Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Makowska"

Wpływ stopnia oczyszczania ścieków na jakość wód powierzchniowych


  W pracy przedstawiono aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące jakości wód powierzchniowych oraz wymagań dla ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska. Wskazano na szczególne znaczenie biogenów odprowadzanych ze ściekami. Analizowano małe i średnie oczyszczalnie ścieków obsługujące do 15000 mieszkańców. Obliczono dopuszczalne stężenia biogenów w ściekach odprowadzanych z tych oczyszczalni do małych cieków oraz stężenia w punkcie pełnego wymieszania, przy uwzględnieniu klas jakości wód powierzchniowych. Zwłaszcza dla fosforu otrzymano wartości w większości niższe od wymaganych dla ścieków oczyszczonych. Stwierdzono, że małe cieki nie zapewniają wystarczającego rozcieńczenia ścieków odprowadzanych bez usuwania biogenów. Wskazano na konieczność uwzględnienia wrażliwości wód na zanieczyszczenie oraz jakości i chłonności odbiornika ścieków już w przypadku oczyszczalni obsługujących powyżej 2000 MR.Oczyszczanie ścieków bytowych obejmuje najczęściej usuwanie trzech grup zanieczyszczeń: zawiesiny, związków organicznych i związków biogennych. Stopień oczyszczenia ścieków ma bezpośredni wpływ na jakość wód odbiornika. Związki organiczne są zwykle usuwane z dużą skutecznością, natomiast problemem jest azot i fosfor, które wprowadzane do wód w ilościach przekraczających możliwości ich asymilacji w ekosystemie, powodują wzrost żyzności wód czyli eutrofizację. Proces ten objawia się wzrostem produktywności glonów i wyczerpywaniem zasobów tlenu. Nadmiar materii organicznej osadza się na dnie, powodując zwiększanie depozytu substancji odżywczych. Uważa się, że eutrofizacja wód powierzchniowych w dużej części jest pochodzenia antropogenicznego. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych [15], określa wartości graniczne podstawowych wskaźników fizykochemicznych zanieczyszczenia, powyżej których występuje eutrofizacja (ta[...]

Modernizacja oczyszczalni ścieków w świetle wymagań Unii Europejskiej


  W pracy omówiono warunki, jakie musi spełnić Polska po wejściu do Unii Europejskiej w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków. Przedstawiono założenia programów dostosowawczych, pozwalające wypełnić Dyrektywę "ściekową" z 1991 roku. Omówiono sposób i efekty modernizacji czterech oczyszczalni ścieków różnej wielkości. Wskazano na duże potrzeby w zakresie gospodarki ściekowej w małych aglomeracjach oraz na niezgodności w interpretacji i transpozycji Dyrektywy ściekowej do prawa polskiego. Zaproponowano sposób modernizacji oczyszczalni umożliwiający zwiększenie skuteczności usuwania azotu stosunkowo małym kosztem.Wstęp Ochrona zasobów wodnych powinna być celem szczególnej troski społeczności, przede wszystkim państw i organizacji międzynarodowych. Dlatego jakość wody jest przedmiotem szczegółowych regulacji prawnych. W trakcie negocjacji przedakcesyjnych do Unii Europejskiej cały obszar Polski został uznany za wrażliwy, a więc wymagający ograniczenia wprowadzania zanieczyszczeń biogennych i biodegradowalnych do środowiska. Polska jako członek UE musi respektować unijne akty prawne dotyczące jakości, ilości i standardów czystości wód. Są to przede wszystkim Ramowa Dyrektywa Wodna [1] z 2000 r. oraz Dyrektywa Rady Europy [2] z 1991 r., dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, której celem jest ochrona przed negatywnymi skutkami gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków. Traktat Akcesyjny z 2003 r. ustalił okresy przejściowe, jednak ostateczny termin wdrażania dyrektywy upływa 31 grudnia 2015 r. W związku z tym w Polsce opracowano Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych [3] obejmujący aglomeracje, czyli "tereny, na których zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych", powyżej 2000 RLM. Uzupełnieniem są: Program dla aglomeracji poniżej 2000 RLM [4], Program dla zakładów przemysłu rolno - spożywczego [5] [...]

Analiza działania małych oczyszczalni ścieków w gminie Środa Wielkopolska

Czytaj za darmo! »

Tereny wiejskie charakteryzują się często dużym rozproszeniem zabudowy. Ponieważ w takich warunkach budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków jest bardzo kosztowna, dobrym rozwiązaniem są małe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Według Międzynarodowego Stowarzyszenia do Spraw Wody (IWA), oczyszczalnie przydomowe o przepustowości do 5 m3/d obsługują do 50 MR, a oczyszczalni[...]

Skuteczność oczyszczania ścieków w oczyszczalniach przydomowych z osadem czynnym i złożem biologicznym


  Poważnym problemem na terenach wiejskich jest odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków. Coraz powszechniejsze stało się zaopatrzenie ludności w wodę z sieci wodociągowych (64% gospodarstw), co spowodowało znaczny wzrost ilości powstających ścieków. Jednak tylko 18% gospodarstw (22,6% ludności) na terenach wiejskich korzysta z sieci kanalizacyjnej, a 25,7% z oczyszczalni ścieków [12]. Zabudowa charakteryzuje się tam bardzo dużym rozproszeniem, co sprawia, że budowa zbiorczych sieci kanalizacyjnych jest inwestycją niezwykle kosztowną. Magazynowanie ścieków w zbiornikach bezodpływowych i ich wywożenie do często odległej zbiorczej oczyszczalni ścieków jest też stosunkowo drogie. W tej sytuacji bardzo dobrym rozwiązaniem jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, co umożliwia zbieranie i unieszkodliwianie ścieków w miejscu, w którym powstają. Przydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ) to systemy obsługujące nie więcej niż 50 mieszkańców (PN-EN 12566). Przy zużyciu wody od 100 do 150 dm3/Md odpowiada to przepustowości od 5 do 7,5 m3/d. W Polsce liczba POŚ osiągnęła w 2008 r. ok. 50 tys. szt. Co oznacza, że korzysta z nich ok. 1% ludności. Dla porównania, w Niemczech pracuje ok. 2 mln takich systemów, a w USA z POŚ korzysta 25-30% ludności [11]. Ocenia się, że w Europie będzie pracowało w przyszłości ok. 10 mln POŚ [2]. W Polsce systemy te będą obsługiwały ok. 10% ludności. W krajach wysokorozwiniętych stosuje się coraz powszechniej - oprócz najprostszych rozwiązań, jakimi są osadniki gnilne z drenażami rozsączającymi lub filtrami piaskowymi - urządzenia na wyższym poziomie technologicznym (osad czynny, złoża biologiczne, reaktory hybrydowe). Zapewniają one większą skuteczność oczyszczania ścieków, jednak wymagają umiejętnej i fachowej eksploatacji [4], umożliwiającej niezawodną pracę [6], ustalili odsetek przekroczeń dopuszczalnych wartości ChZT na podstawie ponad 2700 przebadanych POŚ z osadem czynnym i złożem biologicznym, na [...]

Usuwanie biogenów w oczyszczalniach ścieków typu sbr na terenach niezurbanizowanych w kontekście nowych wymagań DOI:10.15199/17.2015.8.3


  W pracy przedstawiono analizę działania oczyszczalni ścieków typu SBR funkcjonującej na terenach wiejskich. Porównano wyniki przed i po modernizacji obiektu oraz przeanalizowano przystosowanie do zmian prawnych dotyczących skuteczności usuwania biogenów. Oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie Gminy Włoszakowice w województwie wielkopolskim. Uruchomienie oczyszczalni oraz pełny rozruch nastąpił w roku 1997, natomiast jej rozbudowa i modernizacja w latach 2011/2012. Analiza jakości ścieków surowych i oczyszczonych pozwoliła na porównanie skuteczności redukcji związków biogennych przed i po modernizacji, a tym samym na stwierdzenie, że obiekt jest przygotowany do planowanych zmian w zakresie redukcji biogenów w oczyszczalniach o wielkości powyżej 10 000 RLM. Analiza statystyczna wykazała istotność uzyskanych efektów. Wskazano na elastyczność technologii SBR w sytuacjach zmiennych obciążeń hydraulicznych oraz zróżnicowanych stężeń zanieczyszczeń w ściekach surowych.Wstęp Dyrektywa 91/271/EWG (tzw. "dyrektywa ściekowa") pełni zasadniczą rolę w gospodarowaniu ściekami komunalnymi oraz ochronie wód powierzchniowych i środowiska wodnego przed zanieczyszczaniem ściekami, które są do nich odprowadzane. W Traktacie Akcesyjnym do UE obszar Polski został w całości uznany jako wrażliwy na eutrofizację. Według opinii Komisji Europejskiej, w Polsce błędnie zinterpretowano art. 5.2. i 5.4. dyrektywy ściekowej, co spowodowało błędną implementację przepisów unijnych w zakresie oczyszczania ścieków z aglomeracji [7]. W związku z tym musiały nastąpić zmiany w przepisach wykonawczych, w wyniku których zostały podwyższone standardy jakości ścieków odprowadzanych z aglomeracji od 10 000 do 15 000 RLM [5, 12]. W rezultacie tych zmian zarówno zbiorcze oczyszczalnie jak i indywidualne systemy oczyszczania ścieków komunalnych we wszystkich aglomeracjach powyżej 10 000 RLM będą musiały spełniać kryteria podwyższonego usuwania związków biogennych (1[...]

Oczyszczanie wstępne w przydomowych oczyszczalniach ścieków DOI:10.15199/17.2018.6.3

Czytaj za darmo! »

Stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) jest szczególnie wskazane tam, gdzie występuje duże rozproszenie zabudowy i doprowadzenie ścieków z posesji do najbliższego kolektora kanalizacji zbiorczej jest zbyt kosztowne. Według zaleceń UE, tzw. wskaźnik koncentracji dla aglomeracji powyżej 2000 RLM, dla których istnieje obowiązek wyposażenia w sieć kanalizacyjną zakończoną oczyszczalnią ścieków, powinien wynosić 120, czyli na 1 km sieci musi przypadać przynajmniej 120 mieszkańców. Aglomeracje mniejsze mogą być wyposażone w system kanalizacji zbiorczej tylko w razie szczególnej potrzeby [13] Z tego względu POŚ stają się coraz bardziej popularne - ich liczba w Polsce może aktualnie wynosić nawet ponad 300 tysięcy sztuk [3]. Wybór rozwiązania technologicznego dla przydomowej oczyszczalni ścieków jest często poprzedzony analizą techniczno-ekonomiczną i zależy zwykle od ilości obsługiwanych mieszkańców oraz od warunków gruntowych [11, 21]. Charakterystyczną cechą małych systemów oczyszczania, wpływającą na wybór rozwiązania, jest duża nierównomierność dopływu ścieków, tak w zakresie ilości jak i jakości [5, 6]. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych może być grunt lub wody powierzchniowe, w ramach zwykłego lub szczególnego korzystania z wód [20]. Niezależnie od wyboru technologii, osadnik wstępny jest zazwyczaj podstawowym elementem oczyszczania ścieków. Urządzenia tego typu są bardzo popularne (obsługują setki milionów ludzi) na całym świecie; w USA odsetek POŚ z osadnikami wstępnymi można oszacować na 25-30% (75-100 mln użytkowników) [7]; dla porównania, ponad 70% systemów oczyszczania Filipin, Tajlandii, Indonezji, Wietnamu i Chin wykorzystuje osadniki jako część wstępnego oczyszczania lub nawet jedyne urządzenie oczyszczające ścieki [1]; natomiast w Polsce, przykładowo w woj. Lubelskim, ok. 71% POŚ to systemy z drenażem rozsączającym poprzedzone osadnikiem gnilnym [10]. Zazwyczaj w oczyszczalniach przydomowych stosuje się [...]

Hydraulic characteristics of innovative tubular reactor with helical rotors Charakterystyka hydrauliczna innowacyjnego reaktora rurowego z helikalnymi rotorami DOI:10.15199/62.2015.11.23


  Lab. reactor consisting of 2 connected helical rotors with a diam. of 340 mm and a length 2 × 1400 mm was placed in a flowing stream of mech. cleaned domestic sewage (flow rate of 0.65 dm3/min). The rotors were made of tubes with a diam. of 32 mm wound with a helix stroke 2800 mm clockwise as well as anticlockwise around a shaft of diam. 40 mm. Rotors floated with approx. 50% of immersion in the wastewater and were mech. rotated to the right or left with speeds 1.0, 1.95 or 2.95 rpm. Periodically, 1 L of saline was injected into a reactor contg. 200 L of sewage, the salt concn. was measured at the outlet as a function of time and then the Morrill dispersion, short circuiting, av. retention time and median rate of half-time residence were detd. The indexes were typical for reactors with complete mixing for rotor speeds above 1 rpm. Przedstawiono wyniki badań charakterystyk hydraulicznych innowacyjnego reaktora rurowego z rotorami do biochemicznego oczyszczania wstępnie oczyszczonych ścieków bytowych. Dwa helikalne rotory o średnicy 34 cm i długości 2 × 140 cm wykonane były z karbowanych rurek o średnicy zewnętrznej 32 mm nawiniętych prawo- i lewoskrętnie ze skokiem 280 cm na wał o średnicy 40 mm. Rotory, ob-racane z prędkościami 1,0, 1,95 i 2,9 rpm, pływały w ściekach o maksymalnej głębokości 23 cm z zanurzeniem 47-50% w korycie o średnicy wewnętrznej 600 mm. Badania znacznikowe z użyciem solanki wykazały, że w większości przypadków reaktor miał charakterystykę hydrauliczną zbliżoną do idealnego reaktora z pełnym wymieszaniem. W technologii oczyszczania ścieków złoża biologiczne stosowane są od ponad 100 lat, a obrotowe złoża tarczowe od prawie pięćdziesięciu lat. Te drugie charakteryzują się względnie małą energochłonnością1, 2) i dużą niezawodnością działania, dzięki czemu stały się podstawową technologią w małych oczyszczalniach ścieków w Wielkiej Brytanii. Ostatnio pojawiły się kolejne modyfikacje złóż obrotowych, bę[...]

 Strona 1