Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ OBRACAJ"

Sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych


  W klimatyzacji centralnej wykorzystuje się urządzenia chłodnicze pośredniego działania. Wytwarzana w powierzchniowych agregatach chłodniczych woda lodowa sprowadzana jest pionowym rurociągiem do kopalni i dalej rurociągami w wyrobiskach podziemnych do chłodnic powietrza. Długość rurociągów pionowych dochodzi do 1100 m. W artykule przedstawiono rozwiązania charakteryzujące się rozdzieleniem obiegów wysokociśnieniowego i niskociśnieniowego. Opisane zostały sposoby redukcji ciśnienia hydrostatycznego w rurociągu pionowym za pomocą wysokociśnieniowego wymiennika ciepła, trójkomorowego, rurowego podajnika cieczy oraz z wykorzystywaniem turbiny Peltona. METHODS OF HYDROSTATIC PRESSURE REDUCTION IN CENTRAL AIR-CONDITIONING SYSTEMS OF UNDERGROUND MINES Indirect cooling units are used in central air conditioning systems. Ice water, which is produced in surface chillers, is transported through a vertical pipeline to a mine and further on through pipelines installed in underground excavations to air coolers. The length of vertical pipelines amounts up to 1100 m. This paper presents solutions which are characterized by the separation of high pressure and low pressure circuits. Methods for reducing hydrostatic pressure in a vertical pipeline by means of high-pressure exchanger, three-chamber pipe feeder PES and Pelton turbine are presented as well.1. Wstęp W głębokich kopalniach podziemnych występują trudne warunki klimatyczne związane z wysoką temperaturą i wilgotnością powietrza, które w konsekwencji prowadzić mogą do zagrożenia zdrowia i życia pracującej załogi. Głównym sposobem poprawy warunków klimatycznych w takich kopalniach jest klimatyzacja wyrobisk podziemnych. W większości kopalń podziemnych następuje etapowy wzrost zagrożenia klimatycznego związany z koniecznością prowadzenia eksploatacji na coraz większych głębokościach, dlatego projektowane układy klimatyzacyjne muszą uwzględniać ich etapową rozbudowę i zwiększanie mocy chłodni[...]

Analiza wpływu zmienności współczynnika COP na dobór pompy ciepła typu powietrze/woda DOI:10.15199/9.2016.6.6

Czytaj za darmo! »

Tematyka artykułu dotyczy efektywności energetycznej pomp ciepła typu powietrze/woda. Przedstawiono systematykę pomp ciepła oraz możliwe tryby ich pracy w układach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przeprowadzono analizę zmienności współczynnika COP trzech pomp ciepła typu powietrze/woda w okresie rocznym. Analiza wykonana została na przykładzie budynku referencyjnego. Dokonano oceny przydatności współczynnika COP do opisu efektywności pomp ciepła. Porównano sezonowy współczynnik efektywności energetycznej SCOP analizowanych pomp ciepła.1. Wprowadzenie Stały rozwój cywilizacji powoduje ciągły wzrost zużycia energii. Energetyka oparta na spalaniu paliw kopalnych, może nie zaspokoić rosnących potrzeb ludzkości w dłuższej perspektywie, ze względu na ograniczone zasoby surowców oraz wzrost zawartości CO2 w atmosferze. Fakt ten zmusza do poszukiwania metod racjonalnego wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Zalicza się do nich między innymi promieniowanie słoneczne, wiatr, cieki wodne, źródła geotermalne i biomasę. Do pozyskiwania energii z niekonwencjonalnych źródeł może służyć pompa ciepła. Pomimo tego, że pompy ciepła wykorzystywane są od dziesiątek lat, dopiero niedawno zyskały na znaczeniu. Pompa ciepła jest urządzeniem, które w sposób efektywny pozwala na wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła z odnawialnych źródeł. Zapewnia przy tym wysoki komfort użytkowania bez konieczności ciągłej obsługi. Producenci pomp ciepła stale poprawiają niezawodność ich pracy, sprawiając że urządzenia te znajdują się na wysokim poziomie technologicznym. Stosowanie pomp ciepła jest również bardzo często motywowane brakiem destrukcyjnego wpływu na środowisko naturalne [8, 9]. Zaletą stosowania pomp ciepła są także możliwe do uzyskania korzyści ekonomiczne. Rodzaj dolnego źródła, a przede wszystkim jego temperatura i jej zmienność w czasie, mają istotny wpływ na efektywność pozyskiwania ciepła. Do oceny efektywnoś[...]

Wpływ lokalizacji budynku na dobór optymalnej temperatury punktu biwalencji powietrznej pompy ciepła DOI:10.15199/9.2017.3.7


  Użytkownicy budynków mieszkalnych coraz częściej decydują się na wybór pompy ciepła jako źródła ciepła do jego ogrzewania. Dużą popularnością cieszą się sprężarkowe pompy ciepła powietrze/woda. W procedurze doboru tego typu pompy bardzo ważne jest założenie odpowiedniej temperatury odpowiadającej tzw. punktowi biwalencji, czyli temperatury poniżej której pompa będzie zastępowana lub wspomagana przez inne lub dodatkowe źródło ciepła. Temperatura punktu biwalencji powinna zostać dobrana tak, aby pompa ciepła uzyskiwała jak najwyższą efektywność w ciągu całego sezonu grzewczego. W artykule przeanalizowano zmienność sezonowego współczynnika efektywności energetycznej SCOP powietrznych pomp ciepła w 59 lokalizacjach budynku referencyjnego w Polsce. Na tej podstawie wskazano optymalną temperaturę punktu biwalencji każdej lokalizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano średnie wartości temperatury punktów biwalencji w strefach klimatycznych podanych w normie PN-EN 12831, które mogą być stosowane do uproszczonego doboru pompy ciepła typu powietrze/woda.1. Wprowadzenie Stały rozwój technologii pomp ciepła powoduje, że użytkownicy budynków jednorodzinnych coraz częściej decydują się na zastosowanie jej do celów grzewczych. Pompy ciepła są urządzeniami umożliwiającymi efektywne wykorzystanie niskotemperaturowego ciepła, które można klasyfikować wg różnych kryteriów. Z uwagi na sposób zasilania pompy ciepła zasadniczo wyróżnia się pompy: sprężarkowe, absorpcyjne i termoelektryczne [2, 3, 8, 9, 11]. Z uwagi na rodzaj dolnego źródła ciepła wyróżnia się natomiast: ● powietrzne pompy ciepła, ● wodne pompy ciepła, ● gruntowe pompy ciepła (z wymiennikiem poziomym i pionowym). W artykule skupiono się na sprężarkowych pompach ciepła typu powietrze/woda (A/W), które mają wiele zalet [2, 9]: ‒ praktycznie nieograniczony dostęp do powietrza, ‒ możliwość pozyskiwania ciepła z powietrza praktycznie[...]

Analiza możliwości wykorzystania paneli fotowoltaicznych w układzie ogrzewania budynku z powietrzną pompą ciepła DOI:10.15199/9.2017.6.3

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie W budownictwie jednorodzinnym do zasilania systemu ogrzewania budynku coraz częściej jest stosowana pompa ciepła. Największą popularnością cieszą się sprężarkowe pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła (poziomym lub pionowym) oraz powietrzne pompy ciepła. Bez względu na zastosowaną technologię pozyskiwania ciepła niskotemperaturowego do zasilania sprężarkowej pompy ciepła niezbędna jest energia elektryczna [10, 13]. W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania pozyskiwaniem energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. Związane to jest z większą dostępnością paneli, jak również stopniowym spadkiem ich cen. Argumentem przemawiającym za stosowaniem pomp ciepła są również korzystne regulacje prawne, które zostały wprowadzone wraz z Ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z 20 lutego 2015 r. [7] oraz z późniejszymi poprawkami tworzącymi na rynku energii, nowy podmiot, tj. prosumentów. Prosumenci to osoby fizyczne produkujące energię elektryczną z OZE na własne potrzeby, które nie są przedsiębiorcami. Możliwość funkcjonowania prosumentów na rynku energii oraz systemy wsparcia takie, jak np. programy NFOŚiGW, które opierają się na preferencyjnych kredytach oraz dotacjach do inwestycji stanowią szanse na realny wzrost zainteresowania technologią paneli fotowoltaicznych. W związku z tym, w artykule przeanalizowano możliwość zasilania pompy ciepła z paneli fotowoltaicznych ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawnych pozwalających na bilansowanie energii elektrycznej przy użyciu sieci elektroenergetycznej. Obiektem analizy był budynek referencyjny zlokalizowany w Krakowie. W obliczeniach uwzględniono godzinowy rozkład promieniowania słonecznego i zapotrzebowanie pompy ciepła na energię elektryczną w całym roku kalendarzowym. 2. Koncepcja systemu ogrzewania budynku z panelami fotowoltaicznymi Zakłada się, że budynek będzie ogrzewany za pomocą systemu ogrzewania podłogowego. Źródłem ciepła w system[...]

 Strona 1