Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Emilia Kuliczkowska"

Wyniki badań betonowych przewodów kanalizacyjnych

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem analizy są wyniki badań betonowych przewodów kanalizacyjnych dawno ułożonych w gruncie. Badania wykonano techniką video, opisaną m.in. w [1]. Analizą objęto 14 116,5 m kanałów z 21 miejscowości w Polsce, w tym 7725,8 m kanałów sanitarnych, 3031,4 m deszczowych i 3359,3 m ogólnospławnych. Liczba badań zróżnicowanych miejscowością, ulicą, na której badano kanał oraz średnicą kanału[...]

Wyniki badań kamionkowych przewodów kanalizacyjnych

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem analizy są wyniki badań kamionkowych przewodów kanalizacyjnych dawno ułożonych w gruncie. Jest to kolejny artykuł prezentujący wyniki badań kanałów kamerą video wykonane w latach 1994-2004. W [5] przedstawiono kompleksową analizę uszkodzeń na przykładzie nowo wybudowanych przewodów kanalizacji sanitarnej z rur PVC w 11 miejscowościach, o łącznej długości ponad 11 km. W [4] anali[...]

Analiza pilności odnowy przewodów kanalizacyjnych

Czytaj za darmo! »

Aby zagwarantować bezpieczną eksploatację przewodów kanalizacyjnych należy systematycznie realizować ich odnowę poprzez naprawy lub wymianę w wykopie, bądź poprzez zastosowanie bezwykopowych technologii napraw, uszczelnień, renowacji, rekonstrukcji czy wymiany. Odnowie powinny podlegać w pierwszej kolejności te odcinki przewodów kanalizacyjnych, które stwarzają największe problemy w zakresie bezpieczeństwa ich konstrukcji, ograniczonej różnymi czynnikami przepustowości hydraulicznej, czy stwarzających zagrożenia środowiskowe (np. związane z eksfiltracją ścieków przez nieszczelności konstrukcji kanałowej do gruntu). Przy planowaniu odnowy przewodów kanalizacyjnych najbardziej istotne jest ustalenie kolejności odnowy poszczególnych przewodów, oddzielnie dla następujących kryteri[...]

Utrata stateczności rur i powłok renowacyjnych na wybranych przykładach


  Warunek utraty stateczności powłoki rur z tworzyw sztucznych ułożonych w gruncie poniżej zwierciadła wody gruntowej oraz stosowanych po bezwykopowej renowacji przewodów kanalizacyjnych. Przykłady utraty stateczności rur polietylenowych ułożonych w gruncie.Uwagi wstępne Rury i powłoki renowacyjne z tworzyw sztucznych projektuje się sprawdzając dopuszczalne ugięcia, warunek utraty ich stateczności oraz dopuszczalne naprężenia. W przypadku poważnych błędów projektowych, a niekiedy także wykonawczych, może dojść do utraty stateczności powłok tworzywowych, polegającej na ich "odskoku" (znaczącym odkształceniu się) do wnętrza. Zjawisko to obserwowane jest wyłącznie w nowobudowanych przewodach kanalizacyjnych grawitacyjnych lub powłokach renowacyjnych o błędnie zwymiarowanych grubościach ścianek. Może ono wystąpić bezpośrednio po wbudowaniu rur lub w okresie późniejszym, np. za rok lub za kilka lat po ich wbudowaniu. Zjawiska tego nie należy mylić z lokalnym wgnieceniem, tzw. "wbijaniem się" kamieni lub innych twardych przedmiotów znajdujących się po zewnętrznej stronie rur do ich wnętrza [3,4,5]. Warunek utraty stateczności powłoki rur z tworzyw sztucznych ułożonych w gruncie poniżej zwierciadła wody gruntowej Obciążenie wyboczające krytyczne q v,kryt uwzględniające wpływ obciążeń pionowych, tj. ciężaru gruntu i obciążeń użytkowych [1,6], oblicza się ze wzoru: [...]

Wyznaczanie ryzyka awarii przewodów kanalizacyjnych na wybranych przykładach DOI:10.15199/17.2019.2.5


  Problematyka ryzyka awarii [1,10,11] coraz częściej znajduje zastosowanie w przypadku różnych analiz dotyczących przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Racjonalne zarządzanie ryzykiem awarii przewodów kanalizacyjnych wymaga w pierwszej kolejności dokonania analizy ryzyka, obejmującego identyfikację zagrożeń, konsekwencji ich wystąpienia, a w dalszej kolejności wyznaczania wielkości ryzyka. Zaproponowana metoda wyznaczania ryzyka została opracowana w oparciu o studia literaturowe i własne analizy stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych [2], zbadanych techniką CCTV przez Politechnikę Świętokrzyską. Zawiera ona metodę ustalania kategorii prawdopodobieństwa awarii przewodów kanalizacyjnych, zaprezentowaną m.in. w [3] w odniesieniu do betonowych przewodów kanalizacyjnych, metodę ustalania kategorii konsekwencji awarii, zaprezentowaną m.in. w [4] w odniesieniu do analizy awarii korodujących przewodów betonowych, a także metodę wyznaczania ryzyka awarii konstrukcyjnej przewodów kanalizacyjnych, zaprezentowaną m.in. w [5] w analizie zapadnięć nawierzchni ulicznych, spowodowanych awariami przewodów kanalizacyjnych. Kategorie prawdopodobieństwa awarii przewodów kanalizacyjnych można wyznaczać dla jednego dominującego uszkodzenia, np. korozji ścian betonowego kanału [4] w przypadku analizy awarii konstrukcyjnej lub np. przerastania korzeni drzew do wnętrza przewodów kanalizacyjnych [7] w przypadku analizy awarii eksploatacyjnej. Można także ustalać kategorie prawdopodobieństwa awarii przewodów kanalizacyjnych, zarówno konstrukcyjnej (np. w [3]), jak i eksploatacyjnej (np. w [8]), biorąc pod uwagę kolejno wszystkie możliwe uszkodzenia konstrukcyjne i eksploatacyjne. Dzięki ustaleniu wartości numerycznych kategorii prawdopodobieństwa i kategorii konsekwencji awarii w zaproponowanych macierzach, możliwe jest wdrożenie metody umożliwiającej wyznaczanie ryzyka awarii przewodów kanalizacyjnych, co pozwoli efektywnie zarządzać stanem[...]

Współczynniki amortyzacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej poddanej bezwykopowej odnowie

Czytaj za darmo! »

Technologie bezwykopowej odnowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych tj. ich napraw, uszczelnień, renowacji, rekonstrukcji czy wymian, przyczyniają się do bardzo istotnego wydłużenia ich trwałości, co ma wpływ na zmianę dotychczas stosowanych współczynników amortyzacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Ulegają one zmniejszeniu w stosunku do dotychczas stosowanych. Poniżej dokonano[...]

Strategie odnowy przewodów wodociągowych

Czytaj za darmo! »

Planując odnowę przewodów wodociągowych należy w pierwszej kolejności dokładnie przeanalizować rodzaje występujących w nich uszkodzeń, dokonać analizy czynników mających wpływ na zmniejszenie się współczynnika bezpieczeństwa konstrukcyjnego rur, na pogorszenie się jakości wody pitnej czy dotyczących nieszczelności przewodów. Następnie należy zapoznać się z propozycjami różnych strategii planowania przewodów wodociągowych, aby ostatecznie opracować dla analizowanej sieci wodociągowej własną strategię planowania jej odnowy, uwzględniającą jej specyfikę. Opisane w tym artykule strategie odnowy sieci wodociągowych mogą być w dużym stopniu zaadaptowane także dla innych ciśnieniowych sieci infrastruktury miejskiej, tj. przewodów gazowych czy ciepłowniczych. Najistotniejszymi czynnik[...]

Ekspertyzy konstrukcyjne kolektorów kanalizacyjnych


  Często uważa się, iż badania kanałów techniką video są wystarczające do dokonania wyboru odpowiedniej technologii ich odnowy. Dalej pokazano, iż w niektórych przypadkach przed podjęciem decyzji o potrzebie ich odnowy konieczne jest wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej. Ekspertyza konstrukcyjna może wykazać, że mimo zaobserwowania pewnych uszkodzeń w badanym kanale, np. korozji jego ścian wewnętrznych, z uwagi na wyższy od wymaganego współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji tego kanału, jego odnowa nie jest konieczna. Z kolei w przypadku gdy ekspertyza konstrukcyjna wykaże iż odnowa jest niezbędna, jej wyniki umożliwią dobór bardziej efektywnej ekonomicznie technologii odnowy kanału, w tym np. grubości powłoki odnowieniowej niż gdyby miało to miejsce w alternatywnym przypadku braku ekspertyzy, a tym samym braku dokładnych informacji o parametrach materiałowych, geometrycznych i wytrzymałościowych kanału przewidzianego do odnowy, w tym o stanie technicznym kanału od strony zewnętrznej (niemożliwym do zbadania kamerą video). Problematyka ekspertyz konstrukcyjnych przewodów kanalizacyjnych wraz z przykładami trzech różnych ekspertyz została zaprezentowana m.in. w [1], a przewodów wodociągowych w [2]. Poniżej po uzasadnieniu celowości wykonywania ekspertyz konstrukcyjnych przewodów kanalizacyjnych opisano kolejne dwa skrajnie różne przykłady ekspertyz kanalizacyjnych, jeden wskazujący w sytuacji gdy już planowano odnowę poszukując optymalnej technologii, iż odnowa nie jest konieczna oraz drugi, gdy wstępnie planowano jedynie uszczelnienie nieszczelnych złączy rur, a okazało się iż jest konieczna bezwykopowa odnowa kanału w wersji rekonstrukcyjnej. 2. Możliwości oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych w oparciu o wyniki ich badań techniką video W zdecydowanej większości przypadków brak jest możliwości dokonania oceny bezpieczeństwa konstrukcji przewodów kanalizacyjnych w oparciu o wyniki ich badań techniką video. Kamera[...]

 Strona 1