Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Łuczkowska"

Limiting mercury emissions from coal combustion in a fluidized bed boilers using modified sodium sorbents Ograniczanie emisji rtęci ze spalania węgla w kotłach fluidalnych za pomocą modyfikowanych sorbentów sodowych DOI:10.15199/62.2015.7.24


  Raw and pure NaHCO3 were modified mech. by milling or chem. by adding Na2CO3·1.5H2O2 (10% by mass), CaO2 (10% by mass) or urea (0.5% by mass) and introduced into the exhaust gas channel. The fired coal contained S 1.28% and Hg 120.1 ng/g. The mercury contents in the fuel and sorbent, and mercury mass emitted to the atm. for the processes conducted with and without use of the sorbent were detd. The assays were performed for Na/S mass ratios 0.75 or 3. The best efficiency of the Hg removal from flue gases was achieved for the mech. modified raw NaHCO 3 and pure NaHCO3 (61% and 70%, resp.) both for the Na/S mass ratio 3. Badano proces ograniczenia emisji rtęci ze spalania węgla kamiennego w kotłach fluidalnych przy zastosowaniu surowego bikarbonatu sodu, sody oczyszczonej oraz aktywowanych mechanicznie i chemicznie sorbentów sodowych. Wybrane sorbenty wprowadzano w odpowiednich proporcjach Na/S = 0,75 i 3 do przewodu spalinowego, gdzie panowała temp. ok. 300°C. Wyniki badań potwierdziły skuteczność stosowania modyfikowanych sorbentów sodowych w procesie usuwania rtęci ze spalin. Toksyczna rtęć w temperaturze pokojowej występuje w stanie ciekłym a większość jej związków w stanie gazowym. Cechują się one różną rozpuszczalnością, więc ich czas przebywania w atmosferze jest inny. Ostatnie lata to systematyczne zaostrzanie norm związanych z dopuszczalnymi stężeniami rtęci w środowisku. Emisja toksycznej rtęci to problem nie tylko lokalny ze względu na to, że może być ona transportowana na duże odległości. Około 25% emisji antropogenicznej tego pierwiastka na świecie pochodzi z procesów spalania paliw stałych w elektrowniach i elektrociepłowniach1). Udział Polski w światowej emisji Hg to ok. 1%, a polska energetyka oparta jest nadal głównie na węglu2-5). Emisja rtęci z typowej polskiej elektrowni wynosi 52-57 kg/r6). Podczas spalania węgla w komorze paleniskowej kotła większość rtęci uwalnia się w postaci pierwiastka elementa[...]

Study on the reactivity of phosphorites Badania reaktywności fosforytów DOI:10.15199/62.2016.8.24


  Seven phosphorites of Polish or Uzbekian origin were tested for morphol. properties (grain size distribution, shape factor, sp. surface), and studied for reactivity in the dihydrate variant of the wet process for H3PO4 manufg. where the phosphorite grains were decompd. with H2SO4. The relationship between their reactivity and sp. surface was directly proportional, despite the significant disparity in chem. compn. and in grain size distribution. Surowce fosforowe oceniono pod kątem właściwości morfologicznych, takich jak rozkład ziarnowy, współczynnik kształtu i powierzchnia właściwa BET. Wyznaczona reaktywność tych surowców w procesie wytwarzania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą dwuwodzianową jest wprost proporcjonalna do powierzchni właściwej cząstek poddawanych rozkładowi kwasem siarkowym, pomimo znacznych różnic w składzie chemicznym i rozkładzie ziarnowym. Fosfor jest jednym z ważniejszych pierwiastków w życiu roślin oraz zwierząt i dlatego uzupełnianie niedoborów tego pierwiastka staje się koniecznością. Nawozy fosforowe są od dawna stosowane w rolnictwie. Najważniejsze produkty wytwarzane na świecie na bazie surowców fosforowych uzyskuje się głównie z kwasu fosforowego(V), wytwarzanego przez rozkład fosforytów kwasem siarkowym(VI) (ekstrakcyjny kwas fosforowy, EKF)1-3). W przemyśle nieorganicznych związków fosforu wyjściowymi surowcami są naturalne fosforany: apatyty i fosforyty. Apatyty to minerały pochodzenia wulkanicznego o ogólnym wzorze Ca10R2(PO4)6. Najbardziej rozpowszechnione są fluoroapatyty Ca10F2(PO4)6 i hydroksyapatyty Ca10(OH)2(PO4)6, rzadziej chloroapatyty Ca10Cl2(PO4)6. Niekiedy część wapnia zastąpiona jest innymi metalami (Ba, Sr, Mg, Mn, Fe). Fosforyty to minerały pochodzenia osadowego, zawierające poza fosforanem wapnia ziarna m.in. kwarcu, kalcytu, dolomitu, glaukonitu i glinokrzemianów. Wchodzący w skład fosforytów fosforan wapnia to zazwyczaj bardzo drobne ziarna fluoroapatytu. Niektóre fos[...]

Sodium formate with new corrosion inhibitors package as an ecological formulation for deicing of the aviation infrastructure Mrówczan sodu z nowym pakietem inhibitorów korozji jako ekologiczny środek do odladzania infrastruktury lotniczej DOI:10.15199/62.2017.3.32


  Na formate was added to a Na polyaspartate and imidasole- -contg. corrosion inhibitor package and used for studying the corrosivity of Cd-coated steel and Al, Mg and Ti alloy machine parts for 24 h at 35°C. The parts were weighed, cleaned, degreased and dipped in a 5% aq. soln. of the agent. After the study, the parts were washed again with water, dried and weighed. The mass loss was a measure of the corrosion resistance of the parts. Addnl., the ability of the agent to penetrate the sample of ice was detd. by measuring the depth of the ice dissolved under its action. For comparison, 4 other com. agents were used. The agent showed the lowest corrosivity and the best penetration ability when compared with the com. ones. Przedstawiono wyniki badań korozji kadmowej powłoki na stali oraz korozji po zanurzeniu stopów metali w mrówczanie sodu z nowym pakietem inhibitorów korozji, zawierającym synergiczną kompozycję poliasparaginianu sodu oraz imidazolu. Ponadto wyznaczono zdolność penetracji lodu przez badany układ. Właściwości opracowanej kompozycji odladzającej porównano z właściwościami środków dostępnych na rynku. Uzyskane wyniki wskazują, że otrzymany stały preparat może być stosowany jako nowy ekologiczny środek do odladzania infrastruktury lotniczej. W okresie jesienno-zimowym istnieje duże ryzyko oblodzenia pasów startowych oraz dróg kołowania. Zmniejszenie przyczepności kół samolotowych do podłoża oraz mniejsza efektywność hamowania przekłada się bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa pasażerów oraz załóg samolotów1). Stan oblodzenia nawierzchni lotniczych jest regularnie sprawdzany przez system wczesnego ostrzegania oraz specjalistyczne pojazdy pomiarowe. Obecnie lotniska odladzane są mechanicznie, chemicznie lub z zastosowaniem kombinacji obu tych metod. Stosowane środki chemiczne muszą charakteryzować się odpowiednimi właściwościami techniczno- eksploatacyjnymi oraz środowiskowymi (powinny być bezpieczne dla środowi[...]

Wpływ pH na morfologię kryształów węglanu wapnia strącanego ze strumienia odpadowego z procesu Solvaya DOI:10.15199/62.2018.3.21


  W procesie produkcji sody kalcynowanej metodą Solvaya powstają strumienie uboczne, z których produkowane jest wapno posodowe. Zawiesina DS (mieszanina chlorku wapnia i nieprzereagowanego CaO) powstaje w procesie regeneracji amoniaku z ługów macierzystych. Jest następnie zagęszczana i myta w odstojnikach, a otrzymany szlam podawany jest na prasy filtracyjne. Stały produkt filtracji, nazywany wapnem nawozowym, jest produktem handlowym. Tak otrzymane wapno posodowe charakteryzuje się relatywnie wysoką zawartością wilgoci i obecnością chlorków. Poprawę jakości wapna posodowego, jako produktu handlowego, można uzyskać poprzez zmianę składu chemicznego fazy stałej obecnej w zawiesinie DS lub odmytym i zagęszczonym szlamie, czyli poprzez zwiększenie masowego udziału węglanu wapnia w osadzie, co wpływa na poprawę właściwości filtracyjnych zawiesiny/szlamu, m.in. poprzez zmniejszenie powierzchni właściwej fazy stałej, pH oraz zawartości wodorotlenku wapnia. Jedną z możliwości zmiany składu chemicznego fazy stałej jest karbonizacja zawiesin gazowym ditlenkiem węgla. Może tu znaleźć zastosowanie odzyskany CO2 z gazów procesowych technologii Solvaya1, 2). Zastosowanie technologii jego wychwytu i ponownego Wojciech Mikołajczaka,*, Dorota Łuczkowskaa, Barbara Walawskaa, Damian Żórawskib, Ł ukasz Kiedzikb, Kazimierz Skowronb 97/3(2018) 447 Mgr inż. Damian ŻÓRAWSKI w roku 2013 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- -Przyrodniczego w Bydgoszczy. Pracuje na stanowisku technologa w Dziale Badań i Rozwoju Sody Ciech R&D Biuro Soda. Specjalność - technologia chemiczna, technologia procesów chemicznych. Dr inż. Barbara WALAWSKA w roku 1974 ukończyła studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie jest adiunktem w Oddziale Chemii Nieorganicznej "IChN" w Gliwicach Instytutu Nowych Syntez Chemicznych. Specjalność - technologia nieorganiczna, [...]

 Strona 1