Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Krupa"

Capacitance sensor for void fraction measurement

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono charakterystyki pomiarowe przetwornika pojemnościowego do pomiaru stopnia zapełnienia w przepływach dwufazowych o strukturze korkowej, pierścieniowej i pęcherzowej. Przetwornik pojemnościowy składa się z dwóch elektrod umieszczonych na zewnętrznej ściance rury. Zmiany pojemności przetwornika spowodowane zmianą zawartości faz w przepływie mierzone są w obwodzie rezonansowym generatora w.cz. Zmiany częstotliwości generatora są miarą zawartości fazy gazowej w rurze. (Charakterystyki pomiarowe przetwornika pojemnościowego do pomiaru stopnia zapełnienia w przepływach dwufazowych) Abstract. Characteristics of capacitance sensor used for void fraction measurements in two phase flow of slug, annular or bubble flows patterns have been determined. The sensor consists of two electrodes mounted on outer side of the pipeline. The capacitance changes due to void fraction variations were measured in a radio-frequency resonant circuit. The frequency deviations are the measure of void fraction in the pipeline. Słowa kluczowe: przepływ dwufazowy, zawartość fazy gazowej, przetwornik pojemnościowy. Keywords: two phase flow, void fraction, capacitance sensor. Introduction Two-phase flows are encountered in many technical, energy conversion, and chemical engineering processes. The two phase flow is a kind of flow comprising two immiscible components of different hydromechanical properties. Such a mixture can be formed by liquid and gaseous or vapour phases or two different liquids. The structure of such a mixture can be of different forms, which have been categorized as flow patterns: slug, plug, churn, mist, annular, and bubble flows. One of the most important parameters characterizing liquid/gas flow is void fraction. The most common definition of the void fraction used in the literature is the volume void fraction defined as the ratio of a volume occupied by the gaseous voids in the certain segment of pipe to the total volu[...]

Pierwsza w Polsce kładka o konstrukcji wstęgowej z betonu sprężonego


  Obecnie od powstających kładek wymaga się nie tylko konstrukcji trwałej, bezpiecznej i estetycznej, ale również zintegrowanej z otoczeniem. Zróżnicowany charakter zabudowy i terenu przylegającego powoduje, że każda z kładek projektowana jestwsposób indywidualny i oryginalny, a rozwójmateriałówbudowlanych i rozwiązań technologicznych sprzyja powstawaniu ciekawych i nowatorskich projektów. Przykłademjest zrealizowanaw2011 r. kładka pieszo-jezdna o konstrukcji wstęgowej z betonu sprężonego, zlokalizowana w miejscowości Lubień, 30 km na południe od Krakowa. Kładka łącząca brzegi rzeki Raby powstała w miejscu mostu zniszczonego przez powódź w 2009 r. Wmaju w 2011 r. Gmina Lubień rozpisała nieograniczony przetarg pt. Zaprojektuj i wybuduj kładkę pieszo-jezdną przez rzekę Rabę km 90 + 962 w Lubieniu. Zwycięzcą przetargu została firma budowlana IMB Podbeskidzie Sp. z o.o. z siedzibąwSkoczowie, która we współpracy z Biurem Projektowym DHV Polska Sp. z o.o. zaoferowała rozwiązanie najatrakcyjniejsze pod względem ceny i jakości. Konstrukcję niosącą zaprojektowano jako wstęgową z betonu sprężoneg[...]

Osadzanie warstw Al2O3 metodą rozpylania ektrohydrodynamicznego

Czytaj za darmo! »

Rozpylanie elektrohydrodynamiczne (EHD - electrohydrodynamic deposition), elektrorozpylanie, jest procesem atomizacji cieczy za pomocą sił elektrycznych bez udziału innych mechanicznych źródeł energii potrzebnych do rozdrobnienia cieczy. Dysza rozpylacza elektrohydrodynamicznego wykonana najczęściej w postaci kapilary o średnicy wewnętrznej mniejszej od 1 mm, jest podłączona do zasilacza wysokiego napięcia. Na strugę cieczy wypływającej z kapilary działają zarówno siły masowe: siła bezwładności, siła grawitacji Fg, siła oporu ośrodka (gazu) Fh i siła pochodząca od pola elektrycznego, Fe, jak i naprężenia styczne i normalne oddziałujące na powierzchnię strugi: wynikające z różnicy ciśnień po obu stronach powierzchni międzyfazowej, [...]

Novel electrostatic technologies for functional nanomaterials production

Czytaj za darmo! »

Technologie elektrostatyczne produkcji nanomateriałów obejmują te procesy, które wykorzystują oddziaływanie pól i ładunków elektrycznych na strugi cieczy, submikronowe krople, cząstki lub pojedyncze molekuły, które stają się elementami składowymi nanostruktur, oraz oddziaływanie plazmy generowanej elektrycznie na materię. W artykule przedstawiono zastosowanie metod elektrorozpylania i elektroprzędzenia do produkcji nanomateriałów funkcjonalnych. (Nowe technologie elektrostatyczne produkcji nanomateriałów) Abstract. Electrostatic nanomaterial technologies are those processes that utilize electric field and charges effect on liquid jets, submicron droplets, particles, or single molecules, which became building blocks for nanostructures, and interaction of electrically generated plasma on that matter. In the paper, are presented electrospraying and electrospinning methods used for the production of functional nanomaterials. Słowa kluczowe: technologie elektrostatyczne, elektrorozpylanie, nanomateriały. Keywords: electrostatic technologies, electrospraying, nanomaterials. Introduction Electrostatic technologies applied for functional nanomaterials production are those processes that utilize electric fields and charges for the production, manipulation, and processing liquid jets, submicron droplets, particles, or single molecules, which are used as building blocks for nanostructures. Electrostatic technologies comprise also an interaction of electrically generated plasma on that matter at the nanometer scale. Functional nanomaterials are those nanostructured materials that are tailored for fulfilling required functions in physical, thermal, electrical, chemical, biological etc. processes they are designed for. In recent years, there can be observed increasing number of examples of production of such materials at the laboratory scale, which utilize electrostatics. These technologies are, for example, used for: 1. Nanosized ceramic, diele[...]

Submicron particles emission control by electrostatic agglomeration DOI:10.15199/48.2017.02.52

Czytaj za darmo! »

Electrostatic precharger/agglomerator based on AC electric field charging principle is presented in this paper. The device is formed by a set of two discharge electrodes separated by a set of two parallel grids placed at both sides of each discharge electrode. The particles are charged by ionic current emitted by the discharge electrodes and flow in transversal alternating electric field generated by the grids. Because of oscillatory motion of the particles, particles of different mobilities can collide and coagulate. Number collection efficiency of PM2.5 particles was higher than 93%. Streszczenie. W artykule przedstawiono elektryzator/aglomerator zbudowany na bazie elektryzatora przemiennonapięciowego. Urządzenie składa się z dwóch zestawów elektrod wyładowczych oddzielonych dwiema równoległymi siatkami umieszczonymi po obu stronach elektrod wyładowczych. Przepływające cząstki są ładowane prądem jonowym emitowanym z elektrod wyładowczych w poprzecznym zmiennym polu elektrycznym. Cząstki poruszające się ruchem oscylacyjnym zderzają się i koagulują. Skuteczność oczyszczania cząstek PM 2.5 jest większa od 93%. Elektryzator/aglomerator zbudowany na bazie elektryzatora przemienno-napięciowego Keywords: Electrostatic precipitation, submicron particles, particles agglomeration, PM removal Słowa kluczowe: Odpylanie elektrostatyczne, cząstki submikronowe, aglomeracja cząstek, usuwanie cząstek 1. Introduction Well known drawback of electrostatic precipitators is its minimum collection efficiency in the submicron (0.1-1 m) size range [1, 2]. Larger particles are easily removed due to high electrostatic forces on electrically charged particles, while smaller than 100 nm are deposited onto the larger ones due to diffusion and electrophoresis forces, or Brownian motion. The electric charge on submicron particles is too small for the electric force to overcome gas drag force, and phoretic forces and Brownian motion are too weak to cause th[...]

 Strona 1