Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Pacyna"

Statyczne i dynamiczne modele sieci DOI:10.15199/59.2015.8-9.4


  MODELE SIECI Artykuł jest poświęcony szeroko pojętym sieciom. Przez sieć rozumie się skończoną liczbę elementów aktywnych, ponoszących pewien nakład, aby wytworzyć wartość, która może być udostępniona innym. Odbywa się to za pośrednictwem połączeń, zapewniających przepływ wartości pomiędzy elementami, będącymi węzłami sieci. Definicja ta, jakkolwiek ogólna, umożliwia zastosowanie modeli omówionych w artykule do wszystkich sieci, w których proces wytwarzania i przepływu wartości przebiega z uwzględnieniem elementów racjonalności zachowań, umotywowanych ekonomicznie. Pokazano, że czynniki te istotnie wpływają na strukturę powstałej sieci, a także że możliwe jest przeprowadzenie analizy i oceny struktury owej sieci. Wiele klasycznych modeli sieci jest opartych na matematycznych modelach grafowych, opracowanych w ramach teorii grafów z przeznaczeniem do modelowania relacji pomiędzy obiektami dowolnego rodzaju. Głównym elementem klasycznego modelu sieci są reguły określające sposób konstruowania grafu. Na przykład w modelu Erdős-Rényi formowanie krawędzi następuje przez wybranie węzłów losowo z rozkładu równomiernego. Każda możliwa do utworzenia krawędź jest włączana do grafu z jednakowym prawdopodobieństwem, niezależnie od innych krawędzi. Z kolei w modelach Watts-Strogatz oraz Albert-Barabási formowanie krawędzi następuje w inny sposób, charakterystyczny dla owych modeli. Reguły te prowadzą do powstania sieci o pewnej strukturze i właściwościach. Przykłady takich sieci wraz z empirycznym histogramem rzędu węzła przedstawiono na rys. 1. Model Erdős-Rényi prowadzi do powstania sieci o strukturze nieregularnej (rys. 1a). Model Watts-Strogatz powoduje uformowanie grafu o wysokim stopniu koncentracji węzłów (small word), rys. 1c. Węzły są skupione w ogniska koncentracji, co powoduje, że średnia długości ścieżki w grafie jest mała w porównaniu z innymi modelami. Model Barabási-Albert prowadzi do powstania sieci wyróżniających się tym[...]

OCENA PROTOKOŁU EAP RE-AUTHENTICATION PROTOCOL (ERP) DOI:10.15199/59.2016.6.103


  EVALUATION OF EAP RE-AUTHENTICATION PROTOCOL Streszczenie: Uwierzytelnienie urządzenia mobilnego ubiegającego się o dostęp do zasobów sieci wymaga wykonania procedury protokołu EAP, która wprowadza opóźnienie. Jeżeli w systemie wymagane jest ponowne uwierzytelnienie, jak w sytuacji częstych przełączeń, wielokrotne uwierzytelnianie staje się trudne do zaakceptowania. W artykule dokonujemy oceny protokołu EAP Reauthentication Protocol (ERP), którego zadaniem jest zmniejszenie opóźnień. Ocenę wykonano na drodze symulacji numerycznych oraz emulacji w oparciu o prototypową implementację protokołu. Uwaga koncentruje się na kwestii obciążenia systemu uwierzytelniającego w związku z przetwarzaniem komunikatów protokołu ERP. Abstract: Network access authentication latency is problematic in scenarios where frequent reauthentications of wireless mobile devices are required. We evaluate the workload incurred by EAP Re-authentication Protocol (ERP) during handoffs. The study is based on numerical simulation and software-based emulation of prototype implementation. Słowa kluczowe:, EAP, ERP, przełączenia. Keywords: EAP, ERP, authentication, handover. 1. WSTĘP Protokół Extensible Authentication Protocol (EAP) jest stosowany wtedy, kiedy zachodzi potrzeba uwierzytelnienia urządzenia lub użytkownika przed przyznaniem dostępu do chronionych zasobów sieci. EAP obsługuje wymianę komunikatów uwierzytelniających pomiędzy urządzeniem ubiegającym się o uzyskanie dostępu do zasobów a centrum uwierzytelniającym, które w oparciu o przedłożone dowody (credentials) podejmuje decyzję o przyznaniu bądź odmowie dostępu. Protokół EAP cechuje uniwersalność zastosowań. Media-, mode- , metod- i ciphersuite independence to tak zwane niezmienniki protokołu. Będąc głównymi założeniami projektowymi, przyczyniły się do jego upowszechnienia. Dzięki nim, EAP jest niezależny od podkładowej techniki transmisyjnej, może pracować w jednym z dwóch trybów, wspiera w[...]

 Strona 1