Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BARBARA KALANDYK"

Charakterystyka warstw tlenkowych powstałych na staliwie Cr-Ni modyfikowanym Ce podczas wysokotemperaturowego utleniania

Czytaj za darmo! »

Najbardziej obciążonym elementem instalacji do katalitycznej konwersji metanu z parą wodną jest reformer, w którego komorze znajduje się od 40 do 400 rur ustawionych pionowo w jednym lub dwóch rzędach. Rury w reformerach mają wymiary: grubość ścianki rury od 10÷15 mm i średnica zewnętrzna 70÷160 mm [1, 2]. Rury wykonane z austenitycznego staliwa chromowo-niklowego muszą wykazywać odporność na działanie wysokiej temperatury, sięgającej nawet 1050°C, i agresywnych środowisk (powietrza, pary wodnej, związków węgla i siarki) [1÷3]. Do staliw przeznaczonych na tego typu odlewy wprowadzane są takie pierwiastki, jak: Nb, Ti, Zr oraz Ce. Dzięki tworzeniu tlenków i siarczków o dużej stabilności termodynamicznej oraz oddziaływaniu na morfologię i przyczepność zgorzeliny do podłoża pierwiastki te wpływają na ich odporność korozyjną. [4, 5]. Celem pracy jest określenie wpływu Ce wprowadzonego do stopu na odporność na korozję wysokotemperaturową staliwa stopowego chromowo-niklowego, przeznaczonego na odlewy rur pracujące w instalacjach reformingu parowego. Wiadomo, że dodanie do stopów niewielkich ilości metali ziem rzadkich (np. Ce, Pr, Nd i in.) przyczynia się do zmiany właściwości zgorzelin chromowych przez poprawę ich przyczepności, ograniczenie szybkości oraz zmianę mechanizmu ich wzrostu, a także zmianę morfologii powstałej warstwy produktów korozji [6, 7]. Wprowadzenie do stopów Cr-Ni niewielkich ilości ceru wyraźnie polepsza odporność na utlenianie tych materiałów. Cer jest pierwiastkiem, który sprzyja powstaniu zgorzeliny chromowej oraz przyczynia się do poprawy jej przyczepności do podłoża [8]. Tlenek ceru gromadzi się na granicy metal/zgorzelina, tworząc warstwę hamującą odrdzeniową dyfuzję metalu, natomiast nie wpływa na ograniczenie dordzeniowej dyfuzji tlenu [9]. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ Badania kinetyki utleniania oraz ocenę powstałej zgorzeliny przeprowadzono na próbkach austenitycznego staliwa chromowo-niklowego modyfi[...]

Korozja stali konstrukcyjnej P5 w wodzie termalnej


  Przeprowadzono badania właściwości elektrochemicznych stopów Fe-5%Cr w 0,1 M Na2SO4 oraz w wodzie termalnej pochodzącej z odwiertu Bańska IG-1 (Geotermia Podhalańska S.A.). Celem tych badań było poznanie mechanizmu tworzenia warstewki produktów korozji odpowiedzialnych za stosunkowo dobrą odporność korozyjną stali/staliwa P5 w wodach termalnych o średniej mineralizacji i o temperaturze do 100oC. Przedstawiono mechanizm i kinetykę tworzenia anodowej warstewki produktów korozji na powierzchni stopu Fe-5%Cr oraz staliwa P5. Słowa kluczowe: stal P5, stop Fe-5%Cr, właściwości anodowe, korozja, woda termalna, obróbka cieplna Corrosion of P5 constructional steel in thermal water Electrochemical behavior of Fe-5%Cr alloys has been investigated in aqueous solution of 0.1 M Na2SO4 and in thermal water from Bańska IG-1 well (Geotermia Podhalańska S.A.). The aim of the investigations was to explain the formation mechanism of surface corrosion product. The layer formed on the metal surface determines relative good corrosion resistance of P5 steel in thermal waters with medium salinity in temperature range up to 100oC. The mechanism and kinetics of the formation of the anodic surface fi lm, on the Fe-5%Cr alloy and on the cast steel P5 has been presented. Keywords: P5 steel, Fe-5%Cr alloy, anodic behavior, corrosion, thermal water, heat treatment ochrona przed korozja 3/2012 1.Wstęp Stale niskochromowe charakteryzują się większą odpornością korozyjną w wodzie o podwyższonej temperaturze niż zwykłe stale konstrukcyjne [1-4]. Nasze badania odporności korozyjnej stali komercyjnych wykazały, że zawartość chromu około 5% wag. jest wystarczająca do uzyskania odporności rzędu 0,05 mm/rok w średniozmineralizowanej wodzie termalnej o temperaturze do 100oC [3, 4]. Ze względu na stosunkowo dużą odporność korozyjną oraz niską cenę stal o zawartości około 5% wag Cr (stal typu P5 wg normy ASTM A335) znalazła szerokie zastosowanie w energetyce. Odp[...]

 Strona 1