: dostawcy (hodowcy nowych ras i krzyżówek, producenci: pasz dla drobiu, jaj wylęgowych, piskląt towarowych, maszyn i urządzeń, wyposażenia ferm, środków czystościowych, medykamentów, opakowań itd.), producenci rolni (żywca rzeźnego), zakłady ubojowe i przetwórnie, dystrybutorzy (hurtowi i detaliczni), konsumenci zbiorowi i indywidualni. Te podm[...]

150 lat Szkoły Rolniczej w C zernichowie

Czytaj za darmo! »

Szkoła Rolnicza w Czernichowie została zorganizowana przez Krakowskie Towarzystwo Gospodarczo-Rolnicze i otwarta 20 czerwca 1860 r. pod nazwą "Zakład Praktyczny Rolniczy". Była to czteroletnia męska szkoła, obejmująca dwuletnie kursy z wyodrębnieniem zagadnień teoretycznych i praktycznych. Pierwszy rok rolniczej edukacji rozpoczęło 19 uczniów, z których tylko 4 ukończyło szkołę. W czasie pierwszych dwudziestu lat szkoła miała ok. 300 absolwentów, zaś w całym okresie działalności ponad 7 tysięcy. Twórczy pedagodzy. Do pracy pedagogicznej władze szkolne zatrudniały osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zaangażowanych patriotycznie i społecznie. W szkole pracowało wielu wybitnych pedagogów, którzy nauczanie łączyli z badaniami naukowymi w szkolnych laboratoriach, pracowniach i stacjach doświadczalnych oraz pracą społeczną. Na szczególną uwagę zasługują: dr A. Prażmowski, dr L. Birkenmajer, dr K. Malsburg, dr S. Surzycki, dr W. Schram, dr W. Staniszkis, dr A. Walentynowicz i dr F. Stefczyk. I tak np.: Dr Adam Prażmowski, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Dublanach (1876 r.), mikrobiolog, agronom, działacz społeczny, jeden z twórców polskiej mikrobiologii, w latach 1882-1992 nauczyciel w Czernichowie (botaniki, fizjologii i uprawy roślin), a od 1919 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1892 r. założył Związek Handlowy Kółek Rolniczych (1893-1910 prezes). Od 1893 r. członek Akademii Umiejętności. Pierwszy (w 1879 r., przed Cohnem i R . Kochem) opisał bakterie fermentacji masłowej i wyodrębnił je od laseczki siennej. W pracowni szkolnej dokonał wielu odkryć z zakresu mikrobiologii. Zajmował się budową i rozwojem drobnoustrojów, m.in. w 1884 r. opisał, jako pierwszy w Polsce, budowę i rozwój laseczki wąglika. Najważniejsze jego osiągnięcia dotyczą procesu wiązania wolnego azotu z powietrza przez rośliny motylkowe. Niezależnie od M. Beijerincka i H . Hellriegela badał bakterie brodawkowe, opisał też jako pie[...]

Unijna reforma rynku cukru a sprawa polska

Czytaj za darmo! »

Ziemie polskie są kolebką cukrownictwa buraczanego ponieważ pierwsza cukrownia buraczana powstała w 1802 r. w Kunern (ob. Konary k. Wołowa na Dolnym Śląsku) zbudowana przez F.K. Acharda. Przez dwa wieki Polska była w ujęciu wieloletnim samowystarczalna w produkcji cukru. Po reformie kwot produkcyjnych skazani jesteśmy na stały import lub znaczące ograniczenie wytwarzania produktów zawierających cukier. The territory of Poland is the nest of sugar produced from sugar beet since the first sugar refinery was established in 1802 in Kunern (today Konary near Wolow in Lower Silesia) build by F.K. Achard. For over two centuries Poland was in the long-term perspective self producer of sugar. After the reform of sugar production limits we will have to constantly import sugar or to limit production of products containing sugar. Prawo polskie i unijne Zużycie cukru w Polsce Consumption of sugar in Poland Cukier jest głównym, chociaż nie jedynym środkiem słodzącym. Cukier biały produkuje się z trzciny cukrowej oraz z buraków cukrowych. Od lat dziewięćdziesiątych XX w. wyraźnie wzrasta produkcja cukru ogółem, a szczególnie cukru trzcinowego, który stanowi w ogólnej masie wyprodukowanego cukru ok. 3/4. W Polsce cukier jest produkowany z buraków cukrowych i jest przeznaczony na zaspokojenie bezpośrednich potrzeb konsumpcyjnych ludności oraz różnych grup i klas przemysłu (np. cukierniczego, owocowo-warzywnego, piwowarskiego, chemicznego: produkcja detergentów, tworzyw i żywic syntetycznych, gliceryny i jej namiastek, kwasów: szczawiowego, winnego i cukrowego, fermentacyjnego: produkcja alkoholu, lekkiego, farmaceutycznego i wielu innych) oraz na eksport. Cukier zużywany jest również m.in. do podkarmiania pszczół. Następuje ewolucyjna zmiana zużycia cukru w kraju (tab. 1). Z tabeli 1 wynika, że: - systematycznie zmniejsza się zużycie cukru w gospodarstwach domowych i w żywieniu zbiorowym co jest efektem zmniejszenia wykonywania przetworów owoco[...]

Zboża w rolnictwie i gospodarce Polski


  Zboża stanowią ważny składnik rolnictwa i gospodarki Polski, ponieważ:  zajmują prawie ¾ powierzchni upraw gruntowych,  stanowią zasadniczy składnik zmianowania upraw (istnieją trudności w znalezieniu dobrych stanowisk dla tak dużego odsetka zbóż),  stanowią (2009 r.) 17,9% produkcji globalnej rolnictwa i 34,2% produkcji roślinnej oraz 12,3% produkcji towarowej rolnictwa i 31,0% produkcji roślinnej1/  stanowią (2009 r.) 7,0% eksportu rolno- spożywczego i 12,4% eksportu produktów roślinnych2/,  stanowią ważne źródło składników odżywczych, podstawę piramidy żywieniowej i podstawowy składnik bezpieczeństwa żywnościowego człowieka,  są głównym składnikiem pasz przemysłowych zużywanych w żywieniu zwierząt gospodarskich i elementem intensyfikacji produkcji zwierzęcej,  angażują znaczną część zasobów pracy w rolnictwie i dostarczają pracującym przychodów,  partycypują w bilansie handlu zagranicznego. Bilans zbóż i samowystarczalność Bilans zbóż w Polsce zawsze był napięty. Ogólnie rzecz biorąc, Polska była stałym importerem zbóż konsumpcyjnych (z powodu niedostatecznej produkcji zbóż wysokiej jakości) oraz pastewnych (z powodu systematycznego wzrostu zużycia zbóż na karmę dla zwierząt). W bilansie zbóż mamy dwie odmienne sytuacje; względnie stabilnemu zużyciu wewnętrznemu towarzyszy duża zmienność po stronie produkcji. Nowa sytuacja w bilansie zbóż miała miejsce na początku XXI w., kiedy to wystąpiły wahania w produkcji i zużyciu krajowym; dużym wahaniom produkcji towarzyszą odpowiednie wahania w imporcie, wskutek czego Polska znów stała się importerem netto zbóż (tab. 1). W sumie w latach 2000/01- 2009/10 Polska jest importerem netto zbóż w wysokości 5 480 tys. t. W Polsce zboża zużywa się (np. w latach 2005/06-2009/10 r.) w następujący sposób: spasanie - 61,4%, spożycie - 19,8%, siew (reprodukcja) - 6,5%, przemysłowe przetwórstwo - 8,0%, pozos[...]

 Strona 1  Następna strona »