Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Paulina Sawicka-Chudy"

Analiza parametrów modułów fotowoltaicznych stacjonarnych i nadążnych w warunkach rzeczywistych DOI:10.15199/48.2016.09.15

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki dziewięcioletnich badań z różnych okresów pracy instalacji fotowoltaicznej. Analizie porównawczej poddano układ nadążny i stacjonarny zainstalowany na budynku Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. System wyposażony jest w połączone szeregowo moduły, które przekazują energię elektryczną do sieci wewnętrznej uczelni. Parametry instalacji są na bieżąco rejestrowane i archiwizowane. Abstract. The following paper presents the results of 9 years-time electrical parameters measurements of photovoltaic system working at different periods. They were installed on the building of the Faculty of Electrical, Electronic, Computer and Control Engineering at the Technical University of Łodź. The system is equipped with PV modules connected in series, which transfer electrical energy to the internal university network through converters. system parameters are stored and monitored. (Analysis of PV modules under real atmospheric conditions). Słowa kluczowe: konwersja energii słonecznej, fotowoltaika, krzemowe ogniwa słoneczne, stacjonarny system fotowoltaiczny, nadążny system fotowoltaiczny. Keywords: conversion of solar energy, photovoltaic, silicon solar cells, stationary photovoltaic system, installation of sun tracking collectors. Wprowadzenie Kiedy moduły fotowoltaiczne zaczęto używać komercyjnie, około 20 lat temu, ich sprawność wynosiła zaledwie 10% [1]. Obecnie sprawność ogniw wielozłączowych wzrosła do 46% (four-junction solar cells) [2]. Aby praktycznie wykorzystać energię słoneczną docierającą do powierzchni absorbera, należy uwzględnić nachylenie modułu, tak aby uzysk[...]

Struktura wytwarzania energii z systemów fotowoltaicznych w Polsce DOI:10.15199/17.2019.6.1


  1. Wstęp We współczesnym świecie prąd elektryczny jest podstawową i niezbędną formą energii. Stopniowe wyczerpywanie się naturalnych surowców energetycznych takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz oraz liczne przestarzałe elektrownie opalane węglem, wymaga modernizowania istniejących źródeł oraz inwestowania w odnawialne źródła energii (OZE). Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym krajów członkowskich jest jednym z celów polityki energetycznej Unii Europejskiej. Obecny pakiet klimatyczny zakłada wzrost udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto w UE do poziomu 20% do 2020 roku [3]. Kolejnym celem określonym w Dyrektywie [4] to wzrost udział energii ze źródeł odnawialnych w UE w końcowym zużyciu energii brutto w 2030 r. do co najmniej 32%. Należy nadmienić, że końcowe zużycie energii brutto oznacza energię dostarczaną do celów energetycznych w przemyśle, gospodarstwom domowym, sektorowi transportu i usługowemu, rolnictwu, leśnictwu i rybołówstwu, zużycie energii na produkcję energii (elektrycznej, ciepła i paliw transportowych) oraz straty energii elektrycznej i ciepła podczas przesyłu i dystrybucji [4]. W Polsce zgodnie z założeniami polityki energetycznej [3,4,10] prognozowany docelowy udziału odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii brutto powinien w 2020 r. wynosić 15% [3,10], a w 2030 r. 16% [10]. W zał. 2 do Polityki energetycznej [10] stwierdzono, że obniżenie tempa rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii spowodowany naturalnymi ograniczeniami nie pozwoli na realizację polityki zwiększenia udziału OZE do 20% w 2030 r. zawartej w projekcie polityki energetycznej. Obecnie trwają końcowe prace nad opracowaniem Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. [12]. Rozwój nowoczesnych technologii w różnych dziedzinach gospodarki i życia w tym rozwoju technologii cyfrowych powoduje stały wzrost zużycia i cen energii elektrycznej. Zapotrzebowania na energię elektryczną brutto w latach 202[...]

Symulacja numeryczna ogniw heterozłączowych TiO2/Cu2O(CuO), przy pomocy programu SCAPS DOI:10.15199/48.2018.08.05

Czytaj za darmo! »

Heterozłączowe ogniwa Cu2O/TiO2, CuO/TiO2 stanowią obiecujące rozwiązanie technologiczne dla tanich i konkurencyjnych przyrządów fotowoltaicznych (PV). Warstwy półprzewodnikowe tlenku tytanu i tlenku miedzi mogą być wykonywane różnymi sposobami np. poprzez rozpylanie magnetronowe, metodę PLD (ang. Pulsed Laser Deposition) oraz chemicznymi: elektrodepozycją czy metodą hydrotermiczną. W ostatnich latach przeprowadzono wiele eksperymentów, w których otrzymano struktury fotowoltaiczne Cu2O/TiO2 i TiO2/CuO. W tabeli 1 podano dotychczasowe osiągnięte sprawności i inne prarmetry elektryczne tych ogniw wraz z metodą ich wytworzenia. Autorzy przedstawili numeryczne symulacje modeli cienkowarstwowych ogniw słonecznych TiO2/Cu2O oraz TiO2/CuO, przeprowadzone za pomocą programu SCAPS (Solar Cell Capacitance Program). Celem pracy było obliczenie parametrów fotowoltaicznych (Jsc, η, VMPP, JMPP) dla standardowych warunków testowych STC (AM1.5G, 100 mW/cm2, 300K). Ponadto zbadany został wpływ parametrów warstwy absorbera (Cu2O, CuO) i warstwy buforowej (TiO2) na działanie ogniw słonecznych, porównano także charakterystyki pojemnościowonapięciowe, Mott Schottky’iego dla ogniwa TiO2/Cu2O oraz TiO2/CuO. Ostatecznie została przeprowadzona analiza otrzymanych wyników. Tabela 1. Osiągane sprawności ogniw TiO2/Cu2O oraz TiO2/CuO [1-5]. Metoda otrzymywania Parametry PV Autor/rok publikacji Oksydacja elektrolityczna TiO2, Cu2O η = ~0,01%, Voc = 0,1 V, Jsc = 0,33 mA/cm2, FF = 0,27 Li i in. (2011) Meoda chemiczna η = 5 · 10-4%,Voc = 0.47 V, Jsc = 0.0031 mA/cm2 A.R. Zainun i in. (2012) TiO2 rf (ang. radio frequency) rozpylanie magnetronowe, elektrodepozycja Cu2O η = 0,15% Voc = 0,34 V, Jsc = 1,27 · 10-3 A/cm2, FF = 0.36 S. Hussain i in. (2012) Nakładanie natryskowe η = 0,14%, Voc = 0,62 V, Jsc = 0,08 mA/cm2, FF = 0,33 Mamat Rokhmat i in. (2017) Metoda hydrotermiczna TiO2, elektrodepozycja Cu2O η = 1[...]

 Strona 1