Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Foremny"

Kompozyty FRP do wzmacniania konstrukcji

Czytaj za darmo! »

WXX w. nastąpił bardzo dynamiczny rozwój kompozytów włóknistych (FRP - Fibre Reinforced Polymers). Składają się one z elementu nośnego (włókna w ilości 45 - 70% objętości kompozytu) oraz matrycy (spoiwa scalającego włókna). Matryca przekazuje obciążenia zewnętrzne na włókna oraz ochrania je przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Obecnie rolę elementu nośnego pełnią nowoczesne [...]

Zastosowanie Metody Wartości Wypracowanej (EVM) do analizy finansowo-czasowej przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze budowlanym


  Kiedy wprowadzono Metodę Wartości Wypracowanej (EVM - Earned Value Management), nie było wątpliwości, że to inwestorzy chcieli w lepszy niż dawniej sposób obserwować postępy przedsięwzięć od strony kosztówi harmonogramu [1].Wszczególnościmiało imto pozwolić unikać nieprzewidzianych roszczeń ze strony wykonawców, którzy bez wcześniejszych ostrzeżeń o pogarszającej się sytuacji domagali się dodatkowych wynagrodzeń i wydłużenia czasu realizacji. Metoda ta może być też bardzo pomocna w Polsce m.in. do dokładnego i przejrzystegomonitorowania kontraktów realizowanych w ramach zamówień publicznych. Charakterystyka metody EVM Celem metody EVM jest efektywne monitorowanie realizacji projektu z uwzględnieniem jego współzależnego zaawansowania stanu robót i poniesionych kosztów [2]. Można ją również zastosować do zrealizowanego projektu, aby przedstawić charakterystykę jego kosztów i czasu trwania.Wanalizach metodą EVM[3] stosowane są pojęcia: - BCWS (Budget Cost ofWork Scheduled - planowany koszt planowanej pracy) - planowany w momencie rozpoczynania inwestycji koszt realizacji zadania zgodnie z harmonogramem; - BCWP (Budget Cost ofWork Performed - planowany koszt wykonanej pracy - wartość wypracowana) - miara faktycznego postępu prac, czyli koszt całego postępu w realizacji projektu lub jego części, liczony do daty raportu i wyrażony w kategoriach planowanych kosztów. BCWP nazywane jest również wartością wypracowaną, gdyż obrazuje to, co osiągnięto, a nie poniesione wydatki; ● ACWP (Actual Cost ofWork Performed - rzeczywisty koszt wykonanej pracy) - faktycznie poniesiony koszt wykonanych prac; - BAC (Budget At Completion - planowany koszt całkowity) - skumulowana wartość BCWS dla całego projektu, czyli łączny, planowany koszt wykonania inwestycji. Wskaźniki BCWS,ACWP i BCWP są funkcją czasu i można je przedstawić w postaci krzywych (rysunek 1). Krzywa BCWS powstaje w fazie planowania projektu, natomiast kr[...]

Wykorzystanie BIM w fazie wykonawczej przedsięwzięć budowlanych


  Dynamiczny rozwój budownictwa u progu XXI w. objawiający się konstruowaniem coraz większych, wyższych i bardziej złożonych obiektów w połączeniu z dążeniem do minimalizacji kosztów, czasu realizacji oraz spełnienia warunków zrównoważonego rozwoju wymusza stosowanie nowych, bardziej wydajnych narzędzi zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.Wysoki stopień skomplikowania projektów, szeroki zakres robót, duża specjalizacja branżowa, częste i obszerne zmiany dokumentacji oraz technologii praktycznie uniemożliwiają sprawne przeprowadzenie procesu realizacji bez nowoczesnych narzędzi do projektowania oraz wymiany informacji. Odpowiedzią na potrzeby współczesnego i przyszłego budownictwa są narzędzia BIM (Modelowanie Informacji o Budynku). W artykule przedstawiono korzyści, jakiemoże przynieść zastosowanie koncepcji BIM w trakcie realizacji robót budowlanych. Rozwój modelowania w budownictwie Wykorzystywanie narzędzi informatycznych w projektowaniu procesów budowlanych zwiększało się wraz z rozwojem teleinformatyki. Przełom w zakresie modelowania w budownictwie nastąpił na początku lat osiemdziesiątych XX w. wraz z odejściem od tradycyjnego projektowania na papierze na korzyść projektowania wspomaganego komputerowo (CAD - Computer Aided Design). Był to duży postęp umożliwiający wykonywanie modelu 2D w skali 1: 1 z możliwością wydruków w dowolnym formacie. Rysunki stały się bardziej dokładne i czytelne, a także sam proces wprowadzania zmian stał się szybszy.Wraz z upływem czasu, do modeli 2D zaczęto wprowadzać dodatkowe informacje dotyczące projektowanych obiektów. Rozwój teleinformatyki, a co za tym idzie większa dostępność grafiki 3D, spowodował, że zaczęto ją wykorzystywać również w budownictwie, głównie do wykonywania wizualizacji inwestycji lub detali. Należy jednak zaznaczyć, że nie istniało bezpośrednie powiązanie między rysunkami 2D i 3D. W związku z tym każda zmiana w bazowej dokumentacji płaskiej n[...]

 Strona 1