Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Szulc"

Duńska droga do gospodarki bez paliw kopalnych


  Artykuł jest tłumaczeniem wybranych fragmentów raportu Green Energy - the road to a Danish energy system without fossil fuel, który może być pouczający nie tylko z powodu przykładu, jak organizować opracowanie takich planów, ale również z powodu wniosków, które czytelnikmoże sambez trudu zinterpretować i porównać z naszą rzeczywistością. Duńczykomopracowanie planu zajęło dwa lata. Teraz przechodzą do realizowania wniosków. W Polsce od roku w przygotowaniu podobnego dokumentu pomaga rządowi Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji. Miejmy nadzieję, że zakończy swoje prace w 2011 r., a rząd podejmie się realizacji ustaleń wynikających z tego planu.Głównym celem UE po szczycie w Brukseli jest zmniejszenie globalnego ocieplenia o 2°C oraz o 80 - 95% emisji gazów cieplarnianych w krajach rozwiniętych. Wymaga to całkowitych zmian w systemach energetycznych krajów UE. Wzwiązku z tym, iż gazy cieplarniane powstają głównie ze spalania paliw, Dania za cel priorytetowy postawiła sobie uniezależnienie transportu i energetyki od paliw kopalnych. W2008 r. rząd Danii powołał tzw. Duńską Komisję do spraw Polityki Zmian Klimatu, która miała za zadanie przygotować propozycję planu uniezależnienia kraju od paliw kopalnych w perspektywie do 2050 r. Głównym kryterium przyjętym przez Komisję była redukcja gazów cieplarnianych, idąca w parze z podniesieniem efektywności energetycznej, zabezpieczeniem krajowych dostaw energii, zapewniającym makroekonomiczną opłacalność działań przy wykorzystaniu mechanizmów rynkowych. Ważnym aspektem stała się również kontynuacja dotychczasowego wysokiego poziomu rozwoju ekonomicznego, zapewnienie zrównoważonego rozwoju środowiskowego, a także promocja międzynarodowej konkurencyjnej pozycji biznesowej Danii. W czasie tworzenia p[...]

Use of waste heat recovery system for cleaning flue gas in a coal-fired power unit Wykorzystanie układu odzysku ciepła odpadowego do oczyszczania spalin w bloku energetycznym węglowym DOI:10.15199/62.2017.4.39


  Condensation of steam in flue gas from lignite combustion resulted not only in energy saving but also in decreasing emission of HF (by 85%), HCl (by 47%), SO2 (by 12.5%) and dust (by 90%). Ważnym i nieustannie rozwijanym zagadnieniem w energetyce konwencjonalnej jest zwiększanie sprawności bloków energetycznych przy jednoczesnym zmniejszaniu emisji zanieczyszczeń. Nowym tego typu rozwiązaniem jest zastosowanie układu do odzysku niskotemperaturowego ciepła odpadowego, w którym spaliny zostają ochłodzone do temperatury niższej od temperatury nasycenia zawartej w nich pary wodnej. To właśnie proces kondensacji pary wodnej powoduje, że układ taki odzyskuje ze spalin ciepło odpadowe o zdecydowanie większym strumieniu niż obecnie stosowane układy bez kondensacji oraz dodatkowo wpływa na ograniczenie zanieczyszczeń unoszonych przez spaliny. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, wykonanych w instalacji pilotowej do odzysku ciepła ze spalin, wykazujące zdecydowany wpływ procesu kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach na zawartość np. tlenków siarki, chlorowodoru i fluorowodoru.Stosowanie tego typu układów jest szczególnie korzystne w przypadku spalin o dużej zawartości wilgoci, np. pochodzących ze spalania węgla brunatnego. Obecnie jedną ze stosowanych technologii zwiększających sprawność bloku energetycznego elektrowni węglowych jest odzysk ciepła odpadowego ze spalin. Sposobem na zwiększenie strumienia odzyskanego ciepła odpadowego jest doprowadzenie do kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach, przez co odzyskiwane jest ciepło przemiany fazowej. Jest to szczególnie korzystne w przypadku bloków opalanych węglem brunatnym zawierającym dużą ilość wilgoci w spalinach1-4). Dodatkowym efektem tego procesu jest odzysk wody w postaci kondensatu oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Do realizacji tego celu wykorzystuje się kondensacyjne wymienniki ciepła zabudowane w kanale spalin pomiędzy układem odpy[...]

Kryteria doboru materiału zmiennofazowego do akumulacji energii termicznej DOI:10.15199/62.2018.9.25


  Zastosowanie PCM do akumulacji energii termicznej kilkakrotnie zwiększa pojemność cieplną2, 3) w stosunku do materiałów bez przemiany fazowej. Najważniejszym kryterium doboru PCM są jego właściwości fizyczne, takie jak temperatura topnienia i entalpia przemiany fazowej, współczynnik przewodzenia ciepła, ale także oddziaływanie korozyjne na materiał konstrukcyjny akumulatora, stabilność chemiczna, wskaźniki ekonomiczne oraz bezpieczeństwo pracy instalacji akumulacji.Ze względu na niskie temperatury topnienia parafiny są dosyć powszechnie stosowanymi materiałami w solarnych systemach grzewczych. Gorzin i współpr.4) zastosowali parafinę RT50 (o temperaturze topnienia 50°C) w solarnym systemie do produkcji ciepłej wody użytkowej. PCM znajdował się w wymienniku ciepła typu rura w rurze. Na podstawie wykonanych obliczeń numerycznych stwierdzono lepszą stabilność strumienia ciepła dla PCM znajdującego się w rurze wewnętrznej. Dodatkowo poprzez specjalne rozmieszczenie PCM udało się skrócić czas topnienia o prawie 50%. Innym problemem związanym z wykorzystaniem parafin jako PCM jest ich mały współczynnik przewodzenia ciepła. W pracy5) poprawiono współczynniki przewodzenia parafiny poprzez dodanie włókien węglowych, piany grafitowej oraz cząstek stałych o większej przewodności cieplnej, np. sproszkowanego aluminium. Badania eksperymentalne w skali laboratoryjnej oraz pilotowej z wykorzystaniem parafiny jako PCM6) pokazały, że czas topnienia jest krótszy niż czas krzepnięcia ze względu na tworzenie się w drugim przypadku warstwy zestalonego materiału przy rurach i brak wymiany ciepła poprzez konwekcję. Do akumulacji średniotemperaturowej (do 250°C) przeważnie stosowane są sole lub wodorotlenki, a do akumulacji wysokotemperaturowej (powyżej 250°C) wykorzystywane są sole, ale także płynne metale. Wśród często spotykanych w literaturze PCM o temperaturze topnienia do 250°C jest mieszanina soli o nazwie Hitec. Jest to mieszanina eutektyczna[...]

 Strona 1