Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Szczypiński"

Optimization of amine-based CO2 capture from flue gas by flowsheet modification. Optymalizacja procesu aminowego wychwytu CO2 ze spalin poprzez zmianę konfiguracji układu technologicznego


  Process for CO2 capture from flue gases from a coal-fired power station by absorption in aq. soln. of NH2CH2CH2OH (concn. 30% by mass) was modelled in 3 flowsheet configurations to minimize the energy consumption. The split flow improvement gave significant energy savings over the ref. case and allow a decreasing heat duty of reboiler (11,2 or 13,9 %). Zaprezentowano dwa układy technologiczne dla procesu aminowego wychwytu CO2 będące modyfikacjami układu klasycznego (z rozdzielonym strumieniem roztworu absorbującego i z rozdzielonym strumieniem absorbentu oraz zintegrowanym z regeneracją absorbentu odzyskiem ciepła z układu). Przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych dla układu klasycznego i dwóch układów zmodyfikowanych. W obliczeniach wykorzystano bezwymiarowe modele, opracowane w komercyjnym pakiecie oprogramowania, dla referencyjnego absorbentu wodnego roztworu monoetanoloaminy (MEA) o stężeniu 30% mas. Przeprowadzono analizę porównawczą otrzymanych wyników, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na energię i media pomocnicze. W odniesieniu do przyjętej konfiguracji bazowej stwierdzono zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło niezbędne do regeneracji absorbentu o 11,2% dla konfiguracji z rozdzielonym strumieniem oraz o dodatkowe 2,7% (razem o 13,9%) przy uwzględnieniu regeneracji zintegrowanej z odzyskiem ciepła układowego. W celu ograniczenia efektu cieplarnianego oraz spowolnienia obserwowanych zmian klimatycznych na Ziemi, Unia Europejska, w tym także Polska, zobowiązały się do redukcji emisji ditlenku węgla powstającego w procesie spalania paliw kopalnych. W opracowanych przez Komisję Europejską planach emisja ta ma zostać zredukowana do 80-95% w stosunku do wielkości emisji w latach dziewięćdziesiątych XX w.1). Wszystkie kraje członkowskie powinny opracować systemy technologiczne i gospodarcze oraz regulacje prawne i finansowe służące temu celowi, w tym bezpiecznemu skła92/ 1(2013) 107 Mgr inż. [...]

Process model of demonstration plant for methanol production integrated with the carbon dioxide-enhanced gasification. Results of the national strategic research program Model procesowy demonstracyjnej instalacji produkcji metanolu zintegrowanej ze zgazowaniem węgla przy użyciu ditlenku węgla. Wyniki strategicznego programu badań DOI:10.15199/62.2017.3.26


  The developed model included drying lignite, its gasification with CO2/O2 mixt. In a circulating fluidized bed reactor, oxy-combustion of the produced char, syngas processing (conversion of MeH and tars, H2 enrichment, removal of H2S, CO2 and Hg, MeOH synthesis, compression of sepd. CO2, S recovery), heat recovery and power generation. The model was used to prep. the process heat and mass balance sheets and to develop a technol. design of a demonstration plant together with feasibility study of com. scale plant. Zaprezentowano konfigurację i model procesowy układu produkcji metanolu zintegrowanego z rozwijaną w IChPW technologią zgazowania węgla w złożu fluidalnym przy wykorzystaniu ditlenku węgla. Model procesowy instalacji produkcji metanolu obejmuje główne węzły technologiczne układu: suszenie i zgazowanie węgla, oksy-spalanie karbonizatu, konwersję metanu i smół, usuwanie H2S i CO2 z gazu, syntezę metanolu i sprężanie CO2 oraz układy kotła odzyskowego i turbiny parowej. Model wykorzystano do obliczeń procesowo- -bilansowych i opracowania projektu technologicznego demonstracyjnej instalacji zgazowania węgla przy wykorzystaniu CO2. Tomasz Chmielniak*, Marek Ściążko, Józef Popowicz, Tomasz Szczypiński, Joanna Bigda, Aleksander Sobolewski 622 96/3(2017) Dr inż. Aleksander SOBOLEWSKI w roku 1986 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie uzyskał również stopień doktora nauk technicznych. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Specjalność - zagadnienia technologii przeróbki węgla, ochrony środowiska w koksownictwie, hydrodynamika złoża fluidalnego, a także procesy adsorpcyjne i termiczne metod przeróbki odpadów. Mgr inż. Józef POPOWICZ - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 617. Dr inż. Joanna BIGDA - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 617 Mgr [...]

 Strona 1