Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"THIERRY BAUDIN"

WPŁYW DROGI ODKSZTAŁCENIA NA ROZWÓJ MIKROSTRUKTURY I TEKSTURY STOPU AA3104 ODKSZTAŁCONEGO METODĄ WYCISKANIA W KANALE RÓWNOKĄTOWYM

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano wpływ drogi odkształcenia na teksturę, mikrostrukturę oraz własności mechaniczne w silnie odkształconym stopie aluminium AA3104. Technicznie czysty materiał odkształcano poprzez wyciskanie w kanale równokątowym do 10 przepustów, według drogi A, BC i C. Analizę zmian mikrostruktury oraz tekstury krystalograficznej przeprowadzono przy użyciu transmisyjnego (TEM) i skaningowego (SEM-FEG) mikroskopu elektronowego, w tym także w oparciu o systematyczne pomiary orientacji lokalnych (mapowanie orientacji w TEM i SEM-FEG). Stwierdzono, że różne drogi odkształcenia prowadzą do znacznego zróżnicowania w obrazie mikrostruktury próbek. W przypadku drogi A i BC odpowiednio po 5 i 3 przepuście, występowały dobrze widoczne pęknięcia. Dobrą jakość wstępniaka po 10 przepustach,[...]

Wpływ mikrostruktury i tekstury na własności mechaniczne stopu aluminium AA1200 odkształcanego metodą akumulacyjnego walcowania pakietowego

Czytaj za darmo! »

Metoda akumulacyjnego walcowania pakietowego (Accumulative Roll Bonding - ARB) stanowi jedną z wielu technik intensywnych odkształceń plastycznych (severe plastic deformation). W metodzie tej walcowaniu zgniotem 50% poddaje się pakiet złożony z dwóch blach, który następnie jest przecinany i ponownie składany. Umoż- liwia to wielokrotne powtarzanie procesu. Stosowanie 50% zgniotu teoretycznie pozwala na zadanie nieograniczonej wielkości skumu- lowanego odkształcenia przy niezmienionej grubości walcowanego pasma. Ze strukturalnego punktu widzenia umożliwia to otrzyma- nie submikronowych wielkości ziarna, co w konsekwencji może prowadzić do silnych zmian we własnościach wytrzymałościowych i plastycznych. Procesy rozdrobnienia mikrostruktury, oprócz moż- liwości otrzymania żądanej kombinacji własności mechanicznych, mogą wpływać także na obniżenie temperatury występowania efek- tu nadplastyczności, jak to wykazano w pracach [1, 2]. Ponieważ proces walcowania jest powszechnie wykorzystywany w przetwór- stwie metali i stopów, zastosowanie techniki ARB w praktyce prze- mysłowej jest łatwe do zaaplikowania, a możliwość przetwarzania blach o dużych rozmiarach stanowi dużą zaletę tej metody. W literaturze przedmiotu znaczna liczba publikacji dotyczy ana- lizy rozwoju mikrostruktury oraz tekstury i wpły[...]

 Strona 1