Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Fronczak"

Nakaz przeprowadzenia kontroli okresowej obiektu budowlanego


  Obowiązek przeprowadzania kontroli okresowych nakłada na właścicieli i zarządców obiektów budowlanych ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm., określana dalej ustawą), regulując w art. 62 ich przedmiot, rodzaj i zakres. Kontrole okresowe mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i utrzymania obiektów we właściwym stanie technicznym. W określonych przypadkach obowiązek przeprowadzenia kontroli okresowejmoże wynikać z nakazu organu nadzoru budowlanego (odpowiednio do właściwości rzeczowej będzie to powiatowy albo wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego). Zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy, właściwy organ, w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, nakazuje przeprowadzenie kontroli okresowej, a takżemoże żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części. Forma prawna nakazu Przywołany przepis nie określa formy prawnej, jaką powinien przybrać nakaz przeprowadzenia kontroli okresowej. W materialnym prawie administracyjnym taka sytuacja nie należy jednak do rzadkości. W doktrynie wskazuje się, że rozstrzygające znaczenie należy przypisać wówczas charakterowi sprawy oraz treści przepisów stanowiących podstawę działania organów administracji publicznej. Jeżeli wynika z nich, że w sprawie wymagane jest jednostronne rozstrzygnięcie organu o wiążących konsekwencjach obowiązującej normy prawa administracyjnego dla indywidualnie określonego podmiotu i konkretnego stosunku administracyjnego, to wymaga ona rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej [1]. Pogląd, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia kontroli okresowej powinno nastąpić w drodze decyzji, jest powszechnie akceptowany w sądownictwie administracyjnym (np. wyro[...]

 Strona 1