Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Tarka"

The effect of ruthenium content on thermal stability of the carbon support in Ru/carbon systems for catalytic methanation of carbon(II) oxide Wpływ zawartości rutenu na stabilność termiczną nośnika w układach Ru/węgiel stosowanych do katalitycznej metanizacji tlenku węgla(II) DOI:10.15199/62.2016.6.14


  A series of active C-supported Ru catalysts for methanation of CO was prepd. and studied by CO chemisorptions, X-ray diffraction and catalytical activity in conversion of CO to MeH. The addn. of Ru resulted in an acceleration of methanation of CO. At above 500°C, a methanation of the catalyst C support was also obsd. Spreparowano katalizatory o zawartości rutenu 1-40% mas. osadzonego na węglu aktywnym. W celu scharakteryzowania dyspersji rutenu w przygotowanych katalizatorach przeprowadzono badania chemisorpcyjne i rentgenowskie. Określono wpływ zawartości Ru w układzie na stabilność termiczną nośnika (TG-MS) oraz aktywność katalityczną w reakcji metanizacji tlenku węgla(II). Metanizacja COx pozwala na oczyszczenie strumienia gazów z tlenków węgla, które często są trucizną dla katalizatorów metalicznych wykorzystywanych m.in. w produkcji amoniaku1). W ostatnich latach z dużą intensywnością testowane jest wykorzystanie metanizacji do oczyszczania wodoru przeznaczonego do niskotemperaturowych ogniw paliwowych2) oraz wytwarzania gazu SNG ze zgazowania biomasy3). Katalizator reakcji metanizacji COx powinien wykazywać dużą aktywność i selektywność oraz być układem stabilnym, gwarantującym długi okres eksploatacji4, 5). Za te cechy odpowiada zarówno dobór właściwej fazy aktywnej1, 3, 5), jak i rodzaj nośnika1, 5). Rolą nośnika jest m.in. zapewnienie wytrzymałości mechanicznej i termicznej. Uważa się, że w reakcji metanizacji ruten wykazuje lepsze właściwości katalityczne od powszechnie stosowanego niklu1, 6). Ruten jest stabilny w szerokim zakresie temperatur, a nikiel w niskich temperaturach tworzy karbonylki, w wyniku czego ulega dezaktywacji1, 7). W literaturze można znaleźć wiele doniesień dotyczących katalizatorów rutenowych na różnych nośnikach2, 5, 8-10), także na materiałach węglowych1, 10-13). Wiele zespołów bada zastosowanie węgli aktywnych w roli nośników ze względu na ich cenne właściwości, m.in. stabilność w temp. p[...]

Effect of activation conditions on the activity of the Ru/C catalyst for methanation of carbon monoxide Warunki aktywacji a aktywność katalizatora Ru/C w procesie metanizacji tlenku węgla(II) DOI:10.15199/62.2017.3.33


  Ru was deposited on activated C by impregnation with aq. soln. of RuCl2 and redn. with H2 at 370-430°C for 2-17 h (Ru content 10% by mass) and then used as a catalyst for methanation of CO with H2 (99.5% by vol.) at 220-270°C in a lab. quartz reactor. The optimum conditions for the catalyst activation were 370°C and 2 h. Zbadano wpływ temperatury i czasu aktywacji na właściwości katalityczne układu Ru (10% mas.)/C przeznaczonego do metanizacji tlenku węgla(II). Stosowano temp. 430, 400 i 370°C, w każdej z nich prowadząc aktywację przez 2 h i 17 h i używając za każdym razem świeżej odważki katalizatora. Materiał wyjściowy oraz próbki po badaniach aktywności katalitycznej poddano obserwacjom za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego. Wśród parametrów kształtujących właściwości katalizatorów heterogenicznych na pierwszym miejscu wymienia się z reguły ich skład, obejmujący rodzaj i zawartość fazy aktywnej oraz rodzaj nośnika i promotorów1). Jednak czynnikiem istotnym dla uzyskania wysokiej aktywności katalizatora w danej reakcji jest również optymalny przebieg procesu jego aktywacji2). Proces ten ma na celu przeprowadzenie prekursorów fazy aktywnej do postaci chemicznej aktywnej w prowadzonej reakcji. Jako przykład można tu podać redukcję tlenku niklu do niklu metalicznego w katalizatorze przeznaczonym do metanizacji COx, prowadzoną w reaktorze przemysłowym bezpośrednio przed uruchomieniem właściwego procesu metanizacji3). Dobór odpowiedniej temperatury, tempa jej narostu oraz czasu trwania re-redukcji katalizatora wpływa w istotny sposób na jego późniejszą aktywność4, 5).Przemysłowe zastosowania katalitycznego procesu metanizacji tlenków węgla można podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje procesy oczyszczania strumieni gazowych, w szczególności wodoru, ze śladowych ilości COx 6). Wymienić tu należy instalacje syntezy amoniaku, w których obecność COx w gazie syntezowym może spowodować zatrucie katalizatora żelazoweg[...]

Preparation of cobalt catalysts promoted with cerium and barium for low-pressure ammonia synthesis Preparatyka katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem do niskociśnieniowej syntezy amoniaku DOI:10.15199/62.2015.12.21


  Three series of Ce and Ba-promoted Co catalysts were prepd. by copptn. of Co and Ce carbonates, impregnation with Ba(NO2)2 and calcination at 500-800°C, and then studied for sp. surface (sorption of N2 and H2) and activity in NH3 synthesis. The 1 h long ageing of the copptd. catalyst precursors and their calcination at 500-600°C were recommended for practical use. Otrzymano 3 serie prekursorów oraz katalizatorów kobaltowych promowanych cerem i barem do syntezy amoniaku. Zastosowano analizę termograwimetryczną (TG-MS), fizysorpcję N2 oraz temperaturowo-programowaną desorpcję wodoru (TPD-H2) w celu charakterystyki materiałów oraz zmierzono aktywność katalizatorów. Ustalono optymalne warunki procesu wytwarzania katalizatorów kobaltowych przez współstrącanie w wyniku jednoczesnego dodawania roztworów wszystkich reagentów, przy zastosowaniu jednogodzinnego starzenia osadu oraz temperatury kalcynacji 500-600°C. Zastosowanie opracowanej procedury pozwoliło uzyskać prekursory oraz katalizatory CoCeBa o korzystnych parametrach teksturalnych i wysokiej aktywności w syntezie amoniaku. Synteza amoniaku jest jednym z najważniejszych procesów przemysłu nieorganicznego. Pierwsza instalacja syntezy została uruchomiona w 1913 r. w Oppau (Niemcy)1). Aparatura pracowała wówczas pod ciśnieniem 200 atm w zakresie temp. 550-600°C, a stosowanym katalizatorem było żelazo zawierające pierwiastki promujące. Wydajność amoniaku wynosiła 30 t/dobę. Od ponad 100 lat technologia tej syntezy jest nieustannie modernizowana w kierunku udoskonalania etapów sprężania gazu syntezowego, separacji wytworzonego amoniaku z pętli syntezy oraz projektowania wydajniejszych reaktorów. Dzięki poprawie technologii zwiększona została wydajność procesu. W 2010 r. światowa produkcja NH3 wyniosła 159 mln t i przez 10 lat wzrosła2) o 22%. Pomimo upływu lat, do dziś w większości wytwórni stosowany jest katalizator żelazowy, którego wąski zakres aktywności wymaga prowadze[...]

 Strona 1