Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir Różycki"

Generatory kawitacji w technologiach upłynniania biomasy DOI:10.15199/62.2017.8.20


  Procesy upłynniania biomasy są bardzo zróżnicowane ze względu na techniki wykorzystywane do ich prowadzenia. Niemniej jednak mają one wspólny cel, którym jest konwersja budowy cząsteczkowej stałej biomasy do takiej, która odpowiada paliwom ciekłym lub gazowym, przy czym dąży się do maksymalizacji uzysku frakcji ciekłych ze względu na ich właściwości użytkowe. Obecnie produkowane biopaliwa stanowią przede wszystkim produkty wytwarzane z roślin spożywczych w procesach transestryfikacji olejów roślinnych lub fermentacji cukrów. Są to biopaliwa I generacji. Ich produkcja powoduje jednak wiele niekorzystnych zjawisk ekonomiczno- społecznych, gdyż powoduje zmniejszenie areałów zajmowanych przez lasy i trwałe użytki zielone oraz może stymulować wzrost cen żywności. Alternatywą są biopaliwa wytwarzane z biomasy odpadowej (biopaliwa II generacji), którą stanowią najczęściej łatwo dostępne materiały zawierające tzw. kompleks lignocelulozowy (np. słoma, drewno, roślinne odpady z przemysłu spożywczego)1). Ze względu jednak na złożoną budowę tego kompleksu uzyskanie wysokiej wydajności procesów upłynniania wymaga zastosowania wstępnej obróbki biomasy.Proces ten odpowiada za drugi pod względem wielkości koszt produkcji etanolu z biomasy lignocelulozowej, pierwszy stanowi koszt surowca2). Stale rosnąca emisja CO2 związana ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na paliwa ciekłe3) oraz stopniowe wyczerpywanie się złóż ropy naftowej wymusza postęp technologiczny w dziedzinie nowych technologii upłynniania biomasy, która stanowi jedyne źródło całkowicie odnawialnego węgla na ziemi4). Wśród wielu sposobów przygotowania biomasy do procesów upłynniania szczególne miejsce zajmują te wykorzystujące zjawisko kawitacji. Główny podział tych sposobów dotyczy metod wywoływania kawitacji i ze względu na nie rozróżnia się m.in. kawitację hydrodynamiczną (przepływową), akustyczną i wibracyjną5). Kawitacja jest zjawiskiem fizycznym wywoływanym spadkiem ciśnieni[...]

 Strona 1