Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Jan Kuchmacz"

Analiza opłacalności ekonomicznej produkcji chłodu przy wykorzystaniu chłodziarek adsorpcyjnych DOI:10.15199/8.2019.1.4


  WSTĘP Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie ram klimatyczno- energetycznych na lata 2020-2030 zakłada kontynuowanie obecnej polityki energetycznej Unii Europejskiej polegającej na dążeniu do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii oraz poprawie efektywności energetycznej [5]. Jednym ze sposobów redukcji emisji CO2 jest zmniejszanie zużycia energii elektrycznej, gdyż znaczna część energii elektrycznej na terenie Wspólnoty Europejskiej jest produkowana w elektrowniach węglowych oraz gazowych. Rozwiązaniem problemu niskiej efektywności energetycznej mogą być działania zmierzające do odzysku ciepła odpadowego oraz jego efektywnego zagospodarowania. Instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne są wysoce energochłonne. Przyjmuje się, że praca systemu klimatyzacji odpowiada za 20-30% całkowitej konsumpcji energii elektrycznej w budynku [11]. W szeroko pojętej branży chłodnictwa i klimatyzacji redukcję zużycia energii elektrycznej można osiągnąć poprzez stosowanie urządzeń cechujących się wysokimi wartościami współczynnika wydajności chłodniczej EER (Energy Efficiency Ratio) oraz przez upowszechnianie stosowania adsorpcyjnych i absorpcyjnych urządzeń chłodniczych. Chłodziarki adsorpcyjne i absorpcyjne wytwarzają bowiem moc chłodniczą przy minimalnym zużyciu energii elektrycznej, gdyż ich energię napędową stanowi energia cieplna. ZASADA DZIAŁANIA CHŁODZIAREK ADSORPCYJNYCH Zasadę działania chłodziarek adsorpcyjnych objaśniono rozważając adsorpcyjne urządzenie chłodnicze zasilane energią słoneczną (rys. 1). Instalacja pokazana na rys. 1 jest zbudowana z następujących elementów: złoża adsorbentu 1 podgrzewanego przy pomocy kolektora słonecznego 2, skraplacza chłodzonego powietrzem 3, parownika 4 oraz zaworu rozprężnego 5. Rys. 1. Ideowy schemat adsorpcyjnego układu chłodniczego zasilanego energią słoneczną Rys. 1. Ideowy schemat adsorpcyjnego układu chłodniczego zasilanego en[...]

 Strona 1