Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marta Kadela"

Pianobeton w budownictwie komunikacyjnym DOI:10.15199/33.2018.03.32


  Pianobeton, opatentowanyw1923 r., jest klasyfikowany jako beton lekki o większej niż 20% objętości porów powietrza w zaczynie cementowym, wytworzonych w wyniku zastosowania odpowiedniego środka pianotwórczego (syntetycznego lub proteinowego) [15]. Skład pianobetonu może być tak zaprojektowany, by wykazywał kontrolowaną małą wytrzymałość, dobre właściwości termoizolacyjne, dużą nośność, awrazie koniecznościmógł być ponownie zastosowany, co jest szczególnie użyteczne w budownictwie komunikacyjnym. Pianobeton charakteryzuje się dobrą płynnością, samozagęszczalnością, zdolnością do samopoziomowania, stabilnością wymiarową i niewielką gęstością. Zastosowanie pianobetonu w infrastrukturze technicznej i obiektach mostowych Zastosowanie pianobetonu w budownictwie długo ograniczało się wyłącznie do elementów ściennych, izolacji termicznej i akustycznej oraz niekonstrukcyjnychwypełnień wolnych przestrzeni (np. nad kolektorami w wykopach) [3], ale rozwój chemii budowlanej (dodatków i domieszek), a także urządzeń do produkcji, przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania tymmateriałem[5, 6, 11 ÷ 14]. Pianobeton jest stosowany do wypełniania pustych przestrzeni, np. powstałych wskutek trzęsienia ziemi, starych rur kanalizacyjnych, przestrzeni międzyrurowej instalacji wodnych i kanalizacyjnych oraz przy studzienkach kanalizacyjnych. W Polsce zastosowano go m.in. podczas budowy nowej sieci kanalizacyjnej w Głogowie. Wykopy wypełniono pianobetonem, na którymwykonano drogę [3]. Takie rozwiązanie zapobiega osiadaniu i rozszczelnianiu instalacji, awkonsekwencji poprawia jej trwałość, co z kolei ogranicza koszty remontów/przebudowy. Skrócony zostaje również czas wykonywania prac, a tym samym wyłącz[...]

Wpływ eksploatacji górniczej na budynki wykonane w technologii tradycyjnej DOI:10.15199/33.2015.06.18


  Eksploatacja górnicza powoduje deformacje powierzchni terenu oraz zjawiska dynamiczne o charakterze parasejsmicznym, wynikające z wstrząsów górniczych [1, 2]. Zjawiska te należy uwzględniaćwprocesie projektowania nowych obiektów lub zabezpieczania zabudowy istniejącej. Stopień zmianwpodłożu powodowany eksploatacją górniczą zależy od intensywności i prędkości deformacji podłoża, a także od konstrukcyjnej imateriałowej charakt[...]

Ocena nasiąkliwości i mrozoodporności pianobetonu DOI:10.15199/33.2016.10.16


  Skuteczną metodą poprawy niestabilnych warunków gruntowychwprzypadku nawierzchni drogowych, powierzchni parkingowych czy posadzek halmagazynowychwydaje się zastosowanie następującego układuwarstw: konstrukcja nośna poddana obciążeniom powtarzającym się i/lub stałym oraz odpowiednia warstwa pianobetonu pośrednicząca w przekazywaniu obciążenia na (słabe) podłoże gruntowe. W artykule przedstawiono parametry ważne z uwagi na zastosowaniemateriałuwkontakcie z podłożemgruntowym, takie jak nasiąkliwość oraz mrozoodporność materiału. Słowa kluczowe: pianobeton, środek pianotwórczy, gęstość, nasiąkliwość, mrozoodporność, PB.Wostatnich latach następuje ciągły rozwój geotechniki w zakresie wzmacniania słabego podłoża. Wszystkie znane dotychczas metody - stosowane osobno lub łącznie, lokalnie lub na dużej powierzchni - jak również konieczność ich wykonywania, implikują duże koszty posadowienia obiektów budowlanych oraz zużywają duże ilości nieodnawialnego kruszywa.Wzwiązku z tymkonieczne jest poszukiwanie nowych rozwiązań. Skuteczną drogą do poprawy niestabilnych warunków gruntowych wydaje się zastosowanie układuwarstwdróg, posadzek halmagazynowych czy powierzchni parkingowych: konstrukcja nośna - odpowiednia warstwa pianobetonu pośrednicząca w przekazywaniu obciążeń - (słabe) podłoże gruntowe. Przesłanki do takiego zastosowania pianobetonu stanowiąm.in.wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych [9] oraz wyniki analiz numerycznych [1 ÷ 5]. Wartykule przedstawiono wyniki badań nasiąkliwości oraz mrozoodporności próbek pianobetonu o różnymskładzie (różnej gęstości). Wyniki badania wytrzymałości przedstawiono w artykule [8]. Badania i wyniki Pianobeton klasyfikowany jest jako beton lekki zawierający więc[...]

PIANOBETON - charakterystyka materiałowa oraz możliwości zastosowania DOI:10.15199/33.2015.07.30


  Pianobeton jest klasyfikowany jako beton lekki, który powstał przez zamknięcie w zaczynie cementowym porów powietrza, utworzonych przy użyciu środka pianotwórczego. W artykule przedstawiono wpływ zawartości środka pianotwórczego, dodawanego w celu wytworzenia piany, na fizyczne właściwości pianobetonu, takie jak gęstość, nasiąkliwość iwytrzymałość na ściskanie, w przypadku mieszanek o w/c = 0,44. Na podstawie wyników oceniono, że gęstość próbek z pianobetonu jest proporcjonalna do zawartości piany (środka pianotwórczego) dodawanego do mieszanki. Próbki o mniejszej gęstości charakteryzują się większą nasiąkliwością oraz mniejszą wytrzymałością. Słowa kluczowe: pianobeton, wytrzymałość na ściskanie, gęstość, nasiąkliwość, beton lekki.stwardnieniu. Wyniki badań Gęstość objętościowa (pozorna) próbek pianobetonu została określona wg normy PN-EN 12390-7:2011 [14].Wpływ zawartości piany na gęstość objętościową (pozorną) próbek pianobetonu γ [kg/m3] przedstawiono na rysunku 1. Obserwuje 1) Instytut Techniki Budowlanej, Oddział Śląski *) Autor do korespondencji: e-mail: m.kadela@itb.pl PIANOBETON - charakterystyka materiałowa oraz możliwości zastosowania Foam concrete - characteristics and applicability dr inż. Marta Kadela1)*) dr inż. Agnieszka Winkler-Skalna1) mgr inż. Beata Łoboda1) mgr inż. Alfred Kukiełka1) Streszczenie. Pianobeton jest klasyfikowany jako beton lekki, który powstał przez zamknięcie w zaczynie cementowym porów powietrza, utworzonych przy użyciu środka pianotwórczego. W artykule przedstawiono wpływ zawartości środka p[...]

 Strona 1