Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Budna"

Niekomercyjne bazy danych typu GIS na tle wybranych baz komercyjnych w zarządzaniu infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną DOI:10.15199/17.2019.5.1


  Bazy danych typu GIS są wszechstronnie wykorzystywane w bardzo wielu obszarach działalności człowieka. Lista tych obszarów jest bardzo długa. Można wymienić chociażby: gospodarkę, administrację, organizację i planowanie przestrzenne, rolnictwo, górnictwo, geologię, leśnictwo, ochronę środowiska, zarządzanie kryzysowe, biznes, finanse, ubezpieczenia, handel czy też infrastrukturę techniczną w tym, wodociągi i kanalizacje. Wykorzystanie GIS w tych obszarach daje zauważalne korzyści, głównie w zakresie optymalizacji procesów i organizacji działalności oraz zarządzania majątkiem firm. Dla przykładu można wymienić: - w handlu - analizę dostępności klientów i rozmieszczenia konkurencji, optymalizację lokalizacji nowych placówek; - w ochronie środowiska - ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko, ocenę zagrożenia dla różnych elementów środowiska (powietrze, woda, gleba); - w planowaniu przestrzennym - analizę i ocenę zmian w zagospodarowaniu terenu, symulowanie różnych scenariuszy zmian w planowaniu; - w zarządzaniu kryzysowym - planowanie i optymalizacja działań w wypadku potencjalnych i rzeczywistych zagrożeń, ocenę skutków ryzyka. Korzyści jakie daje GIS w zarządzaniu gospodarką komunalną są już wyraźnie widoczne w wielu branżach jak np. wodociągi i kanalizacje [Kwietniewski, 2008; Miszta-Kruk i Kwietniewski, 2007], gospodarka odpadami [Gaska i wsp., 2018; Gaska i Generowicz, 2014a] czy też ocena jakości powietrza atmosferycznego [Gaska i Generowicz, 2014b). Efekty wykorzystania GIS w tych i innych jeszcze obszarach gospodarki komunalnej od wielu lat przekładają się na konkretne korzyści finansowe. W przypadku infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, największe korzyści jakie uzyskują przedsiębiorstwa [Zygmuntowicz, 2014; Kępiński i wsp., 2019] odnoszą się do usprawnienia eksploatacji obiektów i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (w 90% badanych przedsiębiorstw) oraz skrócenia czasu realizacji czynności eksploatacyj[...]

 Strona 1