Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mykhaylo Delyavskyy"

Analiza wzmocnienia płyty mostowej połączonej z kratownicą przestrzenną


  Badano konstrukcję mostową złożoną z płyty pomostu i kratownicy przestrzennej. Analizowano wpływ typu wzmocnienia płyty mostowej na nośność graniczną konstrukcji. Rozpatrywano różne typy wzmocnienia. Konstrukcję obciążono ciężarem własnym oraz ciężarem użytkowym w postaci ruchomego układu sześciu sił skupionych modelujących obciążenie pochodzące od kół pojazdu. Korzystając z linii wpływu ugięcia płyty, ustalono położenie przekroju "ekstremalnego", w którym ugięcie przyjmuje największą wartość. Słowa kluczowe: wzmocnienie płyty mostowej, nośność konstrukcji.Wiele konstrukcji mostowych wymaga naprawy lub wzmocnienia, gdyż podlegają ciągłym procesom degradacji na skutek uszkodzeń zmęczeniowych, mechanicznych lub korozji materiału. Również wzrost intensywności ruchu wpływa na konieczność podwyższenia nośności istniejących konstrukcji mostowych. W celu zachowania bezpieczeństwa pracy konstrukcji płytęmostową wzmacnia się w strefach rozciąganych zbrojeniem w postaci np. rusztów, prętów, płaskowników. Ten sposób zwiększa jednak ciężar konstrukcji, a zbrojenie może ulegać korozji. Do nowoczesnych metod wzmacniania konstrukcji mostowych należy podklejanie taśm i mat z materiałów kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer) [1-4]. Są one lekkie i cienkie, odporne na korozję i temperaturę oraz mają dużą wytrzymałość na rozciąganie i zmęczenie. Wzmocnienie konstrukcji materiałami FRP pozwala jednocześnie zmniejszyć ciężar własny konstrukcji przez zmniejszenie grubości płyty nośnej. Najczęściej jako zbrojenie stosowane są włókna węglowe, które charakteryzują się mniejszym ciężarem w porównaniu z włóknami szklanymi (a tym bard[...]

Wpływ niekonwencjonalnego zbrojenia na wytrzymałość pianobetonu nieautoklawizowanego DOI:10.15199/33.2018.05.05


  wody 1) Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy,Wydział Budownictwa iArchitektury 2) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska *) Adres do korespondencji: justynas@utp.edu.pl Streszczenie. Betony komórkowe, a przede wszystkim pianobetony ulegają dość gwałtownie zniszczeniu bez widocznych odkształceń, gdy obciążenia zewnętrzne osiągają wartości krytyczne. Warunkiem bezpiecznego i niezawodnego stosowania pianobetonu w budownictwie może być zwiększenie jego wytrzymałości przy działaniu statycznych krótkotrwałych i długotrwałych obciążeń. W artykule zaproponowano sposób zwiększenia wytrzymałości pianobetonu nieautoklawizowanego, wykorzystując do tego celu dodatki materiałów odpadowych. Słowa kluczowe: pianobeton; niekonwencjonalne zbrojenie; wytrzymałość; ściskanie. Abstract. When the marginal loads are reached, all of alveolar concrete, included foam concrete, are destroyed without previous deformations. So, the main condition for the safe and reliable foam concrete use in the structures elements is to increase its strength characteristics for short and long loads. In this article are proposes one of the methods of increasing the strength of non-autoclave foam concrete making use of secondary waste. Keywords: foam concrete; unconventional types of reinforcement; strength, compression. DOI: 10.15199/33.2018.05.05 (Doniesienie naukowe) Wpływ niekonwencjonalnego zbrojenia na wytrzymałość pianobetonu nieautoklawizowanego The influence of unconventional reinforcement on the strength of non-autoclave foam concrete dr inż. Yuriy Famulyak1) prof. dr hab. Mykhaylo Delyavskyy2) dr inż. Justyna Sobczak-Piąstka2)*) Uniwersytet Technologiczno-Przyrodn[...]

Ocena wytrzymałości na ściskaniemurów istniejących budynków na podstawie badań próbek nienormowych DOI:10.15199/33.2015.12.21


  Artykuł przedstawiametodę badań laboratoryjnych umożliwiających ocenę wytrzymałościmurów na ściskanie w istniejących budynkach. Omówiono ją na przykładzie murów w XIX-wiecznym obiekcie. Pobrano próbki muru, których wymiary były niezgodne z zaleceniami normowymi. Takie postępowanie wynikało z ograniczeń technicznych oraz obawy o osłabienie istniejącej konstrukcji.Wzwiązku z tym wyznaczono współczynniki kształtu, które umożliwiły ustalenie normowej wytrzymałości badanychmurów.Wymagało to przeprowadzenia dodatkowej serii badań na specjalnie przygotowanych próbkach. Słowa kluczowe: badaniamurów, budynki istniejące, wytrzymałość na ściskanie, próbki nienormowe.Wprzypadku adaptacji istniejącego obiektu do nowych warunków użytkowania konieczna jest ocena stanu technicznego obejmująca m.in. sprawdzenie wytrzymałości elementów konstrukcyjnych. Zadanie jest tymtrudniejsze, im starszy jest obiekt. Istnieje wiele metod oceny wytrzymałości elementów konstrukcyjnych w istniejących obiektach. Są wśród nich metody niszczące, częściowo niszczące i nieniszczące. Przy ocenie wytrzymałości na ściskanie betonów i [...]

 Strona 1