Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Ojczyk"

Moda na biomasę

Czytaj za darmo! »

Zdaniem eurodeputowanego, byłego premiera prof. Jerzego Buzka, ok. 2020 r. w Polsce nadal gros - ok. 70% - energii elektrycznej produkowane będzie z węgla brunatnego i kamiennego, 15% może stanowić energia jądrowa, a pozostałe 15% będzie uzyskiwane ze źródeł odnawialnych, głównie z biomasy.Obecnie energetyka zawodowa na coraz większą skalę produkuje prąd przez spalanie drewnianych zrę[...]

Kotły na biopaliwa stałe - problemy eksploatacyjne DOI:

Czytaj za darmo! »

Określono podstawowe parametry peletu, jako biopaliwa stałego. Omówiono proces spalania z wykorzystaniem palnika retortowego wraz z przedstawieniem rozwiązań konstrukcyjnych palnika. Analizie poddano zagadnienia związane z zanieczyszczeniami powstającymi w obrębie palnika, w kontekście problemów eksploatacyjnych. Przedstawiono rozwiązania pozwalające minimalizować skutki problemów z uwzględnieniem różnego składu peletu.OD PEWNEGO czasu na rynku obserwuje się wzrost zainteresowania urządzeniami do spalania biomasy, połączony z jednoczesnym kształtowaniem się rynku paliw odnawialnych w postaci zrębków i peletu drzewnego. Producenci kotłów na biomasę z roku na rok oferują coraz to bardziej wyrafinowane urządzenia do ekologicznego spalania biomasy. Niestety, urządzenia te nie są jednak prostymi zamiennikami kotłów gazowych lub olejowych. Są to urządzenia przede wszystkim do spalania ciała stałego z całą swoją specyfiką, uwarunkowaniami i ograniczeniami. Administratorzy budynków z kotłami na biomasę lub osoby pełniące bezpośredni nadzór nad pracą tych urządzeń, muszą się liczyć z koniecznością zapoznania się z pracą skomplikowanych urządzeń oraz pewnymi niedogodnościami, związanymi z ich eksploatacją i zabudową oraz specyficznym paliwem. Charakterystyka paliwa Pelet drzewny jest paliwem odnawialnym, standaryzowanym, wysokoprzetworzonym, uzyskiwanym ze sprasowania suchych kawałków drewna w formie trocin, wiórów, zrębków lub innych odpadków w postaci naturalnej bez kory. Paletyzacja nazywana bywa także granulacją, aglomerowaniem lub produkcją minibrykiecików. Proces ten polega na zagęszczaniu, prasowaniu i wysokociśnieniowym formowaniu przygotowanych materiałów sypkich i włóknistych. Aglomeryzacja jest tu procesem łącznia pylastego materiału w kształt cylindrycznych minibrykietów o pożądanym kształcie, składzie chemicznym i strukturze. Podstawowe etapy produkcji to suszenie surowca drzewnego, mielenie do odpowiedniej wielkości z[...]

Regulacja hydrauliczna - błędy DOI:

Czytaj za darmo! »

Obecnie w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego oraz w instalacjach wody chłodzącej (tzw. woda lodowa) stosowane są dwa rodzaje regulacji hydraulicznej: regulacja statyczna i regulacja dynamiczna. Regulacja statyczna, historycznie nazywana kryzowaniem, polega na stosowaniu biernych elementów dławiących w formie kryz, grzejnikowych zaworów z nastawą wstępną oraz ręcznych zaworów regulacyjnych montowanych na pionach instalacyjnych, rozdzielaczach lub przy odbiornikach ciepła. Regulacja statyczna równoważy hydraulicznie instalację przy założeniu, że strumienie czynnika grzejnego nie zmieniają się w czasie. Przez każdy odbiornik przepływa zaprojektowany strumień czynnika grzejnego, bez względu na jego moc. Bardziej uniwersalnym sposobem regulacji hydraulicznej jest regulacja dynamiczna, która wykorzystuje armaturę reagującą na układ ciśnienia w instalacji, np. regulatory różnicy ciśnienia, regulatory przepływu i zawory nadmiarowo-upustowe. Układy oparte na aktywnych elementach regulacyjnych stabilizują różnice ciśnienia lub przepływy, bez względu na zakłócenia wywołane pracą zaworów termostatycznych. Najczęstszym błędem popełnianym w procesie statycznej regulacji instalacji grzejnikowej z zabudowanymi głowicami termostatycznymi (rys. 1) jest regulacja hydrauliczna na tzw. gorącym czynniku. Sytuacja taka ma miejsce, gdy temperatura czynnika grzejnego przekracza temperaturę zasilania, wynikającą z krzywej grzewczej. Układ regulacji temperatury (głowica termostatyczna, regu[...]

Błędy podczas regulacji instalacji grzewczych DOI:

Czytaj za darmo! »

Wysokie koszty ciepła wymuszają działania zmierzające do obniżenia zużycia energii oraz racjonalizację gospodarki cieplnej. Problem ten dotyczy zarówno przemysłu, jak i budownictwa. Znaczna część wyprodukowanego ciepła przeznaczana jest do ogrzewania budynków. W niniejszym artykule zostaną wymienione najczęściej popełniane błędy wykonawstwa, odbioru i eksploatacji instalacji grzewczych. Regulacja na "gorącym czynniku" Najczęstszym błędem popełnianym przy statycznej regulacji instalacji c.o. z grzejnikami wyposażonymi w zawory z głowicami termostatycznymi jest regulacja hydrauliczna na tzw. gorącym czynniku. Sytuacja taka występuje, gdy temperatura czynnika grzejnego przekracza temperaturę zasilania wynikającą z krzywej grzewczej. Układ regulacji temperatury (głowica termostatyczna, regulator pomieszczeniowy), reagując według własnej charakterystyki lub algorytmu sterowania, przymyka zawory termostatyczne, ograniczając przepływ czynnika grzewczego. Wówczas, aby uzyskać projektowe wartości przepływów konieczne jest podwyższenie ciśnienia dyspozycyjnego przy odbiornikach. W tak wykonanej regulacji mamy nadwyżkę przepływu wody, gdy zawór termostatyczny będzie w stanie pełnego otwarcia. Analogiczna sytuacja wystąpi, gdy regulacja będzie wykonywana przy "skręconych" głowicach, tj. gdy ustawiona wartość temperatury na głowicy termostatycznej będzie niższa niż zaprojektowana temperatura w pomieszczeniu. W przypadku większości zaworów z głowicami termostatycznymi, gdy różnica ta przekroczy 2 K, nastąpi pełne zamknięcie zaworu. Regulacja hydrauliczna "bez głowic" Często popełnianym błędem jest wykonywanie regulacji hydraulicznej c.o. z grzejnikami wyposażonymi w zawory bez zabudowanych głowic termostatycznych, np. w celu zabezpieczenia się przed kradzieżą. Elementy regulacyjne bezpośredniego działani[...]

Równoważenie hydrauliczne instalacji


  Równoważ eni e hydrauliczne instalacji jest jedną z końcowych czynności w procesie inwestycyjnym związanym z wyposażeniem budynków w instalacje grzewcze, chłodzące oraz ciepłej wody użytkowej. Obecnie obowiązujące przepisy prawa budowlanego skromnie i pośrednio wypowiadają się w powyższej kwestii, czego wyrazem może być paragraf §134 w punkcie 4 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie [1]- "Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła. Wymaganie to nie dotyczy instalacji ogrzewczej w budynkach zakwaterowania w zakładach karnych i aresztach śledczych". Jest to bardzo enigmatyczny zapis, który jedynie przy dobrej woli można interpretować, jako konieczność wykonania regulacji hydraulicznej. Potrzeba regulacji hydraulicznej jest nieodzowna ze względu na poprawność działania instalacji oraz racjonalizację zużycia ciepła, chłodu oraz energii elektrycznej. Typowe instalacje centralnego ogrzewania są "tolerancyjne" pod tym względem, a instalacja musi bardzo źle funkcjonować hydraulicznie, aby skutki były odczuwalne w sposób bezpośredni przez użytkownika. Wynika to z charakterystyki cieplnej i hydraulicznej tradycyjnych grzejników. Występują instalacje, w których właściwa regulacja hydrauliczna jest kluczowa dla efektywności pracy całego systemu instalacyjnego wraz ze źródłami ciepła i/lub chłodu. Przykładem są niskoparametrowe systemy grzewcze oraz chłodzące zasilane przez pompy ciepła. Bardzo często regulacja hydrauliczna jest traktowana po macoszemu na etapie planowania inwestycji, projektowania instalacji, wykonawstwa oraz odbiorów, czego skutkiem są wysokie koszty eksploatacji obiektu oraz niezadowolenie użytkowników. Właściwe rozwiązanie problemu regulacji hydraulicznej umożliwia: ● redukcję zużycia ciepła, ● redukcję zużycia chłodu, ● redukcję zużycia energii elektrycznej do napędu pomp [...]

Równoważenie hydrauliczne instalacji Część II- Regulatory DOI:


  Przedmiotem I części artykułu (Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 8/2014) była regulacja hydrauliczna. W artykule opisano cel stosowania regulacji hydraulicznej oraz wymieniono jej podstawowe rodzaje. W artykule ujęto rys historyczny sposobów regulacji oraz wymieniono rodzaje regulacji hydraulicznej stosowane na przełomie ostatniego trzydziestolecia. W niniejszym artykule opisano zmiany w zakresie stosowanych elementów regulacyjnych począwszy od kryz dławiących przez zawory równoważące ręczne w przypadku regulacji hydraulicznej statycznej, do regulatorów różnicy ciśnienia w przypadku regulacji hydraulicznej dynamicznej. W artykule opisano również przypadki zastosowania różnych rodzajów regulacji w zależności od rodzaju instalacji. Zasada działania elementów równoważących statycznie instalacji, takich jak zawory grzejnikowe ręczne, zawory termostatyczne z nastawą wstępną, zawory powrotne grzejnikowe lub zawory równoważące ręczne, jest trywialna i ogólnie znana. Ciekawsza jest natomiast zasada działania elementów równoważących dynamicznie, takich jak regulatory różnicy ciśnienia, zawory nadmiarowo-upustowe, regulatory przepływu oraz regulatory przepływu sterowane. Chronologicznie rzecz ujmując, na początek warto wspomnieć o zaworze nadmiarowo-upustowym, który najwcześniej się pojawił w instalacjach równoważonych statycznie i z zaworami termostatycznymi. Na początku fali termomodernizacji z lat 90., oprócz docieplania przegród i wymiany stolarki, modernizowano także instalacje centralnego ogrzewania. Najczęściej wymieniano kryzy lub/i zawory ręczne przy grzejnikach na zawory termostatyczne z głowicami termostatycznymi. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa dysponowała większym budżetem, to wówczas na gałązkach powrotnych z grzejników zabudowywane były zawory powrotne, zaś na pionach montowane były zawory podpionowe równoważące, w miejsce zaworów odcinających i kryz dławiących. Taka termomodernizacja oznaczała zmianę rodzaj[...]

Paliwa stałe oraz przyszłość kotłów stałopalnych małej mocy DOI:10.15199/9.2016.2.2

Czytaj za darmo! »

Omówiono scentralizowane (zdalaczynne) oraz rozproszone (zdecentralizowane) systemy źródeł ciepła do ogrzewania i przygotowania c.w.u. Przeanalizowano względy ekonomiczne stosowania kotłów opalanych różnego rodzaju paliwami, jak też dostępność tych paliw i ich koszt jednostkowy. Przedstawiono kierunek rozwoju stałopalnych kotłów dwufunkcyjnych. W związku z rosnącymi wymaganiami w odniesieniu do efektywności kotłów, czystości spalin oraz komfortu użytkowania urządzeń grzewczych istniejące kotły stałopalne na węgiel kamienny są i będą poddawane badaniom przy spalaniu pelletu jako paliwa zastępczego.1. Wstęp Instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ciepła technologicznego oraz inne, dostarczające czynnik grzejny, mogą być zasilane przez źródła ciepła w systemach scentralizowanych lub rozproszonych. Systemy scentralizowane oparte są na centralnym, systemowym źródle ciepła, takim jak ciepłownia lub elektrociepłownia, gdzie czynnik grzewczy rozprowadzany jest sieciami ciepłowniczymi do zasilanych obiektów. Duże systemy scentralizowane występują najczęściej w obszarach zurbanizowanych, na terenie dużych miast, na terenie zakładów przemysłowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Średnie i małe systemy scentralizowane występują w małych miastach lub na osiedlach mieszkaniowych. Wszystkie systemy scentralizowane, niezależnie od wielkości, nazywane są zdalaczynnymi. Alternatywą systemów ciepłowniczych zdalaczynnych są systemy rozproszone, w których każdy budynek lub każde mieszkanie ma własne, indywidualne źródło ciepła. Systemy cieplne rozproszone, inaczej zwane zdecentralizowanymi najczęściej spotyka się na terenach wiejskich, w mniejszych miastach oraz na obrzeżach średnich i dużych miast. Nie występują tam sieci ciepłownicze, a doprowadzanie ich do poszczególnych budynków nie jest opłacalne. W szczególnych przypadkach mamy do czynienia także z obiektami wymagającymi zasilania dwustronnego. Mają one[...]

Stacja wymiennikowa Deluxe Kraków DOI:


  W artykule opisano cztery główne sposoby przygotowania ciepłej wody użytkowej, tj. przepływowy, pojemnościowy, mieszany i kaskadowy. Przedstawiono również stan prawny dotyczący instalacji ciepłej wody użytkowej, na podstawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Scharakteryzowano też tendencje w zakresie urządzeń do przygotowania c.w.u. na przykładzie stacji mieszkaniowej. Szczegółowo opisano zasadę jej działania, elementy składowe oraz parametry techniczne i ruchowe. Na wykresach zobrazowano parametry pracy stacji w zależności od przyjętych warunków obliczeniowych. We wnioskach podano najważniejsze walory użytkowe stacji mieszkaniowych z uwzględnieniem obowiązującego prawa budowlanego.1. Tradycyjne sposoby przygotowania c.w.u. Instalacja ciepłej wody użytkowej jest jedną z najczęściej występujących instalacji w obiektach przy czym częściej występują jedynie instalacje zimnej wody oraz centralnego ogrzewania. Wszędzie tam, gdzie człowiek potrzebuje ciepłej wody występuje ona w mniej lub bardziej rozwiniętej formie. W szczególnych przypadkach zamiast instalacji mogą występować urządzenie do przygotowania ciepłej wody użytkowej w formie małych pojemnościowych lub przepływowych podgrzewaczy wody. W dalszej części artykułu używana będzie także skrócona nazwa instalacji lub urządzeń ciepłej wody użytkowej jako c.w.u. W praktyce można wyróżnić cztery podstawowe sposoby przygotowania c.w.u. tj. przepływowy, pojemnościowy, mieszany i kaskadowy. Przepływowy sposób przygotowania c.w.u., zwany jest także dynamicznym lub bezzasobnikowym. Polega on na szybkim ogrzaniu zimnej wody przepływającej przez podgrzewacz do zadanej temperatury. Podgrzewacz może być zasilany energią elektryczną, gazem lub wodą z instalacji ogrzewania. W tym sposobie przygotowania c.w.u. każde otwarcie zaworu z ciepłą wodą powoduje natychmiastowe włączenie podgrzewcza, który działa aż do zaniku przepływu. Moc cieplna podgr[...]

Jednofunkcyjne węzły wymiennikowe z regulatorem przepływu sterowanym DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano rozwiązania mające na celu lepsze wykorzystanie ciepła odpadowego powstającego przy produkcji energii elektrycznej przez rozbudowę sieci ciepłowniczych i budowę sieci osiedlowych. Sieci osiedlowe ze względów na bezpieczeństwo użytkowania powinny pracować przy niskim ciśnieniu i niskiej temperaturze. Dla poprawy konkurencyjności ciepła sieciowego należy uprościć węzły ciepłownicze jednofunkcyjne. Jednym ze sposobów uproszczenia i potanienie węzłów wymiennikowych jest zastosowanie wielofunkcyjnego regulatora przepływu sterowanego w miejsce dotychczas stosowanej armatury regulacyjnej. Na końcu artykułu opisano przykładowy regulator przepływu w wykonaniu przemysłowymKOŃCZĄCY się sezon grzewczy obnażył stan zanieczyszczenia powietrza spowodowany w znacznym stopniu przez spalanie węgla kamiennego, który jest podstawowym paliwem w Polsce. Poprawa sytuacji wymaga wielu przedsięwzięć. Najważniejsza wydaje się redukcja zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania możliwa dzięki kompleksowej termomodernizacji istniejących budynków oraz budowie budynków energooszczędnych. Równie ważne jest wprowadzanie nowych technologii w zakresie wytwarzania ciepła, które nie będą zanieczyszczać środowiska oraz będą akceptowane przez odbiorców pod względem kosztów. Wymienione przedsięwzięcia są kosztowne i realizowane w długim okresie. Dlatego równolegle należy racjonalnie wykorzystywać już wytwarzane ciepło odpadowe z produkcji energii elektrycznej i procesów technologicznych. Źródłem takiego ciepła są duże zakłady przemysłowe oraz elektrownie i elektrociepłownie. Odbiorcami takiego ciepła mogą być miejskie i osiedlowe systemy ciepłownicze, które dostarczają ciepło do zasilania instalacji grzewczych oraz instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach. Dotyczy to przede wszystkim obszarów zurbanizowanych. W dużych miastach takie sieci występują, problem dotyczy stosunkowo małego nimi nasycenia. Dotyczy[...]

 Strona 1  Następna strona »