Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Beata Łoboda"

PIANOBETON - charakterystyka materiałowa oraz możliwości zastosowania DOI:10.15199/33.2015.07.30


  Pianobeton jest klasyfikowany jako beton lekki, który powstał przez zamknięcie w zaczynie cementowym porów powietrza, utworzonych przy użyciu środka pianotwórczego. W artykule przedstawiono wpływ zawartości środka pianotwórczego, dodawanego w celu wytworzenia piany, na fizyczne właściwości pianobetonu, takie jak gęstość, nasiąkliwość iwytrzymałość na ściskanie, w przypadku mieszanek o w/c = 0,44. Na podstawie wyników oceniono, że gęstość próbek z pianobetonu jest proporcjonalna do zawartości piany (środka pianotwórczego) dodawanego do mieszanki. Próbki o mniejszej gęstości charakteryzują się większą nasiąkliwością oraz mniejszą wytrzymałością. Słowa kluczowe: pianobeton, wytrzymałość na ściskanie, gęstość, nasiąkliwość, beton lekki.stwardnieniu. Wyniki badań Gęstość objętościowa (pozorna) próbek pianobetonu została określona wg normy PN-EN 12390-7:2011 [14].Wpływ zawartości piany na gęstość objętościową (pozorną) próbek pianobetonu γ [kg/m3] przedstawiono na rysunku 1. Obserwuje 1) Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Śląski *) Autor do korespondencji: e-mail: m.kadela@itb.pl PIANOBETON - charakterystyka materiałowa oraz możliwości zastosowania Foam concrete - characteristics and applicability dr inż. Marta Kadela1)*) dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna1) mgr inż. Beata Łoboda1) mgr inż. Alfred Kukiełka1) Streszczenie. Pianobeton jest klasyfikowany jako beton lekki, który powstał przez zamknięcie w zaczynie cementowym porów powietrza, utworzonych przy użyciu środka pianotwórczego. W artykule przedstawiono wpływ zawartości środka p[...]

 Strona 1