Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marcin Link"

Próba weryfikacji modelu sieci kanalizacyjnej w oparciu o dane z monitoringu pracy pompowni DOI:10.15199/17.2019.5.6


  1. Wstęp Projektowanie i budowa układów kanalizacji sanitarnej pociąga za sobą konieczność rozwiązywania istotnych problemów inżynierskich determinowanych przez warunki hydrauliczne panujące w przewodach. Wieloletnia praktyka inżynierska przyniosła szereg rozwiązań i wytycznych określających wymagane parametry projektowe [12,13] Ich błędne określenie może przełożyć się na utrudnienia w eksploatacji systemu, a w konsekwencji nawet do katastrof kanalizacyjnych. Może to pociągać za sobą nieprzewidywalne straty związane z koniecznością przebudowy źle zaprojektowanych systemów, bądź z koniecznością rekompensaty powstałych szkód [8]. Znacznym ułatwieniem dla podejmowania właściwych decyzji w procesach projektowania i eksploatacji systemów kanalizacyjnych jest wykorzystanie modeli numerycznych [4,9,18]. Budowa tych modeli jest jednak złożonym procesem, obejmującym wiele etapów, zaczynających się od odwzorowania topologii sieci, przypisanie węzłowych dopływów ścieków, oszacowanie wielkości dopływu wód infiltracyjnych i przypadkowych [10]. Przydają się tutaj bardzo bazy danych typu GIS [11,5]. Do kolejnych etapów należą weryfikacja oraz kalibracja zbudowanego modelu [2]. Dopiero prawidłowo skalibrowane modele stanowią narzędzia pozwalające na wiarygodne badania symulacyjne pracy systemów kanalizacyjnych. Za podstawę weryfikacji prawidłowości wyników symulacji warunków hydraulicznych pracy sieci kanalizacyjnych przyjmuje się zbiór danych pomiarowych obejmujących przede wszystkim natężenie przepływu ścieków, a także wysokość napełnienia nimi kanałów przesyłowych [1]. Dane powinny obejmować okres minimum 3 dni [3,16], powinny być zbierane we wszystkich punktach pomiarowych jednocześnie, najlepiej w okresie bezdeszczowym i po uprzednim płukaniu przewodów [14]. Zbierane dane pomiarowe powinny być wiarygodne, biorąc pod uwagę zarówno klasę wykorzystanych urządzeń pomiarowych, jak również ich lokalizację [1,6]. Działania te wchodzą w zakres[...]

 Strona 1