Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Mirosław Kosiorek"

Bezpieczeństwo pożarowe stadionów piłkarskich

Czytaj za darmo! »

Mówiąc o bezpieczeństwie pożarowym stadionów piłkarskich rozpatruje się wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem podczas wielkich imprez, gdy na stosunkowo niewielkiej przestrzeni zgromadzone jest kilkadziesiąt, niekiedy ponad sto tysięcy ludzi. Pożary i tragedie na stadionach wywołane innymi przyczynami zdarzają się rzadko, lecz ich cechą charakterystyczną jest duża liczba ofiar śmiert[...]

Nowelizacja warunków technicznych

Czytaj za darmo! »

W Dzienniku Ustaw nr 56/2009, poz. 961 opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Weszło ono w życie 12 czerwca br. Podstawowym powodem zmiany rozporządzenia, w części dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego, było wprowadzenie klasyfikacji wg ustaleń obowiązujących w Unii Europejskiej, ale wprowadzono też inne zmiany. Nowe rozporządzenie nie poprawiło w istotnym stopniu niedoskonałości rozporządzenia z 2002 r. Podstawą wszystkich nowych wersji oraz zmian warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest rozporządzenie z 1980 r., a więc dokument sprzed 29 lat. Jego nowelizacje były wprowadzane pod presją chwilo[...]

Odpowiedź na uwagi do artykułu "Nowelizacja warunków technicznych"

Czytaj za darmo! »

Odpowiadając na uwagi dr. inż. Dariusza Ratajczaka, opublikowane w "Materiałach Budowlanych" nr 9/2009, a dotyczące mojego artykułu "Nowelizacja warunków technicznych", zamieszczonego w "Materiałach Budowlanych" nr 7/2009, nie będę się ustosunkowywał do strony emocjonalnej uwag i statystyki przytoczonej w pkt 3. Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na nieprzyjemny wydźwięk zakończenia. Powoływanie się na anonimowe grupy osób kieruje uwagę na kwestie pozamerytoryczne i ma niedobre konotacje. Ad. 1. Rzeczywiście okres do wejścia w życie rozporządzenia odliczałem od daty podpisania, a nie opublikowania. Przepraszam Państwa za pomyłkę oraz błędy w przepisywaniu i dziękuję Panu Dariuszowi Ratajczakowi za przygotowanie rodzaju erraty. Ad. 2 i 3. Nie zajmowałemsię wysiłkiemwłożonymw opr[...]

Projekt przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów metra i ich usytuowania

Czytaj za darmo! »

Przepisy techniczno-budowlane oprócz roli regulacyjnej spełniają ważną rolę w rozwoju techniki i innowacyjności. Można, tak jak jest dotychczas w obszarze bezpieczeństwa pożarowego, formułować je przez szczegółowy system nakazów i zakazów, których cel użytkowy nie jest jasno sprecyzowany i można się go tylko domyślać, lub przez formułowanie celów użytkowych. W pierwszym przypadku przepisy hamują rozwój techniczny, w drugim skłaniają producentów i projektantów do szukania różnych metod osiągnięcia postawionego celu. Jest jeszcze jeden niekorzystny aspekt przepisów formułowanych w sposób nakazowy, a nie funkcjonalny. Otóż przepisy takie nie funkcjonują w praktyce, gdyż tak jak jest obecnie, w zasadzie wszystkie bardziej skomp[...]

Wybrane problemy związane z bezpieczeństwem pożarowym


  Polskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego często nie uwzględniają nowoczesnych rozwiązań technicznych i funkcjonalno-przestrzennych. Obecnie powstają wielkie centra łączące funkcje handlowo-usługowe oraz komunikacyjne. Trudno czasami ocenić, gdzie kończy się budynek, budowla spełniająca funkcję budynku (§ 2.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/2002, poz. 609 z późniejszymi zmianami), a budowla w rozumieniu Prawa budowlanego. Stosowanie jednolitych przepisów utrudnia podział kompetencyjny związany z dawnymi podziałami resortowymi. Główna część przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego leży w gestii Ministra Infrastruktury (wymienione rozporządzenie w sprawie warunków technicznych) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121/2003, poz. 1138)]. W obu przypadkach przepisy mają charakter nakazowy, a nie funkcjonalny. Praktycznie uniemożliwia to stosowanie racjonalnych zasad projektowania. Od lat mówi się o ułatwieniach procesu inwestycyjnego. Podejmowane są inicjatywy dotyczące ułatwień i uproszczeń, ale efektów nie widać. Jednocześnie wciąż funkcjonuje system odstępstw, który utrudnia i przedłuża proces projektowania oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Kolejne zmiany najczęściej dotyczą bieżących problemów, powodują dalsze utrudnienia i nim zakończy się długotrwały proces legislacyjny, już należałoby je zmienić. Wartykule przedstawię kilka przykładów ilustrujących, że obecne przepisy nie przystają do rzeczywistości. Strefy pożarowe Początkowo, zgodnie § 210 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, części budynku wydzielone ścianami oddzielenia przeciwpożarowego mogły być traktowane jako odrębne bud[...]

Odporność pożarowa budynków a odporność ogniowa konstrukcji


  Odporność pożarowa w przepisach techniczno-budowlanych [1] jest związana z budynkiem (§ 212 ÷ § 216, § 225, § 232, § 249, § 275, § 282, § 286) lub z garażem (§ 275). Pomijając fakt, że określenie garaż nie zostało nigdzie zdefiniowane, w rozdziale 8 rozporządzenia [1] używane jest ono bez dodatkowych określeń. Dotyczy więc zarówno garaży dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, jak i garaży, w których samochody składowane są automatycznie. Klasy odporności ogniowej [1] są związane z właściwościami ogniowymi elementów budynku poddanych pewnym oddziaływaniom termicznym. W powszechnymprzekonaniu oddziaływania te określone są przez krzywą standardową. Jednak wg PN-EN 1991-1-2 [2] odporność ogniowa nie jest związana z konkretnymmodelemoddziaływań termicznych (pożarem obliczeniowym), lecz z kryteriami oceny. W artykule omówię związki między normami powołanymi w rozporządzeniu [1] a treścią rozporządzenia oraz między klasami odporności pożarowej budynku a wymaganiami dotyczącymi odporności ogniowej. Związek między klasą odporności pożarowej a wymaganiami dotyczącymi odporności ogniowej Odpowiedź konstrukcji na oddziaływanie rozwiniętego pożaru nie jest związana ze sposobem użytkowania budynku, lecz z gęstością obciążenia ogniowego, szybkością wydzielania ciepła i warunkami wentylacji. Spójrzmy, jak wygląda związek wymagań z wartościami charakterystycznymi gęstości obciążenia ogniowego wg Eurokodu 1 [2]. Wszystkie budynki lub części budynków zaliczone są do tej samej kategorii [...]

 Strona 1  Następna strona »