Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Doskocz"

Wpływ rozbioru wody na parametry fizykochemiczne DOI:10.15199/17.2019.3.7


  1. Wprowadzenie Na zmiany składu wody w systemie wodociągowym w znacznej mierze rzutuje jego eksploatacja i warunki hydrauliczne tam panujące, w tym: - średnia dobowa prędkość przepływu wody, - zmienność rozbioru wody w ciągu doby, - dobowe zmiany kierunku przepływu i ciśnienia wody, - czas przebywania wody w systemie jej dystrybucji, oraz sposób zaprojektowania sieci wodociągowej (przewymiarowanie). Regularne płukanie i czyszczenie przewodów, wymiana i renowacja zniszczonych rurociągów lub ich odcinków, właściwa konserwacja i montaż rurociągów, zastosowanie armatury ochronnej i odcinającej, zaworów zwrotnych i odpowietrzników zmniejsza szybkość korozji [1-4, 8, 15, 18, 21, 23, 25, 26, 29, 30-32]. Ponadto płukanie sieci i właściwa konserwacja przewodów zmniejsza intensywność odkładania się osadów [1, 2, 32]. Przy niskich prędkościach przepływu wody powstają korzystne warunki do wytrącania się osadów. Wzrost prędkości powoduje natomiast wynoszenie przez wodę drobnych cząstek koloidalnych z powierzchni osadów zalegających w rurociągach [3, 10, 12, 13, 30, 32]. Małe prędkości zwiększają możliwość wystąpienia korozji, z uwagi na dłuższy czas kontaktu wody z przewodem, duże prędkości przepływu powodują odrywanie produktów korozji z powierzchni przewodów [1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21-25, 32]. Zmiany kierunku przepływu i ciśnienia wody powodują odrywanie się cząstek osadu zgromadzonego w rurociągu [2, 3, 22] oraz zwiększają szybkość korozji. Obserwuje się zanieczyszczenie wody wodociągowej produktami korozji oraz wynoszenie osadów z rurociągów [1, 19]. Im mniejsza prędkość przepływu wody i ciśnienie, tym lepsze są warunki dla rozwoju bakterii (przy stagnacji wody wzrasta zagrożenie jej zagniwaniem) [14, 22, 23]. Przy dużych wahaniach rozbioru wody obserwuje się samooczyszczanie rurociągów z osadów. Natomiast stabilne warunki pracy, przy niskich prędkościach przepływu, sprzyjają powstawaniu osadów w rurociągach [3, 8, 10, [...]

Stan odnawialnych źródeł energii w Polsce


  W Polsce najważniejszą rolę w produkcji energii odgrywa węgiel brunatny i węgiel kamienny; pochodzi z nich około 90% produkowanej energii elektrycznej. Od kilku lat można jednak zauważyć wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w strukturze produkcji. Jest to spowodowane m. in. koniecznością wypełnienia obowiązków nałożonych przez Unię Europejską na państwa członkowskie. Przepisy unijne Podstawowym dokumentem unijnym dotyczącym OZE jest pakiet klimatycznoenergetyczny 3 x 20, określający następujące cele dla UE: - zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu z bazowym 1990 rokiem i 30% zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co do redukcji gazów cieplarnianych [3]; - zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. w porównaniu z prognozą zapotrzebowania na paliwa i energię [1]; - zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20% w 2020 r., w tym 10% udziału biopaliw w zużyciu paliw pędnych [2]. Trzeci cel określony w Pakiecie został zawarty w dyrektywie 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa OZE). W dokumencie tym rozróżniono procentową wysokość udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej, jakie poszczególne państwa są obowiązane osiągnąć do 2020 roku. Dla Polski udział ten został określony na poziomie 15% (ok. 30 TWh energii elektrycznej). Ponadto dyrektywa nakazuje ochronę terenów zielonych przed nadmierną eksploatacją, zaplanowanie wykorzystania obszarów rolnych w celu zrównoważenia zapotrzebowania na produkcję rolną i jednocześnie uprawę roślin wykorzystywanych Piotr Kard asz, Marlena Bentkow ska, Tomasz Błasińsk[...]

W poszukiwaniu paliwa alternatywnego DOI:10.15199/2.2017.4.4


  W artykule przedstawiono wyniki badań mieszaniny, składającej się z oleju napędowego, butanolu i estru metylowego oleju rzepakowego pod kątem wykorzystania jej jako paliwa alternatywnego do silników wysokoprężnych. Przeprowadzono pomiary zużycia paliwa i emisji spalin z wykorzystaniem mieszaniny oraz czystego oleju napędowego. Wyniki tych badań wskazują na wysokie podobieństwo obu badanych substancji. Słowa kluczowe: paliwo alternatywne, olej napędowy, silnik wysokoprężny, zużycie paliwa, emisja spalin.Gdy pod koniec XIX wieku Karl Benz skonstruował pierwszy pojazd napędzany silnikiem spalinowym, nie spodziewał się zapewne, że jego projekt będzie miał tak istotne znaczenie w przyszłości. W dzisiejszych czasach ciężko bowiem wyobrazić sobie codzienność bez samochodów. Ze zwiększającym się zainteresowaniem pojazdami silnikowymi zauważalny jest wzrost popytu na paliwa ropopochodne, takie jak benzyna i olej napędowy. Stale rosnące zapotrzebowanie na takie paliwa powoduje szybkie wykorzystywanie złóż ropy naftowej. By spowolnić wyeksploatowanie tych złóż, istotny jest rozwój paliw uzyskiwanych ze źródeł odnawialnych - biopaliw, stosowanych jako mieszaniny z paliwami ropopochodnymi. Nie każda mieszanina, składająca się z benzyny czy oleju napędowego i innych składników, może być wykorzystywana w silnikach. By tak się stało, muszą być spełnione liczne warunki. Jednym z nich są odpowiednie właściwości fizyko-chemiczne mieszaniny, takie jak gęstość i lepkość. Wynika to z faktu, iż obecne silniki nie są przystosowane do pracy na innych substancjach niż benzyna czy olej napędowy. Koszty [...]

 Strona 1