Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Schuster"

Ocena jakości paliw gazowych w kontekście wprowadzania wodoru do sieci gazu ziemnego DOI:10.15199/17.2019.2.1


  Jednym z priorytetów polityki energetycznej Polski do 2030 roku jest osiągnięcie w roku 2020 co najmniej 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu finalnym energii brutto. Zobowiązanie to wynika bezpośrednio z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE [5]. Jednym z istotnych czynników zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energetycznym jest uzyskanie możliwości magazynowania wyprodukowanej energii. Pozyskana ze źródeł odnawialnych energia elektryczna może być magazynowana np. w postaci wodoru. W tym celu jako magazyny wytworzonego wodoru najczęściej wykorzystywane są sieci gazowe. Pozwalają one nie tylko na długotrwałe magazynowanie energii w postaci wodoru, ale także na jej przesyłanie z miejsca wytworzenia do miejsc najbardziej efektywnego jej wykorzystania. Zatłaczanie wodoru do sieci gazu ziemnego powinno być jednak uregulowane prawnie, co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa transportu i użytkowania mieszanin gaz ziemny-wodór. Na chwilę obecną brak jest wspólnotowych uregulowań prawnych, które określałyby maksymalne dopuszczalne zawartości wodoru w mieszaninie gaz ziemny-wodór, stąd też poszczególne państwa członkowskie muszą wypracować sobie własne regulacje prawne i techniczne w tym zakresie. Takie podejście powoduje, że dopuszczalna zawartość wodoru w mieszaninie gaz ziemny-wodór, w poszczególnych państwach UE jest zróżnicowana i wynosi od 0,1% w Wielkiej Brytanii do 12% w Holandii [25, 12]. Jednak maksymalna dopuszczalna zawartość wodoru w mieszaninie gaz ziemny -wodór stanowi nadal obszar badań i dyskusji, o czym świadczą między innymi zapisy normy PN-EN 16726:2015 Infrastruktura gazowa, Jakość gazu, Grupa H [15]. Badania te dotyczą przede wszystkim aspektów związanych z bezpieczeństwem transportu gazu. W[...]

 Strona 1