Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Zagórska"

Wpływ procesu aluminiowania na mikrostrukturę nadstopu niklu Inconel 713C DOI:10.15199/28.2015.3.5


  Warstwy ochronne na bazie międzymetalicznej fazy NiAl są stosowane do poprawy odporności na utlenianie wysokotemperaturowe odpowiedzialnych elementów turbin silników lotniczych.W pracy dyfuzyjną warstwę Ni0.58Al0.42 modyfikowaną cyrkonem wytworzono metodą CVD z par AlCl3 + ZrCl3 w atmosferze wodoru jako gazu nośnego, w temperaturze 1040°C przez 3 h, pod ciśnieniem 150 hPa na podłożu nadstopu niklu IN 713C. Wykonano badania mikrostruktury warstwy oraz jej składu chemicznego i fazowego. Zbadano także wpływ procesu aluminiowania na mikrostrukturę podłoża — nadstopu niklu IN713C. Stwierdzono, że wytworzone warstwy wykazują ciągłość na całej powierzchni próbek, stabilność składu chemicznego i fazowego oraz nie wpływają na mikrostrukturę stopu. Słowa kluczowe: nadstopy niklu, Inconel 713C, aluminiowanie wysokotemperaturowe, mikrostruktura odlewów.1. WPROWADZENIE Materiały stosowane na elementy turbin silników lotniczych powinny odznaczać się dużą wytrzymałością w podwyższonej temperaturze, łatwością obróbki plastycznej na zimno i na gorąco oraz dobrą lejnością. Dodatkowo powinny wykazywać odporność na utlenianie wysokotemperaturowe. Powszechnie stosowanymi materiałami w przemyśle lotniczym są nadstopy niklu, które charakteryzują się żarowytrzymałością, żaroodpornością i dobrą plastycznością. Dobre właściwości mechaniczne są silnie związane z ich mikrostrukturą. Występujące w niej koherentne wydzielenia umacniającej fazy γ' wpływają na wytrzymałość i użyteczność nadstopów niklu. Rozwój w przemyśle lotniczym wiąże się ze zwiększaniem temperatury pracy elementów silników lotniczych. W celu podwyższenia odporności na utlenianie wysokotemperaturowe są stosowane warstwy na bazie międzymetalicznych faz z układu Ni-Al. W układzie równowagi Ni-Al występują cztery fazy międzymetaliczne: NiAl3, NiAl, Ni3Al, Ni2Al3 [1]. Na podstawie danych literaturowych wiadomo, że najkorzystniejsze właściwości w kontekście wymagań na elementy turbin sil[...]

Warstwy aluminidkowe modyfikowane Hf wytworzone na podłożu z nadstopu niklu Inconel 740H DOI:10.15199/28.2015.5.9


  Nadstopy niklu są powszechnie stosowanymi materiałami ze względu na swoje właściwości (m.in. żaroodporność i żarowytrzymałość). Jednak ciężkie warunki pracy elementów wykonanych z nadstopów niklu powodują zagrożenie wystąpienia m.in. korozji wysokotemperaturowej. W związku z tym jest konieczne stosowanie dodatkowej ochrony korozyjnej. W celu poprawienia właściwości nadstopów niklu wykorzystuje się ochronne warstwy powierzchniowe. Warstwy na bazie fazy międzymetalicznej NiAl charakteryzują się wysoką temperaturą topnienia, małą gęstością oraz dużą wartością modułu sprężystości. Modyfikacja warstw takimi pierwiastkami jak Hf, Zr czy Pt służy do poprawy ich adhezji oraz wytrzymałości. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących warstw aluminidkowych modyfikowanych Hf wytworzonych na podłożu z nadstopu niklu Inconel 740H. Dyfuzyjne warstwy NiAl modyfikowane Hf wytworzono w wysokoaktywnym procesie CVD w temperaturze 1040°C, pod ciśnieniem 150 hPa, w obecności AlCl3 i w atmosferze wodoru jako gazu nośnego. W celu scharakteryzowania warstw wykonano badania mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego. Wykonano także pomiary mikrotwardości od powierzchni oraz badania odporności korozyjnej. Wytworzone warstwy o grubości ok. 4 μm odznaczają się jednorodnością oraz ciągłością na całej długości próbek. Na powierzchni warstw stwierdzono występowanie trzech faz: AlNi3, Hf2Ni oraz (Al0,72Hf0,28)Ni3. Wykazano obecność wydzieleń bogatych w Hf zarówno na powierzchni, jak i w przekroju warstw. Wykazano również wpływ procesu aluminiowania na zwiększenie mikrotwardości na powierzchni (z poziomu 230 HV0,05 do około 370 HV0,05). Proces aluminiowania nieznacznie wpływa na niejednorodność elektrochemiczną stopu IN740H. Warstwy aluminiowane tworzą powłokę katodową na badanym materiale. Obecność warstw aluminiowanych zwiększa odporność korozyjną materiału w badanym roztworze korozyjnym. Słowa kluczowe: nadstopy niklu, Inconel 740H, aluminiowanie CVD, modyfi[...]

 Strona 1