Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Ciborski"

Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny oraz na moce przesyłowe gazu ziemnego przez segment elektroenergetyki gazowej w Polsce w perspektywie 2040 roku DOI:10.15199/17.2019.4.1


  Uwarunkowania rozwoju energetyki gazowej Historycznie polska elektroenergetyka oparta była na jednostkach wytwórczych opalanych węglem. Wynikało to w głównej mierze z dostępności rodzimego surowca oraz braku wcześniejszych restrykcyjnych regulacji dotyczących emisji, w tym emisji dwutlenku węgla jako gazu cieplarnianego. W efekcie obecna struktura jednostek wytwórczych pod kątem zastosowanego paliwa jest zdominowana przez źródła węglowe, których udział w mocach osiąganych netto jednostek wytwórczych na koniec 2018 r. wynosił przeszło 70%. W tym samym czasie udział bloków zasilanych gazem ziemnym stanowi nieco ponad 6%, przy czym istotna część tych jednostek stanowią bloki w we Włocławku oraz Płocku, które zostały uruchomione w ostatnich dwóch latach. *) Jacek Ciborski - PWC Polska Andrzej J. Osiadacz - Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny oraz na moce przesyłowe gazu ziemnego przez segment elektroenergetyki gazowej w Polsce w perspektywie 2040 roku Forecast of natural gas demand and natural gas transmission capacity by the gas power industry segment in the perspective of 2040 Jacek Ciborski, Andrzej J. Osiadacz*) GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ kwiecień 2019 115 Niemniej jednak w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym zachodzą istotne zmiany. Działania Unii Europejskiej zmierzające do dekarbonizacji gospodarki powodują, stopniowe odchodzenie od energetyki opartej na węglu. Trend ten dotyczy i coraz silniej będzie dotykał również polskiej elektroenergetyki, co wymuszone będzie z jednej strony czynnikami politycznymi i zobowiązaniami Polski dotyczącymi redukcji emisji dwutlenku węgla, jak również czynnikami natury ekonomicznej, takimi jak obserwowany już obecnie wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Wypełnienie zobowiązań krajowych dot. redukcji emisji wymaga budowy i uruchomienia znacznych mocy "zero-emisyjnych", tj. takich w kt[...]

Prognoza zapotrzebowania krajowego na gaz ziemny oraz na usługę przesyłową gazu ziemnego na potrzeby rynku krajowego w perspektywie 2040 roku DOI:10.15199/17.2019.4.2


  Zużycie gazu historyczne dane i uwarunkowania Z wyłączeniem okresu transformacji systemowej w Polsce, krajowe zużycie gazu ziemnego systematycznie wzrasta. Tempo tego wzrostu po 1989 r. jest jednak stosunkowo niskie. W pierwszych latach gospodarki rynkowej zapotrzebowanie gospodarki na gaz ziemny istotnie zmalało, jednak był to skutek zmian ustrojowych, który dotknął wielu gałęzi przemysłu. Najniższy poziom konsumpcji gazu ziemnego w tym okresie odnotowano w 1992 r. i wynosił on około 9 mld m3 (ok. 99 TWh). W kolejnych latach sytuacja rynkowa ulegała systematycznej poprawie, a zużycie gazu ziemnego w kraju rosło. Dynamika wzrostu zużycia gazu jest jednak umiarkowana. Średnia roczna stopa wzrostu liczona w okresie od 1992 do 2017 r. wyniosła około 2,9%, a po 25 latach od momentu zanotowania najniższego poziomu zużycia po okresie transformacji zużycie gazu w Polsce uległo podwojeniu. Co więcej, dynamika wzrostu rynku zdaje się zmniejszać i tak średnia stopa wzrostu licząc od początku obecnego milenium wynosi 2,7% rocznie, a ostatnich dziesięciu latach już tylko 1,8% rocznie. Dopiero dane statystyczne dla ostatnich lat, tj. po 2015 r. pokazują pewne ożywienie wzrostu zużycia gazu ziemnego - średnia stopa dla tego okresu wzrosła do poziomu 3,7% rocznie, a konsumpcja gazu w 2017 r. wyniosła około 16 mld m3 (ok. 175 TWh)1) - rys. 1. 1) "Zużycie paliw i nośników energii w 2017 roku", tabela 2 - Zużycie gazu ziemnego, Główny Urząd Statystyczny, 14.12.2018. *) Jacek Ciborski - PWC Polska Andrzej J. Osiadacz - Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Prognoza zapotrzebowania krajowego na gaz ziemny oraz na usługę przesyłową gazu ziemnego na potrzeby rynku krajowego w perspektywie 2040 roku Forecast of domestic demand for natural gas and demand for natural gas transmission capacities for the needs of the domestic market in the perspective of the year 2040 Jacek Ciborski, Andrzej J.[...]

 Strona 1