Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Sztubecka"

Analiza zastosowania systemów informacji przestrzennej jako narzędzia wspomagającego zarządzanie sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi DOI:10.15199/33.2017.05.25


  W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania systemów informacji przestrzennej do tworzenia baz danych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dostępność darmowego oprogramowania pozwala połączyć mapę ze zgromadzonymi informacjami i efektywniej nimi zarządzać. Umożliwia również szybką analizę i reakcję na jakiekolwiek zmiany przyczyniające się do wadliwego funkcjonowania sieci. Słowa kluczowe: sieć wodociągowo-kanalizacyjna, systemy informacji przestrzennej, baza danych.Infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna powinna spełniać postawione jej cele oraz wymagania. Główną funkcją wodociągu jest dostawa wody, kanalizacja zaś odpowiada za utrzymaniewarunkówsanitarnych, zbierając, odprowadzając i unieszkodliwiając ścieki. Spełnienie tych zadań osiąga się przez odpowiedni dobór układu sieci przewodów, wysokiej jakości wykonanie i właściwą eksploatację, zakładającą naprawy awarii, przeglądy, konserwacje, remonty itp. [4]. Do zarządzania sieciami wodociągowo kanalizacyjnymi coraz częściej stosuje się narzędzia wykorzystujące systemy informacji przestrzennej (SI[...]

Badania przemieszczeń konstrukcji mostowych


  Wartykule przedstawiono technologię pomiaru dynamicznych przemieszczeń konstrukcjimostowych zwykorzystaniemwspółrzędnościowej stacji laserowej Leica TDRA6000,wyposażonej w nową, ulepszoną technologię napędu bezpośredniego, pozwalającą na uzyskanie dokładności 3D pomiaru punktu na poziomie 0,25 mm. Słowa kluczowe: pomiar przemieszczeń, dynamika konstrukcji mostowych.Konstrukcjemostowe cechuje zmienność odkształceń w zależności od obciążeń dynamicznych. Ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania [1, 2] badanie ruchówi drgań tego rodzaju konstrukcji należywykonywać cyklicznie. Jednymz podstawowych badań, jakie należy przeprowadzić, jest pomiar ugięcia przęseł mostu, spowodowanego obciążeniem.Można go zrealizowaćmetodą: niwelacji precyzyjnej; z zastosowaniem urządzeń wykorzystującychmikrofale; czujnika zegarowego; przyrządówgeodezyjnych [3, 4, 5]. Metody geodezyjne pozwalają na obserwacje przemieszczeń pomiędzy przyjętymi momentami czasu, ale nie dają odpowiedniej dokładności w rejestracji zmian poszczególnych elementów mostu poddanych obciążeniom dynamicznym. Za pomocą stacji laserowej Leica TDRA6000 można wykonać w trybie precyzyjnym(na pryzmat 1.5" RRR) pomiar odległości z błędem [...]

 Strona 1