Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Knez"

Zmiany dynamicznych właściwości mechanicznych piaskowca istebniańskiego nasyconego solanką pod wpływem temperatury i naprężenia DOI:10.15199/62.2019.5.22


  Piaskowce istebniańskie są uważane za skałę osadową charakteryzowaną jako piaskowiec kwarcowy o drobnoziarnistej strukturze i ze spoiwem krzemionkowo-gliniastym. Ich barwa jest zasadniczo żółta, żółtobeżowa, szara lub rdzawa. Warstwy piaskowca istebniańskiego są nałożone poziomo pod niewielkim kątem. Drobnoziarnista masa otacza gruboziarniste frakcje pojedynczych ziaren, a materiał cementujący ziarna jest w ilości poniżej 15%. Skała taka jest uważana za arenit. Właściwości skał osadowych wynikają zarówno z ich chemizmu, jak i ułożenia oraz połączenia ze sobą ziaren i lepiszcza skały. Skała ma właściwe dla swojej budowy i genezy parametry mechaniczne. Chemiczna geneza skały może odpowiadać za długoczasowe interakcje uwidaczniające się jako pęknięcia, spękania, przenoszenie masy czy proces akumulacji w skale rozpuszczonych substancji przenoszonych przez infiltrującą wodę. Właściwości mechaniczne skał wpływają na procesy mogące prowadzić do powstania odkształceń uwidaczniających się w krótkim czasie, a zwłaszcza podczas odprężenia górotworu przez wykonany otwór wiertniczy. Wraz z głębokością otworu wiertniczego stopniowo wzrasta temperatura i naprężenie panujące w górotworze. Parametry te w bliskim sąsiedztwie otworu wpływają na naprężenia w skale otaczającej otwór. Ponadto podczas wiercenia otworów przepływająca płuczka wiertnicza zaburza rozkład temperatury, wpływając na stan naprężeń. Zaprezentowane badania wpisują się w istotny obecnie nurt zagadnień związanych z bezpieczeństwem energetycznym państwa1). W tym zakresie prowadzone są badania dotyczące zarówno proekologicznego wykorzystania kopalnych źródeł energii2), jak i rozwoju technologii umożliwiających efektywne wykorzystanie odnawialnych zasobów 802 98/5(2019) energii3-5). Wydaje się, że w[...]

Sealing slurries limiting natural gas exhalations from the annular space of a wellbore Zaczyny uszczelniające ograniczające ekshalacje gazu ziemnego z przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego DOI:10.15199/62.2017.5.9


  Cement slurries were modified by addn. of a dispersing agent (Ca silicate) 6-8% and a butadiene-styrene-amide latex (15-20%) to decrease the permeability of the sealing. The optimum contents of the agent and latex were 6% and 20% by mass, resp. Opracowano oryginalne receptury cementowych zaczynów uszczelniających pozwalające na minimalizację pozarurowych ekshalacji gazu. Zastosowano materiał zwiększający objętość kamienia cementowego DR 100 oraz lateks w celu zmniejszenia jego przepuszczalności dla gazu. Badania wykonano w laboratoriach AGH i na Ukrainie. Na podstawie wyników badań doświadczalnych sformułowano warunki stosowania przebadanych dodatków i zalecane ich zawartości. Większość przypadków ekshalacji wiąże się z młodymi utworami geologicznymi charakteryzującymi się niezakończoną kompakcją i diagenezą oraz obniżonym ciśnieniem nadkładu. Ma to miejsce np. na przedgórzu Karpat ze względu na niewielką głębokość zalegania warstw gazonośnych oraz w rejonie Zatoki Meksykańskiej i szelfie Indochińskim ze względu na to, że część nadkładu stanowi woda morska. Celem ustalenia przyczyn migracji gazu w otworach wiertniczych i odwiertach wiodące firmy światowe (Dowell-Schlumberger, Halliburton) wykonały analizę cementowań, która wykazała, że ok. 15% wykonywanych zabiegów cementowania należałoby uznać za nieudane. Znacznie gorzej przedstawia się statystyka dotycząca migracji gazu. W rejonie Zatoki Meksykańskiej wykonano 15 773 odwierty i w 7514 przypadkach stwierdzono występowanie gazu w przestrzeniach pozarurowych1-3).Ośrodki badawcze wielkich firm naftowych poniosły bardzo duże nakłady finansowe i zaangażowały znaczne zespoły badawcze, ale w dalszym ciągu borykają się z problemem migracji i ekshalacji gazu z przestrzeni międzyrurowych i pozarurowych w odwiertach. Istnieje potrzeba opracowania nowych sposobów przygotowywania otworów wiertniczych do zabiegów cementowania oraz progresywnych zaczynów uszczelniających, poprawiający[...]

 Strona 1