Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Kępiński"

Doświadczenia z wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa w MPWiK "Wodociągi Puławskie" DOI:


  1. Wstęp Bazy danych GIS funkcjonują już w wielu przedsiębiorstwach komunalnych [1] i wodociągowych w Polsce [2]. Początkowo wykorzystywane były one jako tzw. mapy cyfrowe, wspomagające pracę służb eksploatacyjnych. Stopniowo bazy te zaczęły obejmować dodatkowe moduły, takie jak biling, monitoring czy modele numeryczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych [3-5]. Bazy te stały się platformą integrującą coraz większą liczbę działań przedsiębiorstw wodociągowych. proces ich rozbudowy ciągle trwa, o czym świadczą liczne doniesienia prezentowane w ramach cyklicznej konferencji "GIS modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi" organizowanej w Warszawie przez Zarząd Główny PZITS oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej, na której prezentowane są przykłady wielu ciekawych wdrożeń. Stosunkowo rzadko jednak pojawiają się doniesienia o korzyściach jakie one przynoszą. Celem artykułu jest zatem prezentacja efektów wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa (ZSZITP), na przykładzie Puław. 2. Obiekt badań W 2015 roku MPWiK "Wodociągi Puławskie" ukończyły wdrażanie projektu pn. "Przygotowanie założeń i wdrożenie ZSZITP" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii i Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego przedsięwzięcia wdrożony został system informatyczny wykorzystujący bazę GIS jako platformę integrującą liczne moduły wspomagające zarządzanie. Był to pierwszy Polsce tak szeroko zakrojony system przeznaczony dla przedsiębiorstwa wodociągowego obsługującego miasto średniej (50 tys. mieszkańców) wielkości [3]. Wd[...]

 Strona 1