Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Mariola Berdysz"

Czy doczekamy się stabilizacji prawnej? Nieustające zmiany w przepisach budowlanych

Czytaj za darmo! »

Uczestnicy rynku budowlanego, zarówno producenci, handlowcy, jak i importerzy materiałów budowlanych, a także budowlane firmy wykonawcze, firmy doradcze, projektanci i w końcu sami inwestorzy muszą wciąż śledzić proces zmian przepisów, by kolejne zmiany ich nie zaskoczyły na jakimś etapie przygotowania, realizacji czy zakończenia inwestycji. Choćby zmieniające się ostatnio zbyt często warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, utrudniały przygotowanie projektu budowlanego. Rozporządzenie w tej sprawie z 2002 r. zmieniło się już pięć razy i to nie koniec. Istotna zmiana, dotycząca przede wszystkim zaostrzenia wymagań energooszczędności, weszła w życie 1 stycznia 2009 r. 1), następna 8 lipca 2009 r. 2), a resort już pracuje nad kolejną. Mnożą [...]

Założenia do nowego Prawa budowlanego


  Od exposé premiera jesienią 2011 r. czekamy na nowe Prawo budowlane. Prace przedłużają się. Zakończono konsultacje międzyresortowe do projektu założeń nowego Prawa budowlanego, a jednocześnie ukazało się Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego (weszło w życie 10 sierpnia br.). Do zadań tej Komisji należy opracowanie projektu przepisów rangi ustawowej dotyczących kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Nie wiadomo zatem, czy konsultowane założenia będą wiążące dla powołanej Komisji, czy prace rozpoczną się od początku. W exposé premier stwierdził: Kiedy mówimy o pozwoleniu na budowę, wszyscy chcemy skrócić, a później się okazuje, że nie potrafimy zbudować skutecznie przepisów tak, aby rzeczywiście ten efekt nastąpił. Będziemy proponowali powrót do tego tematu tak, aby wydawanie pozwolenia na budowę trwało nie dłużej niż: - 100 dni dla wielkich inwestycji; - 60 dni dla małych, w uproszczonej procedurze. Więcej można przeczytać w planie prac legislacyjnych w obszarze "Przedsiębiorczość" na stronie KPRM: W dokumencie będą uwzględnione rozwiązania, które usprawnią przebieg procesu budowlanego. Nowe regulacje m.in. określą generalne zasady budowy obiektu budowlanego, wprowadzą przyjazne inwestorom procedury sytuowania obiektów budowlanych, uproszczą procedury administracyjne poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/ 51637) dostępne są najnowsze informacje o założeniach do projektu ustawy Prawo budowlane. Po analizie tego dokumentu Fundacja Wszechnicy Budowlanej odniosła się do wybranych propozycji. Ład przestrzenny a swoboda budowania Mimo trafnej diagnozy, zaproponowane rozwiązania nie gwarantują przewidywalności przestrzeni, o którejmówią założenia. Bez wątpienia problemem jest nadmiernie rozpraszanie zabudowy. W obowiązujący[...]

Nowy projekt założeń do projektu zmiany ustawy - Prawo budowlane


  19 lutego br. na internetowych stronach Rządowego Centrum Legislacji udostępniono kolejny "Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane" (http://legislacja. rcl.gov.pl/lista/1/projekt/146682/katalog/ 146689). Nowa propozycja legislacyjna ministra odnosi się przede wszystkim do raportu Banku Światowego pt. Doing business 2013. Choć pozycja Polski w tym rankingu stale się poprawia, to procedury budowlane ciągną nasz kraj w dół, gdyż zajmuje 161. miejsce w rankingu na 185 krajów, a ogólnie Polska jest na 55. miejscu. Propozycje zmian w przepisach budowlanych mają na celu skrócenie terminów związanych z realizacją inwestycji budowlanych i wyeliminowanie niektórych procedur. Skrócenie procedur cieszy, choć w rzeczywistości niektóre zaproponowane rozwiązania spowodują faktyczne wydłużenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie robót budowlanych. Liczba procedur musi ulec zmniejszeniu, choć może się to wiązać z podwyższeniem ryzyka inwestora. Rezygnacja z oświadczenia operatorów może spowodować, że wybudowany obiekt nie zostanie podłączony do wszystkich sieci wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, a zastosowanie indywidualnych źródeł nie będzie możliwe, natomiast rezygnacja ze zgody na lokalizację zjazdu może doprowadzić do sytuacji, gdzie działka[...]

Mała nowelizacja Prawa budowlanego


  Po przyjęciu przez Radę Ministrów 23 lipca 2013 r. założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, Minister Infrastruktury i Rozwoju konsultuje ze stroną społeczną tekst projektu ustawy przygotowanej przez Rządowe Centrum Legislacyjne.Budowa i przebudowa domów jednorodzinnych na zgłoszenie Projekt ustawy wprowadzamożliwość uzyskania prawa do budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego na podstawie skutecznego zgłoszenia.Możliwość ta dotyczy tylko takich projektów domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania nie przekracza granic działki budowlanej i (tak jak to jest w aktualnym stanie prawnym - art. 29, ust. 3 Prawa budowlanego) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko czy też na obszary Natura 200. Jest to kolejna propozycja, która umożliwia wybór procedury pozwalającej na legalne wykonanie robót budowlanych. Dotychczas taka zasada obowiązywała jedynie w przypadku budowy prawie wszystkich przyłączy. Możliwość dokonania zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego jest obwarowana dodatkowymi obowiązkami nałożonymi na inwestora i obarczona większym ryzykiem. Dodatkowe obowiązki to (do wyboru): umieszczenie tablicy informacyjnej (wypełnionej częściowo) na terenie przyszłej budowy albo uzyskanie pisem[...]

Mała nowelizacja Prawa budowlanego duże zmiany w przepisach DOI:10.15199/33.2015.03.23


  20 lutego 2015 r. Sejmuchwalił, a 16marca podpisał Prezydent RP ustawę o zmianie ustawy Prawo budowlane. Ustawa przewiduje trzymiesięczne "vacatio legis", zatem nowe przepisy wejdą wżyciewpołowie br.Rząd, przedkładając ustawęSejmowi, zakładał przede wszystkim skrócenie terminów i zmniejszenie liczby procedur związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę. Szczególneproceduryproponowano dla jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Sejm poszedł jednak znacznie dalej niż propozycje rządowe wypracowane w okresie od 2012 r. do sierpnia 2014 r. I tak "mała nowelizacja" spowoduje duże zmiany. Zgoda budowlana Po zmianach uchwalonych przez Sejm będą obowiązywały trzy różne procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. Zasadą generalną pozostanie obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, choć do rozpoczęcia robót nie będzie wymagana decyzja ostateczna. Roboty budowlane będziemożna rozpocząć na podstawie decyzji wykonalnej, zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w art. 130 § 4 Kpa. W przypadku możliwości realizowania robót budowlanych na podstawie skutecznego zgłoszenia inwestor będziemiał prawo wystąpić o pozwolenie na budowę. Część robót budowlanych będzie można wykonać bez pozwolenia i bez zgłoszenia. Zgłoszenie Lista robót zwolnionych z pozwolenia na budowę znacznie się poszerzyła i będzie obejmowaćm.in. niewielkie budynki letniskowe, garaże jednostanowiskowe, wiaty, zbiorniki na nieczystości, wybrane zjazdy z dróg publicznych oraz wiele przebudów, szczególnie takich obiektów, których realizacja nie będzie wymagała pozwolenia na budowę. Wybrane roboty budowlane,wskazane z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Pb) będzie można wykonywać na podstawie skutecznego zgłoszenia tzw. milczącej zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej (AA-B) - najczęściej starosty. Inwestor będzie jednak mógł wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę, co dotychczas nie było możliwe. To rozwiązanie pozwo[...]

Wykonywanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych - nowe zasady udzielania zgody konserwatorskiej DOI:10.15199/33.2015.04.27


  Od 28 czerwca 2015 r. wszystkie roboty budowlane w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i roboty budowlane na obszarach wpisanych do rejestru zabytków będą realizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, które musi być poprzedzone uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ) na wykonanie robót budowlanych, czyli tzw. zgody konserwatorskiej. Jest ona wydawana na podstawie art. 36 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 j.t. z poźn. zm.) w drodze decyzji administracyjnej. Zasady wydawania zgody konserwatorskiej, w tym wymagania, jakim powinien odpowiadać wniosek i decyzja, określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań[...]

 Strona 1