Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ WALENCIAK"

Radio programowalne


  Us.ugi dost.pne poprzez pasma cz.stotliwo.ci radiowej stale si. rozwijaj.. Aby zaspokoi. rosn.ce wymagania co do niezawodno.ci i wydajno.ci systemow bezprzewodowych tworzone s. nowe standardy. W zwi.zku z tym w nowoczesnych projektach nale.y wprowadza. stosunkowo skomplikowane, wielokana.owe uk.ady. Wobec urz.dze. takich jak: nawigacja morska, sprz.t lotniczy, przemys.owe i przeno.ne komputery (netbook), mobilne urz.dzenia elektroniczne, wymaga si., aby obs.ugiwa.y wiele standardow jednocze.nie (Wi-Fi, Bluetooth, WiMAX, Zigbee, 2G, 3G GSM i tym podobne). Radio programowalne (SDR . ang. Software Defined Radio) realizuje ide. przeniesienia cz..ci elementow sprz.towych radioodbiornika na oprogramowanie, umo.liwiaj.c przez to zredukowanie z.o.ono.ci samego urz.dzenia, rownocze.nie zwi.kszaj.c jego funkcjonalno... Mo.na wyro.ni. wiele korzy.ci wynikaj.cych z takiej zmiany: prostota modyfikacji i konfiguracji, swoboda wdra.ania nowych technologii, mniejsze rozmiary urz.dzenia, mniejszy pobor mocy. Dodatkowo otrzymujemy zwi.kszenie jako.ci, gdy. przetwarzanie po stronie cyfrowej (DSP, ang. Digital Signal Processing) w du.o mniejszym stopniu zniekszta.ca sygna., ni. w odbiornikach analogowych. Mo.liwe jest tak.e dynamiczne zmienianie parametrow takich jak odbierana cz.stotliwo.. czy typ demodulatora. Jest to rownie. dobry punkt wyj.cia do stworzenia radia kognitywnego (ang. cognitive radio), ktore to jest rozwijane przez przemys. elektroniczny. Dostrzec mo.na tak.e du.e zainteresowanie ze strony zastosowa. militarnych. Na rynku istnieje wiele rozwi.za., np. [1.5], jednak niewiele z nich to kompletne systemy zawieraj.ce zarowno tor odbiorczy w. cz., blok przetwarzania cyfrowego jak i aplikacj. klienck.. Spotykamy rozwi.zania czysto programowe [1], rozbudowane i kosztowne [2, 3], przez co rownie. trudne do scalenia lub realizacji systemu przeno.nego lub o ograniczonych parametrach [1]. Autorzy zaproponowali rozwi.zanie umo.liwiaj.ce[...]

 Strona 1