Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Elżbieta Horszczaruk"

Domieszki i dodatki do betonów podwodnych

Czytaj za darmo! »

Betony podwodne nowej generacji (ang. underwater concrete, UWC) to wieloskładnikowe betony cementowe o zdolności do samozagęszczania. Przy ustalaniu ich składu podstawę stanowią wymagania dotyczące właściwości reologicznych mieszanek UWC, które pokrywają się z zaleceniami stawianymi mieszankom samozagęszczalnym. Dodatkowe wymagania jakościowe i ilościowe stawiane składnikom betonów podwodnych są uwarunkowane czynnikami zewnętrznymi (ciśnienie i temperatura wody) oraz technologią układania betonu. Domieszki stabilizujące Domieszki stabilizujące zwiększają spoistość mieszanki betonowej oraz zapobiegają samoczynnemu wydzielaniu się z niej wody i wymywaniu cementu podczas betonowania pod wodą (rysunek 1). Wprowadzono je do stosowania na początku lat osiemdziesiątych XX w.[...]

Odporność na ścieranie betonowych posadzek przemysłowych


  Wartykule omówiono metody badania odporności na ścieranie posadzek betonowych.Wyjaśniono również podstawowe mechanizmy zużycia ściernego obserwowane w przypadku przemysłowych posadzek betonowych oraz scharakteryzowano główne czynniki materiałowe i technologiczne wpływające na odporność na ścieranie posadzek. Słowa kluczowe: odporność na ścieranie, metody badania ścieralności, posadzki betonowe.Zjawisko ścierania betonowych posadzek przemysłowych jest jednym z głównych problemów technicznych występujących w okresie ich eksploatacji. Dobór odpowiedniego rozwiązania jest zagadnieniem złożonym [1 ÷ 3, 6]. Zapewnienie właściwej odporności na ścieranie projektowanej posadzki wymaga nie tylko doboru odpowiednich materiałów i technologii wykonania, ale także pielęgnacji w czasie użytkowania. Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań posadzek przemysłowych są posadzki betonowe lub posadzki na bazie spoiw cementowych. Zjawisko ścierania betonu występujące w posadzkach cementowych jest bardzo złożonym zagadnieniem fizykomechanicznym [4]. Prawidłowa interpretacja procesów zużycia ściernego betonu, obserwowanych w przypadku posadzek betonowych, pozwala na właściwy dobór materiałów i technologii wykonania. Należy pamiętać, że słaba odporność na ścieranie to zjawisko bardzo nietypowe w nowoczesnej konstrukcji posadzek przemysłowych, gdzie stosowane są: dobrej jakości beton; dobre wykończenie powierzchni i właściwe techniki pielęgnacji. Mechanizmy ścierania Zużycie ścierne przemysłowych posadzek betonowych jest najczęściej wynikiem oddziaływania różnego rodzaju środków transportu. W zależności od nacisku na powierzchnię posadzki, prędkości poruszających się pojazdów, natężenia ruchu oraz rodzaju zastosowanego ogumienia dochodzi do różnego rodzaju uszkodzeń powierzchni. Natura zużycia ściernego jest zjawiskiem czysto mechanicznym i nie zależy od współczynnika tarcia [9]. W zależności od właściwości materiału oraz kszta[...]

Wpływ przygotowania podłoża betonowego na przyczepność betonów naprawczych układanych pod wodą


  Remonty i naprawy betonowych konstrukcji hydrotechnicznych należą do jednych z bardziej skomplikowanych prac budowlanych z uwagi na rodzaje oddziaływań zewnętrznych oraz specyfikę konstrukcji obiektów hydrotechnicznych. Dynamiczny rozwój technologii betonu spowodował, że w przypadku remontu obiektów hydrotechnicznych wymagających zastosowania okładzin żelbetowych coraz częściejwykorzystuje się betony układane pod wodą [11, 12] w warunkach oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego. Jest to zagadnienie złożone i wymaga zastosowania specjalnej aparatury badawczej. Metody naprawy obiektów hydrotechnicznych w ujęciu serii norm PN-EN 1504 Zagadnienia naprawy i ochrony konstrukcji betonowych zawarto w serii norm PN-EN 1504 pod ogólnym tytułem Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji z betonu. Ogólne zasady stosowania materiałów i systemów do napraw i ochrony betonu przedstawiono w normie PN-EN 1504-9 [14]. Większość napraw opisanych w tej normie wykonuje się po wyłączeniu obiektu z eksploatacji (bez kontaktu elementów konstrukcji z wodą), nakładając zaprawę lub beton naprawczy. W przypadku zastosowania betonów podwodnych możliwe jest wykonywanie prac naprawczych w bezpośrednim kontakcie naprawianego elementu z wodą, co pozwala na przeprowadzanie prac remontowych bez wyłączania obiektu lub częściowego ograniczenia pracy obiektu. Podstawową operacją technologiczną naprawy związanej z układaniem betonu naprawczego, warunkującą jej skuteczność, jest właściwe przygotowanie podłoża betonowego. Zgodnie z PN-EN1504-10 [15] jest to proces zapewniający spełnienie podstawowego wymagania, jakim jest osiągnięcie wymaganego stanu podłoża w zakresie czystości, szorstkości, zarysowania, wytrzymałości na rozciąganie i ściskanie, zanieczyszczenia chlorkami lub innymi szkodliwymi substancjami i głębokości ich wniknięcia, głębokości karbonatyzacji, zawilgocenia, temperatury i stopnia skorodowania zbrojenia. W przypadku napr[...]

Wpływ włókien polipropylenowych na wybrane właściwości podwodnych zapraw naprawczych DOI:10.15199/33.2016.11.49


  W artykule omówiono wybrane właściwości zapraw cementowych przeznaczonych do naprawy podwodnych elementów konstrukcji betonowych. Zaprawy wykonano z dodatkiem pięciu rodzajów włókien polipropylenowych przy stałej zawartości pozostałych składników zaprawy, w tym domieszki stabilizującej.Włókna różniły się między sobą strukturą oraz długością, która wynosiła 12 - 38 mm. Szczególną uwagę zwrócono na oznaczenie strat wypłukania zapraw, które wykonano metodą MC-1. Dla wszystkich zapraw wykonano również normowe badania cech mechanicznych po 7 i 28 dniach dojrzewania pod wodą. Słowa kluczowe: betonowanie pod wodą, włókna polipropylenowe, zaprawy naprawcze.Modernizacja i naprawa betonowych budowli hydrotechnicznych należą do jednych z bardziej skomplikowanych prac budowlanych ze względu na stały kontakt z wodą oraz dynamiczny charakter oddziaływania wody na konstrukcje hydrotechniczne.Wprzypadku, gdy zachodzi konieczność utrzymania ciągłości pracy obiektu, część prac remontowych wykonuje się pod wodą [1, 2], wykorzystując specjalne betony i zaprawy naprawcze, które zawierają domieszki chemiczne zapobiegające wymywaniu spoiwa, określane w literaturze jako domieszki modyfikujące lepkość lub domieszki typu AWA (ang. antiwashout admixture) [3, 4]. W celu poprawy właściwościmechanicznych często stosuje się w składzie materiałów naprawczych dodatek różnego rodzaju włókien. Najcz[...]

Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne zapraw cementowych ze stłuczką szklaną DOI:10.15199/33.2015.05.47


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wysokiej temperatury na wybrane właściwości mechaniczne zapraw cementowych zawierających zamiennik kruszywa naturalnego w formie stłuczki szklanej. Pokazują one, że stłuczka szklana pochodząca z odpadów komunalnych stosowana jako zamiennik kruszywa może znaleźć zastosowanie w produkcji kompozytów cementowych o podwyższonej odporności na działanie wysokiej temperatury. Słowa kluczowe: pożar, zaprawy cementowe, stłuczka szklana, wysoka temperatura, właściwości mechaniczne.roz- 1) Politechnika Warszawska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 2) Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie *) Autor do korespondencji: e-mail: elzbieta.horszczaruk@zut.edu.pl Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne zapraw cementowych ze stłuczką szklaną The influence of elevated temperature on the mechanical properties of cement mortars with waste glass mgr inż. Paweł Sikora1) dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ZUT2)*) dr inż. Teresa Rucińska2) Agnieszka Straszyńska2) Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wysokiej temperatury na wybrane właściwości mechaniczne zapraw cementowych zawierających zamiennik kruszywa naturalnego w formie stłuczki szklanej. Pokazują one, że stłuczka szklana pochodząca z odpadów komunalnych stosowana jako zamiennik kruszywa może znaleźć zastosowanie w produkcji kompozytów cementowych o podwyższonej odporności na działanie wysokiej temperatury. Słowa kluczowe: pożar, zaprawy cementowe, stłuczka szklana, wysoka temperatura, właściwości mechaniczne. Abstract. In the study the influence of elevated temperature on the selected mechanical properties of cement mortars containing wast[...]

Mikrostruktura betonów osłonowych na kruszywie magnetytowym w wysokiej temperaturze DOI:10.15199/33.2016.08.18


  Wartykule przedstawiono analizę wpływu kruszywa magnetytowego na mikrostrukturę betonów osłonowych w warunkach wysokiej temperatury. Badaniompoddano dwa betony osłonowe wykonane z zastosowaniem kruszywa magnetytowego oraz beton zwykły na kruszywie naturalnym. Próbki wygrzewano w piecu średniotemperaturowym, w temperaturze: 300, 450, 600 i 800 °C. W celu wyjaśnienia zmian w strukturze badanych betonów, próbki poddano badaniu, stosując analizę obrazu SEMorazmetody dyfrakcji rentgenowskiej XRD. Przedstawione badania wykazały, że kruszywo magnetytowe ma wpływ na zmianę mikrostruktury betonu w warunkach wysokiej temperatury. Słowa kluczowe: betony ciężkie, betony osłonowe, mikrostruktura, wysoka temperatura.Beton stosowany jest w obiektach nuklearnych w szczególności z dwóch powodów: dobrej wytrzymałości i efektywnej zdolności do ochrony przed radiacją [1, 2, 4, 10, 15]. Podstawowym zadaniem betonów osłonowych dowykonywania obudowy reaktorów jest pochłanianie promieniowania gamma i hamowanie strumieni neutronów prędkich. Betony ciężkie pozwalają na zredukowanie grubości ścian osłonowych nawet o 40% w porównaniu z osłonami z betonów zwykłych [9]. Do ich produkcji wykorzystywane są kruszywa o dużej gęstości zawierające znaczną ilość fazy metalicznej (zdolne są spowolnić szybkie neutrony) [14], takie jak hematyt, ilmenit imagnetyt. Betony magnetytowe i barytowe cechują się dobrymi właściwościami osłonowymi [1, 2, 14] i są z powodzeniem stosowane w obudowach reaktorów jądrowych od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku [6]. Na pogorszenie trwałości betonu i jego parametrów w czasie ma wpływ temperatura [...]

 Strona 1