Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Maksym"

System kanalizacji sanitarnej w Markach DOI:10.15199/17.2019.2.4


  Do końca ubiegłego wieku w mieście Marki funkcjonował układ kanalizacyjny, którego zaczątkiem była kanalizacja budowana dla Fabryki Okładzin Ciernych "Polmo" wraz z zapleczem budowy. Po sprzedaży FOC "Polmo" dysponentem układu kanalizacyjnego była Fabryka Okładzin Ciernych "Fomar Roulunds" S.A. Do tej kanalizacji podłączano budowane w pobliżu osiedla mieszkaniowe, np. budynki Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Praga", Mareckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz budynki komunalne w rejonie ul. Promiennej, Słonecznej i Rejtana (zachodnia część miasta). Stało się to przesłanką do przekazania kanalizacji do Gminy Marki, umożliwiając tym samym jego dalsza rozbudowę. W 2002 roku miasto Marki wybudowało nową pompownię główną ścieków (P0), którą połączono z istniejącym systemem, omijając starą zużytą pompownię, a w 2006 r. całość systemu została przekazana do eksploatacji przez Wodociąg Marecki. Na cały system składały się przewody kanalizacyjne grawitacyjne o średnicach od 200 do 400 mm i długości 8,6 km. Ścieki pochodzące z kanalizowanego terenu odprowadzane były do pompowni głównej (P0), a następnie przetłaczane do warszawskiego systemu kanalizacyjnego. Były to dwa przewody stalowe o średnicy 200 mm i długości każdego z nich ponad 3,0 km. Istotny krok w rozbudowie kanalizacji nastąpił w 2005 roku po oddaniu do użytku odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z osiedla "Horowa Góra". Według danych z 2009 roku ilość ścieków odprowadzana za pomocą pompowni głównej wynosiła ok. 830 m3/d. W przeważającej części miasta ścieki były odprowadzane do zbiorników bezodpływowych i wywożone taborem asenizacyjnym do punktów zlewnych warszawskiego systemu kanalizacyjnego lub do Radzymina. Wiele zbiorników bezodpływowych było nieszczelnych i ścieki trafiały do gruntu a dalej do wód podziemnych, w[...]

 Strona 1