Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander Robak"

Możliwości wykonania projektów technicznych nietypowych deskowań


  Wartykule przedstawiono problematykę dotyczącą opracowywania i modelowania nietypowych konstrukcji deskowań. W przypadku nietypowych kształtów i dużej wysokości obiektów oprócz standardowych rozwiązań systemowych deskowań konieczne jestwykorzystanie dodatkowej konstrukcji wsporczej z elementów systemowych, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach np. w postaci rusztowań. Ze względu na skomplikowaną budowę poszczególnych elementów systemów deskowań ich projektowanie wymaga indywidualnego podejścia i pewnych uproszczeń modelu numerycznego. Słowa kluczowe: systemy deskowań, rusztowania wsporcze, schematy statyczne.Wprzypadku typowych obiektów o prostymukładzie konstrukcyjnym i wysokości do 5,4 m wykonanie projektu technicznego deskowania polega jedynie na doborze odpowiednich rozmiarów poszczególnych elementów systemu. Firmy, zajmujące się wypożyczaniem deskowań, wykorzystują gotowe programy, w których po wprowadzeniu geometrii automatycznie dobierane są płyty deskowania i ich układ. Problemy pojawiają się w przypadku obiektów o nieregularnym kształcie i wielu pochyleniach, np. przęseł oraz przyczółków wiaduktów. Podstawowymproblemem jest wykonanie deskowania na znacznej wysokości [1]. Takie deskowanie wymaga podpór w postaci rusztowań lub wież wsporczych. Ze względu na znaczne rozmiary problematyczne staje się zapewnienie stabilnego podłoża pod konstrukcję wsporczą [2]. Należy również pamiętać, ż[...]

Specjalne rusztowania budowlane do prac renowacyjnych obiektów zabytkowych


  Rusztowania ze stalowych elementów prefabrykowanych są stosowane nie tylko w celu stworzenia strefy roboczej w miejscach trudno dostępnych zarówno na zewnątrz, jak iwewnątrz obiektów budowlanych, ale coraz częściej również jako konstrukcje wsporcze, przykrycia chroniące przedwpływami atmosferycznymi, ciągi komunikacyjne czy zabezpieczenia stref roboczych.Wprzypadku obiektów zabytkowych, ze względu na skomplikowany i bardzo często niepowtarzalny kształt nie ma praktycznie mowy o zastosowaniu typowego rusztowania. Wymusza to każdorazowo przyjęcie nowych rozwiązań, a co za tym idzie sprawdzenie konstrukcji za pomocą obliczeń statycznych, uwzględniających unikatową geometrię, warunki posadowienia, charakter i wielkość obciążenia, a także możliwość kotwienia. W artykule zostaną przedstawione trzy różne przykłady realizacji rusztowań: wolno stojące modułowe rusztowanie przestrzenne wokół kaplicy Scheiblera w Łodzi (fotografia 1); częściowo kotwione rusztowanie fasadowe, wykorzystywane do prac wokół wieży kościoła rzymskokatolickiego w Hodyszewie oraz rusztowanie modułowe w pełni kotwione wokół absydyArchikatedry w Lublinie.Wprzypadku ostatniego z wymienionych rusztowań zostaną także przytoczone informacje o analizie statycznej tej konstrukcji i jej wynikach. Rusztowanie wokół kaplicy Karola Scheiblera w Łodzi Kaplica została zbudowana na planie krzyża o wymiarach 25 m x 13,5 m w 1888 r. i jest jednym z największych dzieł architektury cmentarnej na świecie. Obiekt posiada smukłą bryłę, zwieńczoną ażurową kamienną wieżą. Całkowita wysokość budowli to 37 m. W2010 r. na potrzeby prac renowacyjnych najwyższej wieży kaplicy, wraz z umieszczonym na jej szczycie krzyżem, zaprojektowane zostało rusztowanie o wymiarach w rzucie poziomym 11 m x 18 m i wysokości 38 m, co odpowiada 19 poziomom rusztowania. Analiza statyczna rusztowania wokół kaplicy, pokazanego na fotografii 1, została szczegółowo opisana w pracy [1]. Na[...]

 Strona 1