Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Żyta"

Zabezpieczenie maszyn, urządzeń oraz środków transportu drogowego i kolejowego przed działaniem agresywnych mediów - innowacyjna technologia aplikacji wykładzin gumowych i ebonitowych DOI:


  1. Wprowadzenie: Dotychczas stosowane polskie gumy chemoodporne z przeznaczeniem na wykładziny ochronne są produkowane metodą kalandrowania (formowanie na walcach) nie zapewniającą jednorodności przekroju poprzecznego arkuszy (wewnętrzne pęcherze powietrza, gąbczasta struktura, niejednorodność materiałowa). We wszystkich gumach podstawowym składnikiem sieciującym jest siarka dodawana do wsadu kauczukowego w postaci proszku o różnym stopniu rozdrobnienia, co przy nierównomiernej dyspersji w kalandrowanym wsadzie prowadzi do nierównomiernego sieciowania gum podczas wulkanizacji (różne własności w różnych miejscach, niepowtarzalność własności fizykochemicznych produktu) oraz - w przypadkach okluzji siarki wielkoziarnistej - do powstawania skrośnych otworów w zwulkanizowanej powłoce. W wyniku braku jednorodności składu oraz porowatości gum surowych i wulkanizatów bezpieczeństwo eksploatacyjne wymusza budowanie powłok wielowarstwowych, także w przypadkach, gdy chemoodporność powłok jednowarstwowych byłaby wystarczająca. Powyższa sytuacja skłoniła spółkę METALKO - jednego z głównych krajowych wykonawców gumowych powłok chemoodpornych do podjęcia próby unowocześnienia technologii ochrony wnętrz cystern przed działaniem agresywnych mediów, będących istotną przyczyną rozszczelnienia i perforacji cystern. W tym celu w Zakładzie Antykorozyjnym Metalko zrealizowano projekt pt. "Prace rozwojowe dotyczące ochrony wnętrz cystern przed działaniem agresywnych mediów - prototypowa linia pilotażowa". Przedmiotem projektu było opracowanie koncepcji, przygotowanie dokumentacji i budowa prototypowej linii pilotażowej do aplikacji jednowarstwowych wykładzin gumowych oraz przeprowadzenie szeregu testów instalacji pilotażowej i jej walidacje w warunkach operacyjnych. Wymiernym efektem produktowym miały być 20% oszczędności materiałowe i energetyczne oraz wzrost pojemności zbiorników w odniesieniu do dotychczas stosowanych wykładzin trójwarstwowych.[...]

 Strona 1