Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Matuszkiewicz"

Badanie efektywności kurtyn wodnych przy zwalczaniu par amoniaku podczas jego niekontrolowanego uwolnienia


  Kurtyny wodne są często stosowanym elementem zabezpieczenia instalacji technologicznych i magazynów, jak również są szeroko wykorzystywane w toku działań ratowniczogaśniczych podczas niekontrolowanego uwolnienia się toksycznych środków przemysłowych. Ich efektywność została wielokrotnie potwierdzona badaniami laboratoryjnymi oraz poligonowymi. W pracy określono wpływ wydajności strumienia wodnego oraz temperatury na efektywność działania kurtyn podczas zdarzeń z udziałem amoniaku. NH3 was removed from a test chamber by using a water curtain at 10-40°C, water flow 45-95 L/h and initial NH3 concn. 150-4950 ppm. A decrease in NH3 concn. from 4950 ppm down to 70 ppm was achieved after 200 s. Niekontrolowane uwolnienie się toksycznych środków przemysłowych może stać się przyczyną poważnej awarii przemysłowej1-5), wymagającej zaangażowania znacznych sił i środków, umiejętnego ich wykorzystania oraz reagowania zarówno na poziomie interwencyjnym6- 8), taktycznym9, 10), jak i strategicznym11, 12). Zważywszy na prostotę użytkowania oraz dostępność wody jako tradycyjnego środka podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, badaniu skuteczności kurtyn wodnych poświęcono wiele uwagi13-21). Badano mechanizm ich działania zarówno pod kątem absorpcji powierzchniowej, jak i rozcieńczania uwzględniając takie parametry, jak rozmiar kropel i szybkość wypływu. Rozcieńczanie par gazu jest limitowane dostępną wydajnością prądu wodnego. W przypadku działania absorpcyjnego istotne jest miejsce położenia kurtyny względem przesuwającej się chmury gazu. Mając na uwadze najczęściej przewożone materiały niebezpieczne, badania skuteczności kurtyn przeprowadzono głównie względem par NH3 13-15), HF16), Cl2 17), LPG19), LNG20), a nawet CO2 21). Zaobserwowano, że kurtyny wodne z[...]

Combustion products of crude oil as a hazard for environment Zagrożenia środowiska naturalnego powodowane przez produkty spalania ropy naftowej DOI:10.12916/przemchem.2014.686


  Dispersion of smoke and gaseous products of combustion from fires in oil storage tanks (particulate matter below 10 μm, CO, CO2, SO2) was computer simulated to show the potential hazard for environment. Omówiono tworzenie się produktów spalania ropy naftowej podczas pożarów zbiorników magazynowych oraz ich wpływ na środowisko naturalne. Zaprezentowano katalog substancji niebezpiecznych będących produktami spalania ropy, a także dokonano symulacji wielkości zasięgu dyspersji cząstek dymu i gazowych produktów spalania (PM10, CO, CO2, SO2), stosując program komputerowy ALOFT-FT. Na podstawie wyników tej symulacji sformułowano wnioski dotyczące wpływu czynników zewnętrznych na wielkość zagrożenia środowiska. Przebieg pożarów surowej ropy naftowej w otwartych zbiornikach magazynowych zależy od wielu czynników, w tym od gęstości ropy, jej lepkości, szybkości nagrzewania oraz tworzenia warstwy przegrzanej. Skutki środowiskowe dużych pożarów ropy naftowej są bardzo poważne ze względu na przemieszczanie przez wiatr produktów spalania. Opis wpływu na środowisko naturalne takich pożarów zapomocą ogólnych zależności ilościowych jest bardzo trudny. Wynika to zarówno z braku wystarczającej liczby danych eksperymentalnych wyznaczonych w pełnej skali pożaru, jak też danych ilustrujących wpływ warunków atmosferycznych na oddziaływanie palącego się rozlewiska. Obecnie do rozwiązywania problemów zagrożeń środowiska naturalnego powodowanych przez pożary paliw ropopochodnych wykorzystuje się wyniki przeprowadzanych doświadczeń z wykorzystaniem różnych modeli numerycznych, takich jak ALOFT-FT (a large outdoor fire plume trajectory model; flat terrain)1). Spalanie ropy naftowej w zbiornikach, w przeważającej liczbie przypadków (> 99%), ma miejsce na otwartej przestrzeni, tzn. w przestrzeni nieograniczonej przegrodami budowlanymi, w której jest zapewniony duży dostęp powietrza do obszaru objętego spalaniem. Wpływ na środowisko toksycznych s[...]

 Strona 1